Zorgparagraaf CDA

 • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
 • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

Waardevolle gezondheid

“De vooruitgang in de medische sector betekent dat mensen vaker genezen van ziekten en dat mensen langer leven. De toename van het aantal ouderen en chronisch zieken vraagt om een verschuiving naar preventie en zelfredzaamheid: wat kunnen mensen zelf doen of zelf betalen? Hoe kunnen we hen daarin ondersteunen? Door wonen en zorg te scheiden en goed te kijken naar welke zorg door verzekeraars gedekt kan worden en welke voorzieningen door gemeenten worden aangeboden, kunnen we de noodzakelijke voorzieningen overeind houden voor hen die zijn aangewezen op langdurige (intensieve) zorg.”

Wij staan, ook in moeilijke tijden, voor een stelsel van gezondheidszorg dat gebaseerd is op solidariteit, solidariteit tussen ziek en gezond, jong en oud, arm en rijk. Wij beseffen dat hervormingen nodig zijn om de gezondheidzorg op den duur betaalbaar te houden. Wij lopen niet weg voor moeilijke keuzen.

Wij doen een beroep op iedereen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en bij te dragen aan de zorg voor de ander.

Wij bepleiten een verschuiving binnen de zorg naar preventie en naar zelf- en samen-redzaamheid.

Wij ontlopen de discussie niet of alles wat kan ook onbegrensd beschikbaar moet zijn.

Wij kiezen voor een omslag waarbij niet het aanbod, de bureaucratie of de regels centraal staan, maar de vraag van mensen naar zorg, ondersteuning en hulp.

Wij werken er aan dat mensen meer regie krijgen over de zorg.

Kwaliteit van zorg dient het leidend principe te zijn bij beleidsvorming. Kwalitatieve interactie tussen zorgbehoevende en zorgverlener, en de menselijke maat dient centraal te staan in de beleidsvorming.

Wij staan voor een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen – ongeacht leeftijd en met en zonder beperkingen — gewoon meedoen.

Preventie: van nazorg naar voorzorg
Van zorg en ziekte, naar gedrag en gezondheid van de mens centraal, focus op gezond leven, maar ook op de gezonde fysieke leefomgeving. Preventie moet een integraal onderdeel zijn van de zorg.

Dit zal meer van mensen gaan vragen, maar ook vragen om zorg die zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd.

 • Preventie is een zaak van iedereen en vergt een mentaliteitsverandering. Mensen zelf, werkgevers en producenten, zorgverzekeraars, zorgverleners, onderwijs hebben allemaal een rol. Wij willen samenwerking bevorderen en komen tot een nationale agenda voor een gezonder Nederland. Het rookverbod is een goede preventiemaatregel en moet worden gehandhaafd.
 • Eenzaamheid is een van de sociale problemen van deze tijd en raakt veel mensen, bijvoorbeeld onder ouderen komt het vaak voor. Het CDA wil inzetten op het tegengaan van eenzaamheid. Familie, de sociale omgeving en gemeentelijke welzijnswerk en levensbeschouwelijke en religieuze organisaties kunnen helpen bij zingevingvraagstukken en bij het herstellen of zo mogelijk opnieuw vormen van het eigen sociale netwerk.
 • Wij stimuleren vernieuwende manieren van zorgverlening, zoals e/Health die er toe bijdragen dat mensen ook als ze ziek zijn meer de regie in eigen hand houden en kunnen blijven participeren.
 • Wij streven naar ratificering door Nederland van het VN-verdrag voor rechten van mensen met beperkingen. De inhoud van dit verdrag geldt als uitgangspunt voor de toetsing van wetgeving die op mensen met beperkingen van toepassing is.

Langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning
De AWBZ brengen wij terug naar zijn oorspronkelijke doel: een volksverzekering voor verpleging en verzorging die langer dan een jaar duurt aan mensen met een langdurige beperking.

We zetten de mens en zijn zorgvraag centraal door hem, waar nodig met ondersteuning vanuit de gemeente, in staat te stellen zo lang als mogelijk zelf de regie op de zorg te voeren. Er hoort ook bij dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie kunnen blijven wonen.

Het is niet de kwaliteit van de behandeling die het geluk van mensen bepaalt, maar de kwaliteit van leven. Het welzijn van mensen voorop, daarop inzetten en daarna de zorg bieden die nodig is.

