Wkkgz uitgelicht

Waarom alweer een artikel over de Wkkgz?  Uit de vele vragen die bij VvAA binnenkomen, blijkt dat veel zorgprofessionals nog steeds niet goed weten wat deze wet voor hun praktijk betekent. Daarom vindt u hier nog eens de belangrijkste zaken op een rij.

Tekst: Annemarie Smilde

Geldt de Wkkgz ook voor mij?

Als u zorg verleent in een eigen praktijk als solist of in een samenwerkingsverband, met of zonder personeel, dan is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op u van toepassing. Het begrip zorg wordt ruim uitgelegd: ook alternatieve vormen van zorg en cosmetische zorg vallen eronder, net als bedrijfsgeneeskundige zorg. Ook geldt de Wkkgz voor zorgverleners zonder eigen praktijk, die in opdracht van meerdere zorgaanbieders werken. Waarnemers zijn daarvan een voorbeeld.

Wat moet ik doen om Wkkgz-proof te zijn?

De verplichtingen in de Wkkgz werken onder meer door in de overeenkomsten die u sluit of heeft gesloten, in de wijze waarop u en uw eventuele medewerkers met incidenten en klachten omgaan en in uw informatieplicht tegenover de patiënt en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In vier stappen voldoet u aan de Wkkgz:

1 Per Wkkgz-verplichting gaat u na wat deze voor uw praktijk betekent. Op de sites van het ministerie van VWS en van beroepsorganisaties en op vvaa.nl/wkkgz vindt u een overzicht van alle Wkkgz-verplichtingen.
Voorbeeld: u bent huisartsopleider en heeft een vergewisplicht ten aanzien van de geschiktheid van aios-huisartsgeneeskundigen. U onderzoekt of u over de invulling hiervan afspraken kunt maken met het opleidingsinstituut.

2 Vervolgens gaat u na welke werkprocessen en documenten aanpassing behoeven.
Voorbeeld: u huurt voor uw vakanties altijd een waarnemer in. De overeenkomsten die u hiervoor sluit, moeten sinds 1 januari aan de Wkkgz-eisen voldoen.

Voorbeeld: u maakt deel uit van een waarneemgroep van tandartsen. U treedt in overleg met uw collega-waarnemers over het opnemen van de vergewisplicht in de waarneemafspraken voor toelating van een nieuwe collega.

Voorbeeld: u heeft nog geen interne procedure voor het informeren van een patiënt in geval van een incident.

3 Bij de aanpassingen betrekt u zo veel mogelijk de medewerkers in uw praktijk en bij samenwerkingsovereenkomsten de betrokken zorgaanbieders. Zo is het voor de effectiviteit van een procedure over het intern melden van incidenten cruciaal dat iedereen weet wanneer er sprake is van een incident.

4 U informeert uw medewerkers over de ingevoerde wijzigingen. U bent als praktijkhouder verantwoordelijk voor de naleving van de Wkkgz door zorgverleners in uw praktijk. Zo is het aan u aan te tonen dat u duidelijke instructies heeft gegeven over het herkennen van en omgaan met calamiteiten, als de Inspectie u hierover vragen stelt naar aanleiding van een melding van een patiënt.

En wat als ik niets doe met de Wkkgz?

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz. Onderneemt u niets? Dan loopt u het risico op handhavingsmaatregelen of sancties, zoals een boete bij het niet of niet tijdig melden van een calamiteit. Ook is dan de kans op een klacht, claim of geschil groter. Bijvoorbeeld als u een
patiënt niet heeft geïnformeerd over een incident.

Ben ik wel goed verzekerd als ik te maken krijg met een klacht, claim of ander juridisch probleem?

Het feit dat u voldoet aan uw Wkkgz-verplichtingen vrijwaart u niet van klachten, claims of juridische problemen. Het is dan ook verstandig te checken of uw beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering voldoende dekking bieden bij claims respectievelijk juridische geschillen en procedures op grond van de Wkkgz. Heeft u deze beide verzekeringen afgesloten bij VvAA, dan bent u goed verzekerd.

 

Delen