Beperking

De reacties op de stukgelopen contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraar Achmea en het Slotervaartziekenhuis laten zien hoe ver de meningen in de publieke opinie over de gezondheidszorg uit elkaar lopen. Waar de een zegt dat de zorgverzekeraar veel te ver gaat in zijn taakuitoefening, stelt de ander dat de ontstane situatie een logisch gevolg is van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord en dat het ziekenhuis niet het recht heeft om over de grenzen van dat akkoord heen te gaan.

Aysel Erbudak, bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis, zegt: “Wat ik niet wil, is onze artsen grenzen opleggen die leiden tot kwalitatief mindere patiëntenzorg.” Dat is een interessante opmerking. Het legt immers de uitdaging bij Erbudak om te bewijzen dat de patiëntenzorg wordt geschaad als haar ziekenhuis minder geld krijgt voor toepassing van dure geneesmiddelen of minder bariatrische operaties kan verrichten dan zij nodig acht. Deze beperkingen kunnen de patiëntenzorg alleen schaden als de patiënten over wie ze het heeft niet in andere ziekenhuizen terecht kunnen of als voor hen geen enkele andere behandeloptie bestaat. En is geen sprake van schade, dan is het wel degelijk geoorloofd om artsen – en ook ziekenhuizen – een beperking op te leggen. Die beperking is in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord helder vastgelegd.

Delen