 • De AWBZ verzekert langdurige verzorging en verpleging op onafhankelijke indicatie. Alle niet zorgelementen (zoals wonen en verblijf en (maatschappelijke) begeleiding) verdwijnen uit de AWBZ. Een uitzondering wordt gemaakt voor de begeleiding die onlosmakelijk verbonden is met de 24-uurs zorg.
 • Wonen en verblijf betalen mensen zelf, ook als ze zorg nodig hebben. Dat maakt ook nieuwe combinaties van wonen en zorg op maat mogelijk. Begeleiding, welzijnswerk en participatie kunnen gemeenten goed organiseren. Zij leveren maatwerk aan mensen die ondersteuning nodig hebben om deel te nemen aan de samenleving. Voor het CDA is het belangrijk dat ouders hun kinderen met een beperking (ook zwaardere zorgvragen) thuis kunnen verzorgen.
 • Kortdurende verpleging en verzorging in verband met geneeskundige zorg komt in de Zorgverzekeringswet. Die zorg kan goed verzekerd worden en sluit vaak aan op de ziekenhuis- en huisartsenzorg.
 • De langdurige zorg financieren we persoonsvolgend. Mensen kiezen zelf wie de zorg verleent passend bij de zorgvraag. Een kanteling, zodat de wensen en behoeften van mensen zelf centraal staan. Het PGB blijft op die manier bestaan als een trekkingsrecht in de AWBZ. Dit geldt voor mensen met een indicatie voor intramurale zorg. Als het gaat om de extramurale zorg dan geldt ook dat gemeenten de vrijheid moeten geven voor de keuze van een PGB. Mensen kunnen individueel hun zorgverleners kiezen. Hiermee wordt ook participatie in maatschappij, onderwijs en arbeid bevorderd en komt de weg vrij voor kleinschalige vraaggestuurde zorginitiatieven.
 • We bepleiten meer ruimte voor de zorgprofessionals in de AWBZ. Dit om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te doen wat voor de zorgvrager nodig is. De persoonsvolgende financiering maakt meer kleinschalige initiatieven mogelijk die zich weer richten op het primaire proces en minder bureaucratisch zijn.
 • De beoogde decentralisatie van de AWBZ-begeleiding en die van de jeugdzorg naar de gemeenten worden uitgevoerd. Gemeenten ontvangen voldoende middelen van het Rijk om de taak uit te voeren.
 • De AWBZ wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars voor hun eigen verzekerden. Dit maakt het mogelijk om tot integrale, vraaggestuurde zorgverlening dicht bij mensen te komen. Samenwerking met gemeenten is essentieel.
 • Familie, vrienden en buurtgenoten zijn essentieel voor het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van mensen die zorg behoeven. Zorgverleners geven daarvoor ruimte. Vrijwilligers en mantelzorg en professionele zorg dienen elkaar te versterken. Ondersteuning van mantelzorgers dient meer prioriteit te krijgen. Mantelzorg en reguliere arbeid dienen beter op elkaar afgestemd te worden.
 • We willen nieuwe vormen van persoonlijke dienstverlening en eenvoudige zorgverlening aan ouderen, maar ook aan anderen met een beperking stimuleren. Belemmeringen ter zake worden weggenomen. Mensen met beperkingen hebben in de toekomst behoefte aan meer keuzemogelijkheden om in het dagelijks leven te kunnen blijven participeren.
 • Het CDA is voor de herziening van het klachtenrecht in de gezondheidszorg, zodat klachtbehandeling onafhankelijk van zorgaanbieders zal plaatsvinden en er een beroepsmogelijkheid voor de klager komt.
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn primair gemeenschapsvoorzieningen en dienen zich te ontwikkelen tot maatschappelijke ondernemingen en niet tot op winst uitkering gerichte beurs genoteerde bedrijven. Het CDA is tegen winstuitkeringen door ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Positieve bedrijfsresultaten dienen opnieuw in of ten behoeve van de zorg te worden geïnvesteerd. De ziekenhuizen en zorginstellingen dienen de mogelijkheid te bieden aan de lokale gemeenschap of representanten daarvan om invloed uit te oefenen op het beleid van de instelling.
 • Instellingen hanteren een menselijke maat. Als alle betrokkenen het erover eens zijn kan een ziekenhuis of zorginstelling defuseren of juist fuseren, uitgangspunt is dat de zorg kleinschalig georganiseerd is en de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is.

Curatieve zorg
Wij willen zorg dicht bij huis, geleverd in de eerste lijn, zo lang dat kan en verantwoord is. Zorg dicht bij huis waarbij de nadruk ligt op gezondheid en gedrag en niet op ziekte en zorg. Zorg dicht bij huis die afgestemd is op de individuele zorgbehoefte van de burger. Maar als dit niet voldoende is, moet er kwalitatief goede tweedelijns zorg beschikbaar zijn. Voor hoogcomplexe zorg kan dit betekenen dat we verder moeten reizen, minder complexe zorg moet ook regionaal beschikbaar zijn. Kwaliteit moet een meer leidend principe worden in de zorg. Alleen kwalitatieve zorg leidt tot meer doelmatigheid. Wanneer de patiënt voorspoediger kan herstellen is dat winst voor het individu en de samenleving.

