Paniekvoetbal

Minister Edith Schippers (VWS) heeft in haar nieuwe functie niet veel tijd nodig gehad om erachter te komen dat het systeem van gereguleerde marktwerking in de zorg, dat haar partijgenoot Hans Hoogervorst presenteerde, enorme weeffouten bevat. Bij de stelselherziening is wel voorzien in groeiende bewegingsruimte voor aanbieders van tweedelijns curatieve zorg, maar is te weinig werk gemaakt van het risicodragend maken van zorgverzekeraars en versterking van de eerste lijn. Geen wonder dat sinds die tijd het aanbod aan curatieve zorg is gegroeid, zowel in de ziekenhuizen als in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), maar dat van echte vernieuwing in het zorgstelsel nog weinig terechtkomt.

Dat Schippers hier nu op wil ingrijpen is logisch, want de kostenontwikkeling van de post gezondheidszorg loopt uit de hand. De manier waarop ze dit wil doen is echter onverstandig. Volgens de notitie van haar departement, die eerder deze week via NRC Handelsblad de media bereikte, wil ze de marktwerking in de ziekenhuizen tot 2015 beperken en ook de ZBC’s onder curatele stellen. Een vreemde maatregel voor een minister die eerder altijd heeft gezegd zulk overheidsingrijpen ‘pervers’ te vinden en die bovendien stelt dat het huidige zorgstelsel zijn houdbaarheidstermijn heeft bereikt. Met haar voorgenomen maatregel houdt ze immers dat huidige stelsel nog vier jaar intact, zelfs voorzien van meer boeien en sloten dan de afgelopen jaren.

Schippers zou meer bereiken als ze versneld stappen vooruit zette, in plaats van een flinke stap terug. Veel meer werk maken van substitutie van tweede naar eerste lijn, van preventie, en van de (risicodragende) regierol van de zorgverzekeraar. De stap die ze nu dreigt te zetten, doet nog het meest denken aan de paniekaanval van een beginnende minister die overvallen wordt door de enormiteit van haar portefeuille.

Delen