Verplichtingen Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft impact op heel zorgaanbiedend Nederland. Sommige verplichtingen uit de wet zijn specifiek van toepassing op werkgevers, zoals de vergewis- en de meldplicht.

Tekst: Nicole Metsemakers

De vergewisplicht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat de werkgever moet controleren of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Voor veel werkgevers is het uitvoeren van een screening bij het aannemen van zorgverleners niet nieuw. Deze screening betrof een check van de diploma’s en het BIG-register en in sommige gevallen het aanvragen van een VOG. De naleving van de vergewisplicht vereist echter meer screening. Zo moeten nu ook waarnemers en uitzendkrachten worden gescreend.

Zowel de wettekst als de Rijksoverheid bieden niet veel houvast als het gaat om de concrete invulling en uitvoering van de verschillende elementen van de screening. Naast de reguliere check van cv, paspoort en BIG-registratie moet nu ook navraag worden gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en eerdere werkgevers.

Voor die navraag heeft de Inspectie een aanvraagformulier op haar website staan. Stelt de Inspectie vast dat de aanvrager een zorgaanbieder met een vergewisplicht is, dan verstrekt ze informatie of de zorgverlener al dan niet voorkomt in het (besloten) register van zorgverleners bij wie onderzoek heeft uitgewezen dat zij een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van patiënten of de zorg.

De werkgever moet een nieuwe medewerker om referenten vragen en om toestemming om die te mogen benaderen. In het gesprek met een eerdere werkgever is het belangrijk om te vragen naar de relatie van de referent met de medewerker en ook om te informeren hoe lang de samen-werking heeft geduurd, waarom de medewerker is vertrokken en of daarbij sprake was van ernstig disfunctioneren. De oud-werkgever mag deze (en meer) vragen beantwoorden, tenzij hij met de medewerker via een vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat hij zich niet negatief zal uitlaten. In dat geval zal de oud-werkgever de vragen zeer kort en bondig beantwoorden.

Meldplicht
Beëindiging of niet-voortzetting van een overeenkomst omdat een zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren, moet binnen drie werkdagen worden gemeld bij de Inspectie.

De vraag is wat ‘ernstig tekortschieten in het functioneren’ precies inhoudt. Op basis van de feiten maakt de werkgever zijn eigen afweging, maar er moet in elk geval een melding worden gedaan als de werkgever van mening is dat de patiëntveiligheid dan wel de kwaliteit van de zorgverlening in het gedrang is gekomen, als er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd of als er sprake was van disfunctioneren door een lichamelijke of psychische ziekte of verslaving. Op basis van onderzoek besluit de Inspectie of de zorgverlener wordt opgenomen in het register.

Algemene verplichting
Maar als werkgever bent u er dan nog niet. Naast verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorgverlening en de zorgverleners en het voldoen aan de vergewisplicht en de meldplicht, volgt er nog een algemene verplichting uit de Wkkgz. Die houdt in dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn praktijk zo is georganiseerd en toegerust dat goede zorg gewaarborgd is. Dit houdt onder meer in dat u zich er regelmatig van vergewist dat uw zorgverleners hun werkzaamheden naar behoren verrichten en voldoende bekwaam zijn en blijven voor deze werkzaamheden. En dat u maatregelen treft als het functioneren van een zorgverlener niet voldoende is.

Uw verantwoordelijkheid voor het functioneren van een zorgverlener gaat zelfs zo ver dat u tuchtrechtelijk op een fout van een zorgverlener kan worden aangesproken als deze fout het gevolg is van functioneringsproblemen of een gebrek aan bekwaamheid, waarvan u op de hoogte was of had moeten zijn. Reden te meer om de verplichtingen uit de Wkkgz zeer serieus te nemen. vvaa.nl/wkkgz

Nicole Metsemakers is consultant werkgeverszaken bij VvAA.

Delen