Keuzes

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

“Als morgen uw koelkast stuk gaat, hebt u dan na aanschaf van een nieuwe nog steeds 885 euro op de bank staan voor onvoorziene uitgaven?” Een publiekscampagne langs deze lijn zou geen kwaad kunnen nu blijkt dat steeds meer mensen kiezen voor een verhoogd eigen risico.

Op zich is met een verhoogd eigen risico niets mis. Wie in het nieuwe verzekeringsjaar gezond blijft, kan er aardig mee besparen op zijn zorgverzekering. Maar mensen moeten zich wel bewust zijn van de risico’s. ‘Het zal wel loslopen met die gezondheid van mij’ is het verkeerde uitgangspunt.

‘Een aanvullende verzekering heeft lang niet altijd nut’

In ieder geval is het waardevol dat mensen bij het afsluiten van hun zorgverzekering steeds kritischer kijken naar de vraag welke zorg ze nodig hebben. De achterliggende reden hiervoor zal voor een aantal mensen financiële noodzaak zijn, maar dat maakt het niet minder zinvol. Een aanvullende verzekering heeft lang niet altijd nut. Hetzelfde geldt voor de restitutiepolis. Lees deze zin uit het nieuwsbericht: ‘Je hebt bij combinatiepolissen voor de belangrijkste zorg, zoals ziekenhuiszorg, vaak gewoon vrije zorgkeuze. En naturapolissen hebben vaak met vrijwel alle ziekenhuizen gewoon een contract’. Feitelijk staat hier met een onnodige omweg dat de verschillende polissen zich steeds meer naar elkaar toe bewegen. Bovendien zou de ‘vrije keus’ waarover zoveel discussie bestaat vooral waardevol zijn als duidelijk was hoe de kwaliteit van zorgaanbieders A en B zich tot elkaar verhoudt. Hierop heeft de verzekerde vaak nauwelijks zicht.

Volgens de berichtgeving kiezen steeds minder mensen voor de restitutiepolis omdat minder zorgverzekeraars die nog aanbieden. Het is de vraag of dit de werkelijke/enige reden is. Nog steeds zijn er veertien, keuzemogelijkheden genoeg dus. De vraag is of mensen er voldoende meerwaarde in zien.

Tot zover voor nu, kerstvakantie. De volgende blog is die van 3 januari 2022.

4 Reacties Reageer zelf

 1. anh jansen
  Geplaatst op 31 december 2021 om 01:31 | Permalink

  Basis Exclusief: een restitutiepolis
  Met een restitutiepolis kunt u naar elke zorgverlener van uw voorkeur gaan. Dus ook niet-gecontracteerde zorgverleners. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, betaalt u de nota eerst zelf. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener wordt maximaal 100% van het marktconforme tarief vergoed.

  Vraag altijd een offerte op bij de zorgverlener, als deze niet gecontracteerd is. Zo kunt u zien of u met de vergoeding van 100% van het marktconforme tarief, de volledige rekening kunt betalen. Check ook vooraf of een zorgverlener een contract met ons heeft, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

  De vergoeding met een restitutiepolis is bij niet-gecontracteerde zorg hoger dan bij een naturapolis. In geval van een naturapolis wordt bij niet-gecontracteerde zorg maar maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief vergoed.

  Bron; Zilveren Kruis zorgverzekering.

  -Even bellen naar Zilveren Kruis zorgverzekering om het marktconforme tarief te vernemen en tevens het gemiddelde gecontracteerde tarief…….

  Succes.

  Meerwaarde in Nederland is dan ook nul. Dat zien heel veel burgers dan ook. De budgettering geldt ook voor restitutie verzekerden. MBI en MBH worden ingezet als zorgaanbieders het toegestane budget overschrijden. Volume contracten resulteren in tellers op de computerschermen. Ook een Restitutie verzekerde is in Nederland niet zeker van de zorg die hij zou moeten krijgen.

  Zo glijdt Nederland steeds verder af. En dat is de keuze van de politiek en de ambtenarij.

  Een verzekering is internationaal wat anders dan een voorziening. Een ziekenfonds is een voorziening. Kent daarom budgettering. Een verzekering is per definitief een open einde regeling. Recht op zorg wordt erkend en gehonoreerd. Verzekering en budgettering zijn elkaars tegenstanders.

