Voldoen aan verzoek vernietiging dossier?

Als een ouder van een minderjarig kind tussen de 12 en 16 jaar de huisarts vraagt om vernietiging van een deel van het dossier van het kind, moet de huisarts daar dan aan voldoen?

Deze vraag werd in juli jl. beantwoord in een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven.

De bijzondere omstandigheid in deze zaak was dat de huisarts zorgen had over het kind in het kader van een echtsscheidingssituatie. Die zorgen waren dusdanig, dat geadviseerd werd psychische hulpverlening in te schakelen. Ook werd overwogen een melding bij Veilig Thuis te doen. De huisarts en de POH-J hadden van de gesprekken met de ouders en schoolmaatschappelijk werk aantekeningen gemaakt in het dossier van het kind. Het kind gaf, op verzoek van de vader, de huisarts toestemming om een kopie van het dossier te verstrekken aan de vader. Nadat de huisarts weigerde om aan het vernietigingsverzoek van de vader te voldoen, diende de vader een klacht in.

Antwoord

Shirin-Slabbers
Shirin Slabbers is juridisch adviseur gezondheidsrecht
bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens en de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld bevatten voor deze situatie relevante regels. In de meldcode staat dat de arts in het medisch dossier zorgvuldig en objectief aantekeningen moet maken van: a. de (aanwijzingen voor) kindermishandeling, b. de onderzoeken die met het oog daarop zijn gedaan, c. de uitkomsten van die onderzoeken, d. de inhoud van het overleg met collega’s, beroepskrachten en/of instanties zoals Veilig Thuis, e. of voor het verstrekken van gegevens aan derden toestemming is gevraagd en/of verkregen en f. alle andere stappen die de arts in het kader van (het vermoeden van) kindermishandeling heeft ondernomen. 

In de meldcode staat ook dat de arts de dossiers moet bewaren die gegevens bevatten over (vermoedens van) kindermishandeling totdat het betreffende kind 34 jaar is geworden of zoveel langer als in verband met goed hulpverlenerschap noodzakelijk is. De code vervolgt met: “In bijzondere gevallen kan een arts gegevens over (vermoedens van) kindermishandeling uit het medisch dossier van een kind vernietigen. Dat kan alleen op verzoek van het kind zelf en uitsluitend als dat kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen op dit gebied. Goed hulpverlenerschap kan met zich meebrengen dat de arts weigert om ouders inzage in of een afschrift van gegevens over kindermishandeling te geven.” 

Het tuchtcollege overweegt in deze zaak dat zelfs in het geval het kind aan de huisarts toestemming zou hebben gegeven voor vernietiging van de gewraakte gegevens, dan nog het dossier bewaard had moeten blijven, gelet op de verzwaarde bewaarplicht die in het geval van (vermoedens van) kindermishandeling bestaat. Dergelijke gegevens dienen bewaard te blijven tot 20 jaar nadat het betreffende kind meerderjarig is geworden, of zoveel langer als in verband met goed hulpverlenerschap noodzakelijk is, aldus het tuchtcollege. Het college gaat dus uit van een andere termijn dan de meldcode (38 versus 34 jaar). Het antwoord op de vraag luidt dus ontkennend: de huisarts mag niet aan het vernietigingsverzoek van de vader voldoen.

Delen