Agree to disagree

Tijdens de op 19 november 2019 gehouden VvAA ledenbijeenkomst werd duidelijk waar men het over eens was en waarover niet.

Te beginnen met drie voorbeelden waarover consensus was. Ten eerste: de geuite bezorgdheid mag en moet gezien worden als een compliment aan het adres van VvAA voor haar rol als belangenbehartiger in de afgelopen jaren. Ten tweede: alle betrokkenen dragen VvAA een warm hart toe en zijn er niet op uit haar te beschadigen. En ten derde: alle aanwezigen beogen dat zorgverleners hun werk goed en verantwoord kunnen blijven doen.

Alhoewel de perceptie bij de verschillende partijen verschilt over wie nu hoe schade toebrengt en hoe goede zorg gewaarborgd kan worden, is er dus evengoed een mooie gezamenlijke basis.

Dan nu drie zaken waar partijen een ander kijk op de zaak hadden en de discussie afgesloten moest worden onder een agree-to-disagree bestand.

Ten eerste: het bestuur deelt niet de zorgen van verontruste leden over het verlies van onafhankelijkheid ten gevolge van de verschillende petten van de voorzitter, waaronder die van speciaal adviseur voor VWS, NFU en NVZ. De verontruste leden vinden dat deze belangenverstrengeling en daarmee verlies van onafhankelijkheid, echt niet kan.

Ten tweede: De aanwezige kritische leden vinden het zorgelijk en ongewenst dat een directeur die met zo veel inzet en ook gevaar voor de eigen populariteit bij andere partijen met succes zijn nek uit steekt ten behoeve van de zorgverleners en patiënten, nu opeens vervroegd ‘ergens anders’ in het bedrijf nodig is. Het bestuur heeft daarbij aangegeven dat het om een werkgever-werknemer relatie gaat en is van mening dat alleen het bestuur gaat over het personeel. De genoemde leden vinden dat ten aanzien van zulke belangrijke posities vooraf meer informatie moet worden gedeeld me en dat er rekening moet worden gehouden met de mening van de leden.

Het tij in de zorg effectief keren vergt een actievere, en wellicht meer activistische koers

Ten derde: het bestuur geeft aan dat er alleen een reden is voor een vervroegd ALV bij een koerswijziging, en of bij het verzoek daartoe vanuit minimaal 1 procent van de leden. Er is naar inzien van het bestuur geen enkele sprake van een koersverandering en ook heeft (nog) niet de benodigde 1 procent van de leden de petitie voor het houden van een vervroegde ALV getekend. De verontruste leden daarentegen zien bovenstaande gebeurtenissen als het verlies van de onafhankelijkheid en als teken van een koersverandering. Daarnaast betekent volgens hen dat ‘het niet hoeven’ een bestuur er niet van hoeft te weerhouden iets te doen omwille van het vertrouwen en de eenheid binnen de vereniging.

Het bestuur heeft de kritiek tot zich genomen en besluit in de volgende bestuursvergadering of zij ingaat op het ter bijeenkomst herhaald verzoek tot een vervroegd ALV.  Zij kan, maar hoeft namelijk niet in te gaan op signalen en verzoeken van le­den en legt verantwoording af in de ALV in juni 2020 of wellicht toch eerder.

Het jarenlang conformerend meedoen aan sessies en vergaderingen lost de problemen in de zorg niet op, het tij effectief keren vergt een actievere, en wellicht meer activistische koers. Als niemand de politiek hete, doch wel oorzakelijke hangijzers aankaart, zijn we blijvend gedoemd tot symptoombehandeling en schadebeperking.

Tot slot drie suggesties om (vermeende) schade in de toekomst te voorkomen. Allereerst: anticipeer en houd rekening met de te verwachten gevoelens en reacties van leden op controversiële veranderingen. Dan: handel snel en adequaat op serieuze verzoeken voor een extra ALV en voorkom zo de noodzaak tot discussies en acties over het waarom rond een petitie om een ALV af te dwingen. Last but not least: betrek de leden, zorg dat leden elkaar kunnen bereiken, zodat de interne discussie gevoerd kan worden, en stuur herhaald en nadrukkelijk persoonlijke uitnodigingen voor de ALV’s. Buiten het bestuur 3-8 leden op een doorsnee ALV om voor 123.000 leden te beslissen, is, zoals alle aanwezigen onderschrijven, echt te weinig. Het is dan ook fijn om te vernemen dat het bestuur zich over de wijze van convocatie gaat beraden.

Delen