Schrappen & verbeteren

De hechte samenwerking tussen Het Roer Moet OM (HRMO), VvAA en andere bij de gezondheidszorg betrokken partijen leidde tot de Schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg, die op 18 november plaatsvond in Utrecht.

Tekst: Andrea Linschoten  Beeld: Tamar Smit

 

De diverse partijen kwamen bij elkaar om een begin te maken met het schrappen van alle overbodige regels en het verminderen van de administratieve lastendruk. De aanwezigheid van de minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, onderstreepte de breed gevoelde urgentie.

Ter voorbereiding op de Schrapconferentie inventariseerde de door HRMO en VvAA ingestelde Denktank (Ont)regel de zorg onder meer hoeveel tijd de verschillende beroepsgroepen kwijt zijn aan administratie. Op basis van alle input die zorgverleners aanleverden, maakte de Denktank een overzicht van administratieve taken en regels die veel tijd kosten en/of veel frustratie opleveren, wat de aanzet vormde tot de conferentie. Andere input kwam uit een enquête die de Federatie Medisch Specialisten en VvAA onder 20.000 medisch specialisten hielden. Ter ondersteuning van het proces ontwikkelden HRMO en VvAA samen met De Argumentenfabriek twee instrumenten om het nut van administratieve regels en beleidsmaatregelen te beoordelen: de Argumentenkaart en de Trechter van Verdunning. Op de volgende pagina’s leest u onder meer welke concrete voorstellen de Schrapconferentie heeft opgeleverd.

In het proces om de regeldruk in de zorg te verminderen is met de Schrapconferentie een nieuw stadium bereikt. Bij alle betrokken partijen blijkt voldoende draagvlak om met elkaar veranderingen door te voeren en iser meer inzicht in wat geschrapt of verbeterd kan worden. Na de Schrapconferentie kunnen partijen concreet aan de slag met schrappen of verbeteren. Minister Bruins heeft de initiatiefnemers uitgenodigd om hem op 8 maart bij te praten over de voortgang.

Arts en Auto blijft het proces volgen. Meer artikelen vindt u in ons dossier Schrapconferentie. Zie voor meer achtergrondinformatie, de Argumentenkaart en de Trechter van Verdunning vvaa.nl/ontregeldezorg

 

Delen