De VvAA Ledenraad

De VvAA ledenraad bestaat inmiddels ruim 1 jaar. De ledenraad denkt mee en adviseert de algemene vergadering (ALV) van VvAA. Dat kan gaan over de vereniging zelf en het beleid, maar ook over politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op zorgprofessionals en -organisaties.

De eerste twee jaar heeft de ledenraad een adviserende rol richting de ALV. De ledenraad is echter opgericht om uiteindelijk de ALV te kunnen vervangen. Als lid van deze raad heeft ondergetekende met veel plezier een aantal voorbereidende cursussen en mooie bijeenkomsten mogen bijwonen. Maar gezien het beoogde doel en de ogenschijnlijk opstapelende problemen in de zorg, voelt het uitblijven van voeding vanuit de achterban inmiddels als een groot gemis.

Actuele knelpunten

Een greep uit verontrustende berichten, die recentelijk de media gehaald hebben.

Een toenemend tekort aan medicijnen met bijkomend overlast voor apothekers, artsen en hun patiënten, als logisch gevolg van onder andere het preferentiebeleid van zorgverzekeraars.

Het tekort aan werknemers in de zorg. Overigens geen verrassing, gezien steeds meer eisen worden gesteld aan zorgverleners met als gevolg doorhalingen uit het BIG register en een toenemende werkdruk. Samen met de regeldruk en het verlies aan professionele autonomie vormt dit een uitstekende voedingsbodem voor een vroegtijdig uitstroom van zorgverleners naar het pensioen, ziektewet of gewoon naar andere sectoren.

De wachtlijsten van de GGZ zijn inmiddels dermate onaanvaardbaar lang dat collega’s en patiënten zorgverzekeraar en overheid voor de rechter dagen wegens schending van de mensenrechten.

En het kan altijd erger

De Tweede Kamer behandelt binnenkort het Wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering. Deze borduurt voort op verdere vergroting van de sturingsmacht van zorgverzekeraars. Met het verlagen van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg kunnen vele burgers zich straks alleen nog gecontracteerde zorg veroorloven en zijn vele zorgaanbieders voor het verlenen van zorg volledig afhankelijk van een contract met, en derhalve de gunst van de zorgverzekeraar. Met enerzijds sturingsmacht over de patiënten en anderzijds contracteermacht over de zorgverleners, zullen zorgverzekeraars logischerwijs direct dan wel indirect steeds meer invloed krijgen over welke zorg (nog) nodig zal zijn bij welke patiënt.

Verder hangt het opheffen van het verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars ons ook nog steeds boven het hoofd. Winstuitkering door zorgverzekeraars aan hun aandeelhouders zou een ongekend lek in het zorgbudget kunnen betekenen en roept de vraag op wie wij gaan spekken bij toekomstige bezuinigingen, premie- en/of belastingverhogingen.

Zonder gedegen tegenlobby verwacht ik geen verbeteringen. Immers de partijen die nu in de praktijk het beleid bepalen, ervaren doorgaans wel de lusten, maar niet de lasten van hun beleid. De achterban van VvAA bestaat inmiddels uit ruim 130.000 zorgprofessionals vanuit allerlei disciplines. Massa, eigen middelen en kennis geeft een zekere onafhankelijkheid, nodig om helder uit te dragen wat zorgverleners nodig hebben voor het verlenen van goede zorg en om waar nodig een gezamenlijk, zinnig en effectief tegengeluid te laten horen.

Met de ogenschijnlijke opstapelde problemen in de zorg had ik als lid van de ledenraad wel wat meer post verwacht van collega’s. Echter dat bleef uit. Dat kan twee dingen betekenen. De problemen vallen reuze mee, of de leden zijn niet bekend met de ledenraad en haar functie.

Lieve collega’s, de leden van de VvAA ledenraad zijn er om jullie stem te vertegenwoordigen binnen VvAA, voed ons.

Delen