VvAA start onderzoek naar effect COVID-19 op regeldruk

Nationale (Ont)Regelmonitor onder zorgverleners: minder last van, wel meer tijd kwijt aan regels

Tekst: Tessa Oostdam

Utrecht, 30 juli 2020 – Vlak voor de COVID-19 pandemie hadden zorgverleners minder last van regeldruk op de werkvloer, maar waren zij wel meer tijd kwijt aan niet-effectieve regels dan een half jaar eerder. Een ruime meerderheid van de zorgverleners is ontevreden over de voortgang in het terugdringen van de regeldruk en heeft weinig vertrouwen in daadwerkelijke verandering.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de (Ont)Regelmonitor, die VvAA begin dit jaar voor de derde keer voorlegde aan haar leden en andere zorgverleners in Nederland. De monitor werd, ondanks de verkorte looptijd door COVID-19, door ruim 3.500 zorgverleners ingevuld. Onder hen waren fysiotherapeuten, huisartsen en medisch specialisten het best vertegenwoordigd. Om lessen te trekken uit het – mogelijk positieve – effect van de COVID-19-pandemie op regeldruk, start VvAA vanaf september nader onderzoek.

In plaats van 48% medio 2019, gaf begin 2020 42% van de zorgverleners aan (zeer) vaak last te hebben van regeldruk op de werkvloer. Tegenover deze vooruitgang staat dat 46% van de zorgverleners begin 2020, in plaats van 41% medio 2019, aangaf dat de regeldruk in hun beleving juist is toegenomen. Ook zijn zorgverleners ten opzichte van medio 2019 weer meer tijd kwijt aan regels die niet effectief en belastend zijn om na te leven.

De uitkomsten roepen de vraag op of zorgverleners zélf beter kunnen omgaan met de regeldruk op de werkvloer en er daardoor ‘minder last’ van hebben of dat de regeldruk daadwérkelijk structureel is afgenomen. Maar liefst 89% van de zorgverleners ziet geen initiatieven in zijn of haar omgeving om regeldruk terug te dringen. Het merendeel van de zorgverleners (59%) is ook overwegend ontevreden over de voortgang die wordt geboekt in het terugdringen van de regeldruk. Ruim twee derde (67%) heeft bovendien (zeer) weinig vertrouwen in daadwerkelijke verandering.

Meeste winst in eigen organisatie

De grootste winst in het terugdringen van regeldruk werd volgens de zorgverleners geboekt in de eigen organisatie (13%), gevolgd door ICT-systemen (11%) en beroepsorganisaties (7%). Zorgverzekeraars worden door 43% van de zorgverleners nog steeds als belangrijkste veroorzaker van de regeldruk aangewezen, al is dat percentage wel met 5% gedaald. Op het front van (zorg)verzekeringen (42%) én wetgeving (15%) liggen volgens de zorgverleners dan ook de meeste kansen om de regeldruk te verminderen.

Leren van effect COVID-19 op regeldruk

VvAA ontvangt diverse signalen van zorgverleners dat de COVID-19-pandemie het terugdringen van de regeldruk in sommige organisaties een positieve impuls heeft gegeven. In samenwerking met zorgverleners gaat VvAA die signalen vanaf september verder onderzoeken. Dat gebeurt in kleinschalige (online) gesprekssessies op beroepsgroep niveau. In het najaar volgt bovendien een herhaling van de reguliere (Ont)Regelmonitor, inclusief een specifiek ‘COVID-19-hoofdstuk’.

Willem Veerman, huisarts en vice-voorzitter van het bestuur van VvAA: “Het is evident dat COVID-19 de zorgwereld op vele fronten heeft opgeschud. Als we hieruit lessen kunnen trekken die helpen om het structurele probleem van de regeldruk versneld op te lossen, dan pakken wij die gelegenheid uiteraard met beide handen aan. Wij nodigen leden en andere zorgverleners van harte uit om hun ervaringen hierin te delen met ons.”

Uw inbreng is welkom!

Via www.vvaa.nl/ontregelmonitor kunt u de belangrijkste uitkomsten van de (Ont)Regelmonitor nalezen. Tevens kunt u zich hier aanmelden om deel te nemen aan de online gespreksessies voor uw beroepsgroep, die vanaf september zullen plaatsvinden.

Achtergrond Nationale (Ont)Regelmonitor

In 2017 en 2018 hebben VvAA en huisartsenactiegroep ‘Het Roer Moet Om’ (HRMO), samen met zorgverleners en andere stakeholders in de zorg, de verlammende bureaucratie in de zorg onder de naam ‘(Ont)Regel de Zorg’ op de agenda gezet.

Na de schrapconferentie eind 2017 en de ‘Schrap- en Verbetersessies’ begin 2018, werden 62 concrete schrappunten gepresenteerd aan minister Bruins. Deze punten vormden de basis voor het VWS Actieplan (Ont)Regel de Zorg met meer dan 150 maatregelen waarmee ministers Bruins en De Jonge zich committeerden aan het terugbrengen van de regeldruk voor zorgverleners. Middels de halfjaarlijkse Nationale (Ont)Regelmonitor monitort VvAA in hoeverre zorgverleners daadwerkelijk merkbaar minder regeldruk ervaren in hun dagelijkse praktijk.

Het volledig rapport kan worden gedownload op www.vvaa.nl/ontregelmonitor

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tessa Oostdam, woordvoerder VvAA

Tessa.oostdam@vvaa.nl

06 12 96 33 94

Delen