Medicatie voorschrijven zonder live-consult?

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende problemen.

Een huisarts wil, vanwege de COVID-situatie, zo veel mogelijk patiënten online zien en via een e-consult medicatie voorschrijven. De huisarts heeft hiermee inmiddels dusdanige positieve ervaring, dat hij het voorschrijven van medicatie via een e-consult voor altijd als werkwijze wil hanteren. De vraag is of dat is toegestaan en zo ja, aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan.

Antwoord

Shirin-Slabbers
Shirin Slabbers is juridisch adviseur gezondheidsrecht
bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

De Geneesmiddelenwet bepaalt dat een arts alleen online medicatie mag voorschrijven als de arts en de patiënt een arts-patiëntrelatie hebben, de arts de medicatiehistorie van de patiënt kent én over een betrouwbaar medisch dossier van de patiënt beschikt. Als niet aan al deze voorwaarden

is voldaan, mag de arts volgens deze wet geen geneesmiddelen voorschrijven via internet. De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens geeft een nadere invulling aan deze wettelijke bepaling. Er staat onder meer dat pas aan de voorwaarde van ‘een bestaande arts-patiënt- relatie’ wordt voldaan als de arts de patiënt kent. Dit wil zeggen dat de arts en de patiënt tenminste eenmaal face-to-facecontact hebben gehad, waarbij zij zich in dezelfde ruimte bevonden en het mogelijk was een lichamelijk onderzoek te verrichten. Dit face-to-facecontact hoeft niet per se plaats te hebben gevonden in het kader van het online voorschrijven van medicatie. De richtlijn stelt ook als voorwaarde dat de arts op het moment van voorschrijven, beschikt over de actuele medicatiegeschiedenis van de patiënt. Er mag ook geen aanleiding zijn om een (aanvullend) lichamelijk of ander onderzoek te verrichten. Verder is van belang dat de arts de KNMG-eisen in acht neemt die gelden voor alle e-consulten waarbij een medisch advies wordt gegeven. 

Vanwege de COVID-situatie heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdelijk een uitzondering gemaakt. Tot 1 maart 2021 (of langer na nader bericht van IGJ) geldt dat recepten na een video-

consult zijn toegestaan als de voorschrijver het actuele medicatieoverzicht (inclusief allergieën) van de patiënt kan inzien. Dit is de enige voorwaarde. Er moet wel een notitie in het dossier worden gemaakt waarom de patiënt niet fysiek gezien is. Bovendien dient de arts, als hij dat zelf niet is, de hoofdbehandelaar en/of huisarts van de patiënt te informeren, aldus IGJ. Het is dus, na de tijdelijke ontheffing door IGJ vanwege de COVID-situatie, toegestaan om via een e-consult medicatie voor te schrijven.

Delen