Afleidingsmanoeuvre

Uit interne stukken van het ministerie van VWS blijkt dat de zorgverzekeraars in de huidige kabinetsperiode niet meer risico zullen gaan lopen op de inkoop van ziekenhuiszorg dan ze op dit moment doen. De Tweede Kamer heeft wel degelijk het doel de zorgverzekeraars meer risicodragend te maken. Maar omdat het afschaffen van de ex-post risicoverevening een onderdeel vormt van de langetermijnvisie van VWS, is afschaffing van die verevening pas in 2015 aan de orde. Oud-minister Ab Klink legt in Zorgvisie uit dat deze overbruggingsperiode nodig is, omdat de zorgverzekeraars anders hun extra risico zullen doorrekenen naar de premie die hun verzekerden moeten betalen.

In Economisch Statistische Berichten stellen Herman Nieuwenhuis en Bas Leerink van zorgverzekeraar Menzis dat het afschaffen van de instellingsbudgettering veel urgenter is dan het afschaffen van die ex-post risicoverevening. Hun argument is dat de monitor ziekenhuiszorg 2009 van de Nederlandse Zorgautoriteit laat zien dat juist in het B-segment de prijsontwikkeling gunstig is, de kwaliteit verbetert en de volumestijging lager is dan in het gebudgetteerde deel van de ziekenhuiszorg. Kortom, de boodschap van beide heren aan de huidige minister Edith Schippers is: breid zo snel mogelijk het B-segment uit. Dit is een terecht advies, maar het is slechts een deeloplossing. De majeure verandering van het zorglandschap die nodig is – verschuiving van curatieve zorg van tweede naar eerste lijn, verschuiving van ziekte en zorg naar leefstijl en preventie – komt niet tot stand met verruiming van het B-segment alleen. Nieuwenhuis en Leerink lijken vooral de aandacht te willen afleiden van de rol die toch echt nodig is van de zorgverzekeraars in dit proces: risicodragend worden.

Delen