Open brief GGZ

Menno Oosterhoff
Menno Oosterhof is psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Over problemen in de zorg windt hij zich meer op dan goed voor hem is. Daarom schrijft hij daar blogs over, maar ook over inhoudelijke aspecten van de zorg, zoals de aard van psychische aandoeningen, vooroordelen daarover en over alle verschijningsvormen van de dwangstoornis. Daar weet hij meer van dan hem lief is, want hij heeft zelf een dwangstoornis. Lees alle artikelen van Menno Oosterhoff

Open brief aan GGZ Nederland, Mind-Landelijk PlatformGGZ, Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse vereniging voor psychiatrie, P3NL, Nederlands Instituut voor Psychologen, Landelijke vereniging vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, Stichting Benchmark GGZ, Stichting vrijgevestigden ROMMEN Autoriteit Persoonsgegevens.

Op 23 maart liet de minister in antwoord op kamervragen weten, dat de enige wettige grondslag om ROMdata aan de stichting Benchmark (SBG) te verstrekken is toestemming te verkrijgen van de patiënt, zoals genoemd in artikel 457 van de WGBO.

Al in april 2014 heeft de werkgroep art. 29 van de Europese privacytoezichthouders vastgesteld, dat gepseudonimiseerde gegevens als persoonsgegevens moeten worden opgevat. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP, toen nog College Bescherming persoonsgegevens) was bij dat overleg betrokken. Pas in april 2016 geeft AP aan, dat de data bij het DBC Informatie Systeem (DIS) als persoonsgegevens moeten worden beschouwd.

In november 2016 ontraadt GGZ Nederland haar leden de data van Argus nog langer te leveren aan de SBG.

In maart 2017 ontraadt GGZ Nederland haar leden nog langer ROMdata te leveren aan de SBG.

Sindsdien is er geen verdere informatie gegeven, waardoor hulpverleners en patiënten in onzekerheid verkeren.

Om meer duidelijkheid te krijgen over hoe het verder zal gaan, vragen wij u het standpunt van uw organisatie over de volgende punten:

 1. Vernietiging van de gegevens waarover het SBG beschikt, nu is gebleken dat de wettige grondslag om ze te verkrijgen heeft ontbroken.
 2. Het doen van een melding bij de AP wegens datalek.
 3. Informeren van patiënten over het ten onrechte verstrekt zijn van gegevens.
 4. Bevorderen dat het verkrijgen van ROMdata, daar waar dat uitsluitend is om aan het vereiste percentage te voldoen nu overal stop wordt gezet.
 5. Aanpassen van de contracten tussen zorgaanbieders en verzekeraars op het punt van dit vereiste percentage.
 6. Aanpassen van het kwaliteitsstatuut op het punt van de verplichting een contract te hebben met de SBG.
 7. Instellen van een commissie uit alle geledingen om te komen tot een andere manier van verantwoording nu benchmark met ROM niet mogelijk blijkt.

Uw reactie zullen we publiceren op onze website stop Benchmark.

Wij hopen van harte, dat er een commissie komt die voorstellen formuleert, die verbindend zijn en gedragen worden door alle partijen. Over het doel van een betere GGZ zijn we het allemaal eens. Het moet lukken een route te vinden waarvan iedereen het gevoel heeft, dat het ons dichter bij dat doel brengt.

7 Reacties Reageer zelf

 1. M.H. van der Burgh
  Geplaatst op 29 april 2017 om 11:26 | Permalink

  Helemaal eens met de voorgestelde acties.

 2. F. Wiersma
  Geplaatst op 30 april 2017 om 17:16 | Permalink

  Zou hier dan toch een onafhankelijk rechter aan te pas moeten komen? Wel jammer van alle geïnvesteerde miljoenen of miljarden, die ook aan daadwerkelijke kwaliteitsverbetering op de werkvloer en aan lastenverlichting voor de kleinere, zelfstandige zorgaanbieders hadden kunnen worden besteed. Dan was er wellicht wat meer plezier in ons werk overgebleven en wat meer energie…

 3. W.van Vliet,huisarts
  Geplaatst op 30 april 2017 om 21:39 | Permalink

  De gegevens van onze dochter zijn al doorgestuurd door een derde lijns GGZ naar de SBG.
  Op mijn verzoek deze gegevens te vernietigen wordt niet met actie gereageerd. ja dus, actie !

 4. judica berkelaar
  Geplaatst op 1 mei 2017 om 01:05 | Permalink

  Niet alleen ontbreekt de wettelijke grondslag om ROM-data te verstrekken aan de databank van SBG, maar overtreden alle zorgbestuurders ook nog eens de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz). Cliëntenraden hebben namelijk adviesrecht. En aangezien gesteld wordt, door voorstanders van ROM benchmark, dat ROM en kwaliteit van de zorg onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, gaat het ook nog eens om verzwaard adviesrecht cf Wmcz artikel 3 lid 1 sub j. Dit houdt in dat een zorgbestuurder de cliëntenraad in de gelegenheid moet stellen advies uit te brengen over ROM en benchmark. Een zorgbestuurder mag het verzwaard advies van de cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. Wanneer hij het advies niet wil opvolgen, moet hij zijn besluit voorleggen aan de (Landelijke) Commissie van Vertrouwenslieden met de vraag of hij het besluit mag nemen en het advies van de cliëntenraad naast zich neer kan leggen.
  Maar de cliëntenraden worden door de zorgbestuurders volledig genegeerd net als de cliënten zelf. Cliënten worden niet alleen de informatie onthouden die zij via cliëntenraden behoren te ontvangen, maar ook ontbreekt een informed consent, al jaren. Gesteld kan worden dat bestuurders de Zorgbrede Gouvernancecode 2017 niet hanteren en niet toepassen. Het lijkt wel of nog steeds niet tot alle geledingen is doorgedrongen hoe ernstig het is dat het recht van de cliënten wordt geschonden, hoe ernstig het is dat hun privacy wordt aangetast en hoe ernstig het is dat het adviesrecht van de cliëntenraad wordt genegeerd.
  Ik zou met name de zorgbestuurders willen vragen om zich uit te spreken over de zeven genoemde punten zodat er een eerlijke discussie op gang kan komen. Dat zijn zij verplicht naar de cliënten, die bij hun instelling onder behandeling zijn, maar ook naar hun zorgpersoneel.

 5. Menno Oosterhoff Menno Oosterhoff
  Geplaatst op 1 mei 2017 om 09:02 | Permalink

  @F.Wiersma Tja. De rechter. ik geef de voorkeru aan de dialoog, maar wat moet je als er totaal niet gereageerd wordt?

 6. Reinoud Doeschot
  Geplaatst op 2 mei 2017 om 16:36 | Permalink

  Terecht wordt de aandacht gevestigd op privacy-aspecten van de ROM-gegevens. Wat ik mis is een pleidooi voor transparantie over kwaliteit in de GGZ. Uiteindelijk zijn de ROM-gegevens namelijk bedoeld om mensen die GGZ-hulp zoeken, te informeren over waar zij de beste hulp kunnen krijgen. Dat lijkt me een mooi doel en daar past een discussie bij die zich daarop richt, bijvoorbeeld door aan te geven hoe gegevens zo kunnen worden verzameld en gebruikt dat de privacy volledig is gewaarborgd.

 7. Menno Oosterhoff Menno Oosterhoff
  Geplaatst op 2 mei 2017 om 17:18 | Permalink

  Op onze website is https://www.stopbenchmark.com/informatie/ onder position paper en onbder alternatief een dergelijjk pleidooi voor een werkelijke transparantie wel te vinden.