Wkkgz verbetert zorg

De Wkkgz legt allerlei regels en verplichtingen op. Dat betekent een verdere administratieve lastenverzwaring voor de eerstelijn. Maar de wet biedt ook kansen.

Tekst: Annemarie Smilde

Sinds 1 januari geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De verplichtingen die uit deze wet voortvloeien, worden niet met gejuich ontvangen. Nog meer regels en nog meer bureaucratie ten koste van de patiënt? En bent u wel goed verzekerd bij problemen? Begrijpelijke vragen. Toch biedt de Wkkgz ook kansen. U kunt de verplichtingen die de wet oplegt, gebruiken om de kwaliteit van zorg en de relatie met uw patiënt te verbeteren. De wet werkt dus ook ter preventie van klachten, claims en juridische geschillen. Twee verplichtingen lenen zich hier bij uitstek voor: de informatieplicht over incidenten en de procedure veilig melden.

Informatieplicht over incidenten
Sinds 1 januari 2016 moet u uw patiënten informeren over incidenten en moet u daarvan een aantekening maken in het dossier. U kunt in uw praktijk alle zorgverleners instrueren hoe zij uitvoering moeten geven aan deze verplichting. Maar als u wilt dat het werkproces daadwerkelijk leidt tot openheid naar de patiënt en daarmee de kans beperkt op verstoring van de relatie, een klacht of een geschil, moet er meer gebeuren. Een training in het voeren van een gesprek over een incident kan helpen. Ook moet er aandacht zijn voor enerzijds de verwerking van een incident door de zorgverlener en anderzijds de angst voor een klacht. Coaching kan een goed hulpmiddel zijn.

wkkgz

Procedure veilig melden
Per 1 juli 2016 moeten alle zorgaanbieders een interne procedure hebben voor het veilig melden, registreren en onderzoeken van incidenten. U kunt volstaan met een procesbeschrijving die keurig voldoet aan de eisen van de wet, maar daarmee wordt niet het beoogde doel bereikt, namelijk kwaliteitsverbetering door het leren van incidenten en waar nodig het treffen van maatregelen om herhaling te voorkomen. Daartoe moet u zich bewust zijn van mogelijke risico’s en bereid zijn te leren van incidenten. Verder zijn nodig: een cultuur van veiligheid, afwezigheid van angst voor juridische maatregelen en – minstens zo belangrijk – collegiale veiligheid. Dat vraagt tijd en inzet van mensen en middelen. U kunt hierbij gebruikmaken van modellen en scholingen die op dit gebied worden aangeboden, bijvoorbeeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Goed verzekerd?
Met de invoering van de wet, rijst ook de vraag: ben ik goed verzekerd vanjuridische ondersteuning en gedekt voor financiële risico’s? Reguliere polissen bieden nu nog dekking voor gevolgen van de Wkkgz. Vanaf 1 januari 2017 is het van belang dat uw aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering dekking bieden voor risico’s en bijstand in verband met klachten en geschillen.

Delen