NZa: Meer vrije tarieven eerste lijn

In de notitie Deregulering eerstelijns zorgmarkten biedt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschillende eerstelijns zorgverleners de mogelijkheid om vrije tarieven te gaan hanteren. Een overzicht per beroepsgroep

 

 

Huisartsenzorg
De nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg bevat een mengvorm van reguleringstypen met veel vrijheden voor het bekostigen van resultaten en innovatie. De huisartsenmarkt gaat op dit moment niet verder op de schop.
Bij de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) pleit de NZa ervoor om deze ANW-zorg weer via de reguliere huisartsenbekostiging te laten lopen, maar constateert de Zorgautoriteit tegelijkertijd dat dit voorlopig niet aan de orde is, omdat in het huidige regeerakkoord andere afspraken zijn gemaakt.

Mondzorg
Voor de mondzorg spreekt de NZa de verwachting uit dat het vrijgeven van de tarieven de volgende stap in het derguleringsmodel is, op voorwaarde dat er een overeenkomst is met de zorgverzekeraar. Hiervoor is een aanwijzing van de minister van VWS nodig. De komende periode wil de Zorgautoriteit aandacht schenken aan de randvoorwaarden voor vrije prijsvorming, zoals transparantie en de contracteergraad.

Verloskunde
Volgens de NZa zijn de marktcondities voor verloskunde voldoende positief om de prijzen vrij te kunnen geven. Ook hier geldt de voorwaarde van een overeenkomst met de zorgverzekeraar, zodat de NZa-tarieven als terugvaloptie kunnen gelden op het moment dat er geen overeenkomst is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Kraamzorg
Ook bij de kraamzorg zijn vrije prijzen een logische vervolgstap in de marktontwikkeling, mits er een overeenkomst is met de zorgverzekeraar.

Farmacie
De markt voor apotheekzorg zit al in een relatief vergevorderd stadium, stelt de NZa. De prijzen zijn sinds 1 januari 2012 vrij en op dezelfde datum is een nieuwe prestatielijst vastgesteld. De Zorgautoriteit acht het zinvol te onderzoeken of deze verplichte prestatiestructuur op termijn kan worden losgelaten.

Basis GGZ
De NZa noemt het logisch dat er een verruiming komt van de tariefregulering tot deze een max-max tarifering kennen. Als dit systeem na 2015 enige tijd in werking is, kan worden gekeken of het volledig vrijgeven van de tarieven mogelijk is. De Zorgautoriteit is van mening dat de marktomstandigheden hier in eerste oogopslag geschikt voor lijken te zijn.

Diëtiek
De tarieven voor diëtiek zijn vrij. De NZa acht het zinvol te onderzoeken of de verplichte prestatiestructuur in de diëtiek op termijn kan worden losgelaten.

Fysiotherapie/oefentherapie
De tarieven voor fysiotherapie zijn al geruime tijd vrij. De NZa acht het zinvol te onderzoeken of de aan de vrije tarieven gekoppelde facultatieve prestaties op termijn kunnen worden losgelaten.

Logopedie
De NZa vindt het tijd om op korte termijn direct de tarieven vrij te geven. Patiënten kunnen in hun regio kiezen uit een groot aantal aanbieders en zorgverzekeraars kopen scherp in (ruim onder de door de NZa aangegeven maxima). Op termijn is het volgens de NZa wellicht mogelijk om ook de prestaties vrij te geven, op voorwaarde van een contract met de zorgverzekeraar.

Delen