Open brief GGZ

Open brief aan GGZ Nederland, Mind-Landelijk PlatformGGZ, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse vereniging voor psychiatrie, P3NL, Nederlands Instituut voor Psychologen, Landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, Stichting Benchmark GGZ, Stichting vrijgevestigden ROMMEN Autoriteit Persoonsgegevens.

Op 23 maart liet de minister in antwoord op kamervragen weten, dat de enige wettige grondslag om ROMdata aan de stichting Benchmark (SBG) te verstrekken is toestemming te verkrijgen van de patiënt, zoals genoemd in artikel 457 van de WGBO.

Al in april 2014 heeft de werkgroep art. 29 van de Europese privacytoezichthouders vastgesteld, dat gepseudonimiseerde gegevens als persoonsgegevens moeten worden opgevat. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, toen nog College Bescherming persoonsgegevens) was bij dat overleg betrokken. Pas in april 2016 geeft AP aan, dat de data bij het DBC Informatie Systeem (DIS) als persoonsgegevens moeten worden beschouwd.

In november 2016 ontraadt GGZ Nederland haar leden de data van Argus nog langer te leveren aan de SBG.

In maart 2017 ontraadt GGZ Nederland haar leden nog langer ROMdata te leveren aan de SBG.

Sindsdien is er geen verdere informatie gegeven, waardoor hulpverleners en patiënten in onzekerheid verkeren.

Om meer duidelijkheid te krijgen over hoe het verder zal gaan, vragen wij u het standpunt van uw organisatie over de volgende punten:

  1. Vernietiging van de gegevens waarover het SBG beschikt, nu is gebleken dat de wettige grondslag om ze te verkrijgen heeft ontbroken.
  2. Het doen van een melding bij de AP wegens datalek.
  3. Informeren van patiënten over het ten onrechte verstrekt zijn van gegevens.
  4. Bevorderen dat het verkrijgen van ROMdata, daar waar dat uitsluitend is om aan het vereiste percentage te voldoen nu overal stop wordt gezet.
  5. Aanpassen van de contracten tussen zorgaanbieders en verzekeraars op het punt van dit vereiste percentage.
  6. Aanpassen van het kwaliteitsstatuut op het punt van de verplichting een contract te hebben met de SBG.
  7. Instellen van een commissie uit alle geledingen om te komen tot een andere manier van verantwoording nu benchmark met ROM niet mogelijk blijkt.

Uw reactie zullen we publiceren op onze website stop Benchmark.

Wij hopen van harte, dat er een commissie komt die voorstellen formuleert, die verbindend zijn en gedragen worden door alle partijen. Over het doel van een betere GGZ zijn we het allemaal eens. Het moet lukken een route te vinden waarvan iedereen het gevoel heeft, dat het ons dichter bij dat doel brengt.

Delen