NZa: Meer vrije tarieven eerste lijn

In de notitie Deregulering eerstelijns zorgmarkten biedt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschillende eerstelijns zorgverleners de mogelijkheid om vrije tarieven te gaan hanteren. Een overzicht per beroepsgroep

 

 

Huisartsenzorg
De nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg bevat een mengvorm van reguleringstypen met veel vrijheden voor het bekostigen van resultaten en innovatie. De huisartsenmarkt gaat op dit moment niet verder op de schop.
Bij de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW) pleit de NZa ervoor om deze ANW-zorg weer via de reguliere huisartsenbekostiging te laten lopen, maar constateert de Zorgautoriteit tegelijkertijd dat dit voorlopig niet aan de orde is, omdat in het huidige regeerakkoord andere afspraken zijn gemaakt.

Mondzorg
Voor de mondzorg spreekt de NZa de verwachting uit dat het vrijgeven van de tarieven de volgende stap in het derguleringsmodel is, op voorwaarde dat er een overeenkomst is met de zorgverzekeraar. Hiervoor is een aanwijzing van de minister van VWS nodig. De komende periode wil de Zorgautoriteit aandacht schenken aan de randvoorwaarden voor vrije prijsvorming, zoals transparantie en de contracteergraad.

Verloskunde
Volgens de NZa zijn de marktcondities voor verloskunde voldoende positief om de prijzen vrij te kunnen geven. Ook hier geldt de voorwaarde van een overeenkomst met de zorgverzekeraar, zodat de NZa-tarieven als terugvaloptie kunnen gelden op het moment dat er geen overeenkomst is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Kraamzorg
Ook bij de kraamzorg zijn vrije prijzen een logische vervolgstap in de marktontwikkeling, mits er een overeenkomst is met de zorgverzekeraar.

Farmacie
De markt voor apotheekzorg zit al in een relatief vergevorderd stadium, stelt de NZa. De prijzen zijn sinds 1 januari 2012 vrij en op dezelfde datum is een nieuwe prestatielijst vastgesteld. De Zorgautoriteit acht het zinvol te onderzoeken of deze verplichte prestatiestructuur op termijn kan worden losgelaten.

Basis GGZ
De NZa noemt het logisch dat er een verruiming komt van de tariefregulering tot deze een max-max tarifering kennen. Als dit systeem na 2015 enige tijd in werking is, kan worden gekeken of het volledig vrijgeven van de tarieven mogelijk is. De Zorgautoriteit is van mening dat de marktomstandigheden hier in eerste oogopslag geschikt voor lijken te zijn.

Diëtiek
De tarieven voor diëtiek zijn vrij. De NZa acht het zinvol te onderzoeken of de verplichte prestatiestructuur in de diëtiek op termijn kan worden losgelaten.

Fysiotherapie/oefentherapie
De tarieven voor fysiotherapie zijn al geruime tijd vrij. De NZa acht het zinvol te onderzoeken of de aan de vrije tarieven gekoppelde facultatieve prestaties op termijn kunnen worden losgelaten.

Logopedie
De NZa vindt het tijd om op korte termijn direct de tarieven vrij te geven. Patiënten kunnen in hun regio kiezen uit een groot aantal aanbieders en zorgverzekeraars kopen scherp in (ruim onder de door de NZa aangegeven maxima). Op termijn is het volgens de NZa wellicht mogelijk om ook de prestaties vrij te geven, op voorwaarde van een contract met de zorgverzekeraar.

Één Reactie Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 18 november 2014 om 18:14 | Permalink

  Economische prikkels werken altijd en overal en voor iedereen, ook voor een volstrekt onafhankelijke ZBO als de NZa; Waarom het jezelf moeilijk maken als het ook makkelijk kan.

  En als het misgaat leg je de rekening bij de ander neer.

  De publicatie gaat wel wat verder dan deze samenvatting ons wil doen geloven. Met name de vrijgave van de prestaties wordt verzwegen. Het budget wat de Overheid de private verzekeraars oplegt blijft echter intact. Ook de AMM voor de verzekeraars blijft intact. De toezichthouder wil het zichzelf niet al te moeilijk maken en gaat zich beperken tot controle op nakomen van de zorgplicht van de verzekeraars en ingrijpen als het budget gedurende het jaar dreigt te worden overschreden; LSP/EPD dient daarvoor.

  Dit alles in combinatie met populatie bekostiging op zijn Nederland is vragen om grote problemen. De nog altijd in onwetendheid gehouden burgers zullen dit gaan bezuren. Die betalen uiteindelijk de rekening. En met schrappen van art 13 zal die rekening voor het merendeel van de bevolking van dit land hoog oplopen.

  En de kwaliteit? ZiNL heeft geen doorzettingsmacht bij verzekeraars. Logisch. Dit is Nederland. Aan kwaliteit wordt dan ook lippendienst bewezen. Enig criterium is het budget. Dat budget mag niet wordt overschreden. Wie betaalt, bepaalt. Innovatie om de prijs te verlagen. Afschaffing van opgelegde prestaties om de prijs te verlagen. Afschaffing van opgelegde tarieven om de prijs te verlagen. Afschaffing art 13 Zvw om de prijs te verlagen. Afschaffing alle ex poste vereveningen om de prijs te verlagen. Prijs is leidend in het beleid en in de contractering.

  Verzekeraars mogen dan ook afwijken van richtlijnen en standaarden als de kwaliteit nog acceptabel is, maar de prijs in ieder geval lager. Dan krijgt het ZiNL geen doorzettingsmacht bij verzekeraars.

  Maar dat zal de NZa nimmer transparant maken. Transparantie heeft zo zijn grenzen in dit land. 2015. Jaar van de transparantie.