  Nederland verkoopt een ziekenfonds als een verzekering. Enige kopers zijn de eigen burgers. De rest van de wereld erkent het zelfbeschikkingsrecht van de lidstaat, maar denkt er het zijne van. Geen enkel ander land heeft het Nederlandse Model dan ook overgenomen. Veel kijkers, geen kopers. Dat zou toch intelligente ambtenaren en politici te denken moeten geven.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 31 december 2021 om 14:39 | Permalink

  Dat minder mensen de meerwaarde van een restitutiepolis zien, is geen synoniem voor ‘Nederland glijdt steeds verder af’.

 3. anh jansen
  Geplaatst op 1 januari 2022 om 17:28 | Permalink

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29763-3.html

  Op grond van de overwegingen van de Europese Commissie komt de regering tot de conclusie dat er vanuit internationaalrechtelijk kader geen beletselen hoeven te zijn die in de weg zouden staan aan een keuze voor een privaatrechtelijke vormgeving van de beoogde verzekering. Deze keuze impliceert dat overheidsingrijpen in zo een zorgverzekering slechts mogelijk is als dit door het algemeen belang wordt gerechtvaardigd.

  Uitgangspunt hierbij is dat de relaties tussen de partijen in de gezondheidszorg zoveel mogelijk ontstaan op basis van eigen keuzes. Slechts voor zover er sprake is van evident onevenwichtige marktverhoudingen, zal de overheid regelend optreden ter borging van het publieke belang. Dit impliceert in ieder geval dat de zorgverzekeraar een verzekeringsplichtige burger moet accepteren voor een wettelijk voorgeschreven verzekeringspakket en voor een premie die gelijk is voor iedereen die bij zorgverzekeraar een zelfde variant van de zorgverzekering kiest.

  De Commissie kan niet uitsluiten dat een verplichting voor verzekeraars om zorg in natura te leveren, in conflict is met de bepalingen over het vrij verkeer van diensten. Een dergelijke verplichting zou een belangrijke barrière kunnen opwerpen voor niet-Nederlandse verzekeraars, omdat zij dan moeten contracteren met lokale zorgaanbieders. De verplichting om zorg in natura te leveren zou, gezien uitspraken van het Europese Hof van Justitie, in strijd kunnen zijn met de beginselen van proportionaliteit en noodzakelijkheid.

  Het afglijden slaat niet op de burgers in dit land…….De Restitutie Polis is door de voortgaande Bestuurscultuur in dit land verder uitgehold waardoor er geen verschil meer is tussen In Natura en Restitutie. En dat uithollen is middels slinkse wijze doorgevoerd, juist door de Overheid zelve. De verzekeraars vinden het allemaal prachtig; zij zorgen wel voor de marge, zonder winstoogmerk immers, maar wel winst makend. Uitgedrukt in percentage lijkt het mee te vallen, maar in absolute getallen gaat het om miljarden; de eigen kosten van de verzekeraars blijven dalen. Per saldo stijgt de ‘winst’. En dat zie je aan de toegevoegde reserves….Die stijgen.

  Gezien de aanloop naar de Zvw valt er geen wijziging in beleid vanuit de overheid te verwachten. Zie daartoe KP Companje levenswerk. Prachtig overzicht. Tussen volksverzekering en vrije markt. 1.500 paginas. Kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.

  Of de Duitsers moeten weer eens binnenvallen……..of de Fransen…..van de Russen moeten we het niet hebben.

  Veel kijkers, geen kopers. Het model Zorgstelsel 2006 valt dan ook niet uit te leggen aan beschaafde bestuurders.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 1 januari 2022 om 18:34 | Permalink

  “Gezien de aanloop naar de Zvw valt geen wijziging in beleid vanuit de overheid te verwachten”, stelt u. Terecht, want het coalitieakkoord stelt inderdaad dat dit niet aan de orde is.
  Wat “per saldo stijgt de ‘winst’…” betreft is het terecht dat u ‘winst’ tussen haakjes plaatst. Het is in dit verband een theoretisch begrip. Een groot deel ervan is een door DNB en Europa opgelegde verplichting, een kleiner deel wordt gebruikt om stijgingen in de zorgpremie te dempen.