Kritisch punt

De verschuiving naar passende zorg, die het centrale element vormt in het Integraal Zorgakkoord, begint met het antwoord op de vraag welke zorg nodig is in een regio. Begrijpelijk dus dat Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, een oproep doet  aan partijen om daar werk van te maken.

Ze laat het daar niet bij, want tegelijkertijd publiceert ze in de nieuwe Stand van de zorg van de NZa ook een persoonlijke beschouwing onder een kop die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: De zorg heeft een kritisch punt bereikt. Ze draait er niet omheen: “We stevenen af op een harde tweedeling”, stelt ze. Mensen krijgen nu al lang niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben. De solidariteit waarop onze gezondheidszorg gestoeld is, komt steeds meer onder druk te staan. “De kosten zullen zo hoog worden dat mensen er niet meer voor kunnen en willen betalen”, schrijft ze. “We zijn veel dichter bij dit punt dan menigeen denkt.”

‘We stevenen af op een harde tweedeling in de zorg’, stelt Marian Kaljouw (NZa)

Kaljouw doet daarom een oproep langs twee lijnen. De eerste is een pleidooi voor eerlijkheid over het feit dat we zullen moeten leren om meer voor elkaar te zorgen, omdat niet alles wat kan nog vanzelfsprekend is. Hier ligt een taak voor de overheid, om helder te communiceren en ook in burgerberaad te peilen wat mensen nodig hebben om meer voor elkaar te kunnen zorgen. De tweede is een oproep aan de zorgpartijen om hun eigen belangen terzijde te schuiven voor het algemeen belang. Deze tweede oproep kon nog weleens moeilijker te realiseren blijken te zijn dan de eerste.

Delen