Brand

Het is een zorgwekkend bericht dat het aantal binnenbranden in zorginstellingen nog nooit zo hoog is geweest als in het meest recente meetjaar, 2012. Ten opzichte van 2011 is een stijging geconstateerd van 1081 naar 1673. Incidentenbeheersing Management Zorginstellingen (ibMZ), verantwoordelijk voor deze cijfers, stelt dat de zorgbestuurders veel te weinig aandacht hebben voor het onderwerp. Ze voldoen nog steeds niet aan de eisen voor controle op brandveiligheid die het ministerie van VWS stelt. En de toezichthouders schieten in hun controletaak op dit dossier tekort.

Klare taal. Maar ibMZ heeft ook kritiek op het kabinet. Dit blijft in gebreke door maar steeds niet een AMVB Basishulpverlening (BHV) officieel te verklaren, stelt het. Het concept hiervoor zweeft al drie jaar tussen diverse ministeries en brancheorganisaties. Dat is niet best inderdaad, want als dit wél gewoon geregeld was, waren de kaders waaraan een organisatie moet voldoen helder en kon er dus toezicht op plaatsvinden.

Toch kun je je afvragen of zorginstellingen het zich kunnen veroorloven om tot het moment dat dit geregeld is een afwachtend beleid te blijven voeren inzake brandveiligheid. Als er nu één onderwerp is dat in het kader van het kwaliteitsdenken in de instellingen de laatste jaren nadrukkelijk in de aandacht heeft gestaan, dan is het de veiligheid voor de cliënten en  personeel. Daarmee compromissen sluiten is laakbaar, altijd.

Delen