Het goede/foute antwoord

Het Nationaal Congres Gezondheidszorg, 20 september in Nieuwegein, komt op het juiste moment met de juiste vraag: ‘Van nazorg naar voorzorg: herschikken van taken en verantwoordelijkheden. Wat is uw antwoord op deze transitie?’. Twee ontwikkelingen laten zien dat het antwoord op deze vraag van geval tot geval verschilt.

De eerste ontwikkeling is de officiële opening later deze week van de Victoria Kliniek. Deze vooruitgeschoven post in Zierikzee van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes doet precies waarover alle politieke partijen het in de zorgdebatten hebben: de zorg dicht bij de patiënt brengen. Het antwoord uit Zeeland is dus: niet afwachten, maar handelen in de geest van het patiëntenbelang.

De tweede ontwikkeling is de bevinding van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat het met de implementatie van de zorgstandaard diabetes na vier jaar nog steeds matig gesteld is. Enkele zorggroepen zijn bezig met het implementatieproces, maar de meeste nog niet of nauwelijks. In de brief die Edith Schippers (VWS) hierover aan de Tweede Kamer stuurde, staat: ‘Van zorgverzekeraars en zorgaanbieders wordt verwacht dat zij op een andere manier gaan werken en contracteren dan zij gewend zijn. Van patiënten wordt gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van het persoonlijk zorgplan’. Op basis hiervan concludeert de minister dat het veld aan zet is. De vraag hoe de Inspectie haar toezicht en handhaving moet afstemmen op de nu bestaande situatie, schuift zij door naar het volgende kabinet.

Dat is teleurstellend. Want als de ketenpartijen in diabeteszorg zelf niet doen wat van hen wordt verwacht, dan vraagt dit om een antwoord van de overheid: een toezichtnorm en handhaving hierop door de Inspectie. Langer wachten is niet verantwoord als de optimale zorg voor de patiënt in het geding is.

Delen