Gezond in Goirle

Met in het achterhoofd de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten, ligt het voor de hand dat gemeenten een nieuwe rol voor zichzelf weggelegd zien op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. De gemeente Goirle heeft hieraan actief invulling met de pilot van de persoonlijke gezondheidscheck. Wie zegt dat dit meer is dan het lijkt, heeft een beetje gelijk, want in kort bestek komt het erop neer dat Goirle alle inwoners persoonlijk attendeert op de al bestaande persoonlijke gezondheidscheck, die vorig jaar is gelanceerd door een aantal artsenorganisaties.

Is het dan een wassen neus wat Goirle doet? Nee, toch niet. Goirle gaat niet alleen deelnemers met een verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten adviseren om naar de huisarts te gaan. Het gaat ook de onderzoeksgegevens geanonimiseerd gebruiken om tot gezondheidsinformatie op wijk- en kernniveau te komen. Gegevens die de GGD kan gebruiken om gezondheidstrends in kaart te brengen, op basis waarvan de partijen in zorg en welzijn op hun beurt weer wijk- en kerngerichte acties kunnen ontwikkelen voor preventie en gezondheidsbevordering.

Natuurlijk kun je zeggen: waarschijnlijk zijn het alleen de mensen die al geïnteresseerd zijn in gezonde leefstijl en preventie die gehoor gaan geven aan de oproep van de gemeente om die check te doen. In aanvang zal dit waarschijnlijk ook zo zijn. Niemand beweert dat het makkelijk is om invulling te geven aan preventie en gezondheidsbevordering. Maar je moet ergens beginnen. Want als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al had. Goirle probeert iets anders te doen, en dat is een compliment waard.

Delen