Akkoord pensioenaftopping: ‘Het hoogst haalbare’

Vanaf 2017 krijgen medisch specialisten in loondienst bij ziekenhuizen 70 procent van de pensioenaftopping terug. De Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) zijn tevreden over het akkoord.

Tekst: Martijn Reinink

De Federatie en LAD zetten in op 100 procent teruggave van het werkgeversdeel van het pensioengeld dat medisch specialisten met een brutosalaris van meer dan 100.000 euro sinds 1 januari 2015 moeten missen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wilde eerst niets teruggeven. Later stelde zij voor 53 procent van het werkgeversdeel te vergoeden. De onderhandelingen liepen vast. Er volgden acties. Medisch specialisten staakten hun deelname aan overleggen en voerden een zondagsdienst. “Actievoeren zit ons niet in het bloed”, zegt kinderarts Léon Winkel, die als bestuurslid van de Federatie aan de onderhandelingstafel zat. “Maar daardoor werd wel de impasse doorbroken.”

In juli gingen de partijen opnieuw in gesprek. Hans Borstlap, oud-lid van de Raad van State, schoof aan om te bemiddelen. Winkel: “Toen hebben we de focus gelegd op: wat willen we gezamenlijk bereiken? We hebben het Manifest Kaap Doorn, waarbij medisch specialisten medeverantwoordelijk zijn voor de resultaten van het ziekenhuis, als uitgangspunt genomen.”

Allebei een beetje pijn

Het resultaat: medisch specialisten in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen krijgen 70 procent van de werkgeverspremie over het afgetopte deel van de pensioengrondslag in het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Winkel: “Bij een compromis lijd je allebei een beetje pijn, maar deze uitkomst is voor ons het hoogst haalbare.”

In 2017 en 2018 krijgen de medisch specialisten uit het BOE 70 procent van hun deel individueel toegerekend. Voor de jaren erna maken zij onderling afspraken over hoe dat percentage te verdelen: individueel of voor algemene ziekenhuisdoelen. “We hebben afgesproken dat elke vakgroep met zijn raad van bestuur afspraken kan maken over bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering of patiëntgerichtheid om extra geld aan dit budget toe te voegen. Zo kan de compensatie boven de 70 en zelfs boven de 100 procent uitkomen.” Over 2015 krijgen de specialisten geen pensioengeld terug. Over 2016 is afgesproken dat werkgevers 100 procent uitkeren. “Nu we er voor de toekomst uit zijn, doen we voor 2015 en 2016 allebei wat water bij de wijn.”

‘Nu we er voor de toekomst uit zijn, doen we voor 2015 en 2016 allebei wat water bij de wijn’

Voor zorgprofessionals die niet onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) vallen, krijgt het akkoord een passende vertaling. Voor psychiaters die werkzaam zijn in ggz-instellingen is een akkoord verder weg. Op 17 januari gaan zij wederom een zondagsdienst voeren. “Ik heb er vertrouwen in dat er ook voor hen een oplossing komt”, zegt Winkel, die blij is met de actiebereidheid van zijn collega-specialisten. “We hebben laten zien dat we als dokters goed georganiseerd zijn en hoe belangrijk dat is.”

Delen