Ledenthema’s in kaart gebracht

Met het oog op de verkiezingen gaf VvAA De Argumentenfabriek opdracht de verkiezingsprogramma’s van zeven politieke partijen te scannen op voorstellen rond de thema’s die de komende jaren de kern vormen van VvAA’s strategie als krachtig collectief dat belangen van zorgverleners in het publieke debat agendeert en faciliteert.  

Tekst: Marjan Enzlin/De Argumentenfabriek

Als enige ledenorganisatie waarin vrijwel alle zorgdisciplines verenigd zijn, stelde VvAA vanaf 2014 haar koers bij richting het agenderen en faciliteren van initiatieven gericht op het verminderen van ‘buikpijn van haar leden’ rondom beroepsoverstijgende thema’s. [Ont]Regel de Zorg, gericht op het verminderen van wet- en regeldruk en de initiatieven rond het borgen van de vrije zorgkeuze (artikel 13 van de Zorgverzekeringswet), zijn belangrijke voorbeelden daarvan.

Eind vorig jaar stelde VvAA aan de hand van de behoefte van de leden en na een traject waarin zowel interne als externe stakeholders werden betrokken, vier thema’s vast die de basis vormen voor de strategie in de komende jaren. De thema’s, gebaseerd op relevante expertise van VvAA, moeten het ledencollectief concrete oplossingen (producten en diensten) én stem in het politieke en maatschappelijke debat bieden en VvAA zelf ook verder profileren als deskundig, slagvaardig en invloedrijk collectief van zorgverleners.

De vier thema’s zijn:

  • Behoud van bezieling in de gezondheidszorg
  • Succesvol ondernemen en werken in de gezondheidszorg
  • Borging van pluriformiteit en keuzevrijheid
  • Omgaan met en voorkomen van klachten en claims

Met het oog op de verkiezingen gaf VvAA De Argumentenfabriek opdracht de programma’s van de zeven partijen die volgens peilingen straks het grootst zijn, te scannen op hun voorstellen met betrekking tot drie van de vier bovengenoemde thema’s. De programmaonderdelen zijn in eigen bewoordingen compact overgenomen op de volgende pagina’s en geven nadrukkelijk geen waardeoordeel weer, maar een overzicht van wat de verschillende partijen beogen. Via de QR-codes op de laatste kaart komt u gemakkelijk bij de partijprogramma’s terecht waar u extra informatie aantreft. VvAA hoopt daarmee haar leden te faciliteren in het maken van een geïnformeerde keuze. Het oordeel is aan u.

Korte analyse

De Argumentenfabriek trof in de programma’s onder meer de volgende denkrichtingen aan met betrekking tot de thema’s van VvAA:

Bezieling en (ont)regeling 

Brede consensus over het terugdringen van administratieve lastendruk. De partijen zijn het erover eens dat de bureaucratie moet worden verminderd, maar geven weinig concrete oplossingsrichtingen. Met het oog op het behoud van bezieling, bestaat er onder de partijen ook een brede consensus over het standpunt dat er meer waardering (ook financieel) en vertrouwen moet komen voor zorgprofessionals. 

Ondernemen en werken 

Brede consensus over het terugbrengen van flexibilisering van arbeid in de zorg. Het vaste contract wordt weer de norm en de overheid moet zzp’ers beter beschermen. Flexibilisering van de arbeidscontracten moet worden teruggedrongen. Er lijkt ook een vrij brede consensus te bestaan over de onderwerpen: afschaffen winstuitkeringen in de zorg en medisch specialisten in loondienst.

Pluriformiteit en keuzevrijheid

Alle politieke partijen geven aan dat marktwerking in de zorg is mislukt, doorgeschoten of in deze vorm niet heeft gewerkt dan wel niet meer werkt. Ook hier worden weinig concrete denkrichtingen aangedragen voor verbetering, al wordt het idee van regionalisering door alle zeven partijen in mindere of meerdere mate omarmd. Ten aanzien van het huidige stelsel komen de meer ‘linkse’ partijen daarnaast nog met verschillende oplossingen om de macht van de verzekeraars terug te dringen. Variërend van het idee om zorgverzekeraars te vervangen door een Nationaal Zorgfonds dat alle noodzakelijke zorg betaalt tot een regierol van de overheid om alle zorg regionaal te organiseren.

Kieskaarten

Klik op de afbeelding om de kaart in pdf te openen
Klik op de afbeelding om de kaart in pdf te openen
Klik op de afbeelding om de kaart in pdf te openen

QR-codes Verkiezingsprogramma’s

VVD
D66
GroenLinks
PVV
SP
CDA
PvdA

Delen