Vijftien jaar

Je moet het het Verwey-Jonker Instituut nageven: op haar bevinding dat preventie in de afgelopen jaren te vrijblijvend is geweest op lokaal, regionaal en landelijk niveau valt niets af te dingen. Preventie heeft er maar een beetje bijgehangen.

Het instituut doet daarom nu een pleidooi om te komen tot ‘een integrale en langdurige aanpak voor brede en maatschappelijke gezondheidswinst’. Interessant hierbij is de stelling dat moet worden ingezet op landelijke en regionaal beleid met een looptijd van minstens vijftien jaar. In het gunstigste geval vier kabinetsperiodes dus. Dat is niet niets. En hoe groot de ambitie is die hieruit spreekt, wordt pas echt duidelijk als je bedenkt wat hierbij de belangrijkste pijlers zijn: leefstijl, gezondheidsbescherming in relatie tot nieuwe en bestaande risico’s, maatschappelijke oorzaken van gezondheidsachterstanden, en de benodigde infrastructuur.

‘Preventie heeft er maar een beetje bijgehangen’

Bestaande drempels kunnen worden weggenomen met bijvoorbeeld wetsaanpassing en nieuwe wetgeving, stelt Verwey-Jonker. ‘Niet dralen, maar in 2022 aan de slag met de opgestelde doelstellingen’, luidt het credo. Gelet op de jongste berichtgeving uit politiek Den Haag, hebben we in 2022 misschien nét een nieuw kabinet. Dat kan dan werk gaan maken van die wetsaanpassingen en nieuwe wetgeving. Als voorbeeld noemt Verwey-Jonker het verlagen van de belasting op gezonde producten. Beslist een waardevol voorstel. Maar we weten ook dat er al jaren over gediscussieerd wordt zonder dat hierover tot nu toe een besluit is gevallen. En nogmaals het is maar één voorbeeld in een beoogde brede, langjarige en ministeries overstijgende aanpak die voor een belangrijk deel steunt op overleg tussen rijk, gemeenten en veiligheidsregio’s in samenwerking met zorgverzekeraars, zorgkantoren en andere maatschappelijke partners.

Het gevoel van urgentie zullen al die partijen zeker onderkennen. Maar dat vormt slechts het vertrekpunt van de discussie.

Delen