Ziekenhuis op zoek naar omzet

Medisch Spectrum Twente heeft een jaarlijkse rendementsverbetering nodig van 3 procent. Dit staat te lezen in de toelichting op het jaarverslag, bij de boodschap van de raad van bestuur dat het resultaat in de toekomst beter moet zijn om aan de eisen van het bankenconsortium te blijven voldoen. De achtergrond van deze opmerking is het gegeven dat door de leningen voor de nieuwbouw die het ziekenhuis pleegde, de langlopende schuld over 2013 met 78 miljoen euro steeg. Het ziekenhuis heeft dus de komende jaren te kampen met hogere kosten van afschrijving en een hogere rente.

De vraag is hoe een ziekenhuis die oplopende kosten het hoofd kan bieden via een rendementsverbetering. Het kan niet zomaar meer patiënten aantrekken. Patiënten moeten immers wel eerst ziek worden voordat het ziekenhuis iets voor ze kan betekenen. En ze moeten goed ziek worden ook, want het beleid van onze minister is er nu juist op gericht patiënten zo veel mogelijk in de eerste lijn te behandelen en uitsluitend naar het ziekenhuis te laten gaan als het echt niet anders kan. Zorgaanbieders in de eerste lijn ontwikkelen ook zorgaanbod dat dit faciliteert. Het ligt dus meer voor de hand dat MST de komende jaren een dalend patiëntenaantal tegemoet zal zien dan een stijgend. Die rendementsverbetering zal dus wellicht langs andere wegen tot stand moet komen. Personeelskrimp bijvoorbeeld. Of verhuur van een deel van de nieuwbouw aan derden.

In ieder geval zal er íets moeten gebeuren om de gemeente Enschede en de andere geldverstrekkers gerust te stellen. De vraag van de D66-fractie in de Enschedese gemeenteraad of MST wel in staat zal zijn om de verstrekte gemeentelening van 17,5 miljoen voor de nieuwbouw terug te betalen, komt niet uit de lucht vallen.

Delen