 • Wij willen een zorginfrastructuur die tegemoet komt aan de menselijke maat, het welzijn van de zorgvrager en verantwoordelijkheid van de professional. Zorg geleverd in de eerste lijn en dicht bij huis is veelal goedkoper dan in de tweede lijn. Het CDA kiest voor één kaderstellend budget en de opheffingvan budgettaire schotten voor de eerste en tweede lijn, zodat verzekeraars en zorgverleners de zorg op de meest doelmatige wijze kunnen leveren. Dan kunnen we de groei van dit budget ook in een gezamenlijke afspraak tussen overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners beperken tot wat nodig is om de vergrijzing en technologische vernieuwing op te vangen. Aantoonbare kwaliteit, efficiency, innovatie en samenwerking gericht op integrale zorg aan de patiënt dient beloond te worden en minder het aantal verrichtingen. Daar waar thuiszorgorganisaties verpleging in de thuissituatie leveren die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg, moeten kwaliteit en deskundigheid gegarandeerd zijn.
 • De verzekerde zorg zal beperkt moeten worden tot noodzakelijke zorg. Alle aanspraken in het basispakket moeten hernieuwd worden getoetst aan objectieve criteria van noodzakelijke zorg, die mensen niet zelf kunnen dragen.
 • Voor huisartsen en zo mogelijk voor de hele zorg komt gezondheidswinst en kwaliteit van zorgverlening centraal te staan in hun (abonnements-) financiering. Kwaliteit is ook het resultaat van de bejegening en de behandeling zoals die door de patiënt wordt beoordeeld. Wijkverpleging is een onderdeel van de zorg in de eerste lijn. Ze werken in samenwerking met huisartsen en vormen onderdeel van hun praktijk. Het CDA zet zich in voor de aanwezigheid van wijkverpleging in de wijk.
 • Zorgverzekeraars zijn de regisseurs van verdergaande spreiding en concentratie van zorg. Kwaliteit van zorg is leidend. Hierbij is specifieke aandacht voor (krimp) regio’s. Niet-complexe zorg blijft dicht bij de mensen beschikbaar. De Zorgverzekeringswet wordt daarom zo aangepast dat verzekeraars bij voldoende gecontracteerde zorg, verzekerden niet hoeven te vergoeden wanneer die de keuze maken om naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder te gaan.
 • Het inkomen van de bestuurders voor maatschappelijke organisaties mag niet hoger zijn dan de balkenendenorm.
 • Specialisten zijn onderdeel van het ziekenhuis. De honoraria van specialisten worden betaald en bepaald door het ziekenhuis. Die honoraria van vrijgevestigde medisch specialisten kennen dan dus ook een (omzet)plafond.
 • Om de patiëntveiligheid te verbeteren, komt er een uniforme barcodering voor geneesmiddelen en hulpmiddelen.
 • Er komt een onderzoek naar de resistentie problematiek rond het gebruik van geneesmiddelen in de humane geneeskunde.
 • Wij willen ook mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben stimuleren dat zij zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en participeren in de maatschappij. De gemeente ondersteunt vanuit de Wmo daar waar patiënten te kort komen om zelfstandig te participeren.
 • Om de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden, doen we een groot beroep op solidariteit. Om gepast gebruik te kunnen maken van de zorg moeten mensen en zorgverleners zich bewust zijn van de kosten die behandelingen met zich meebrengen. Daarom willen wij mensen inzicht geven in de kosten van de zorg die zij nodig hebben. Waar eigen bijdrage wordt gevraagd, wordt huisartsbezoek uitgezonderd. De draagkracht voor huidige en toekomstige generaties wordt in het oog gehouden.
 • Het is van belang dat eerstelijnszorgverleners ook buiten kantooruren reguliere zorg verlenen. Dit voorkomt veelal een beroep op de duurdere acute zorg en geeft mantelzorgers en vrijwilligers betere mogelijkheden om zorg en werk te combineren.
 • De zorgtoeslag zorgt ervoor dat mensen de premie voor het basispakket daadwerkelijk kunnen blijven betalen als zij een laag of middeninkomen hebben. De draagkracht van het huishouden blijft leidend bij de toekenning van de zorgtoeslag. De overheid betaalt net als nu de premie voor kinderen.
 • Voor goede en integrale zorg is elektronische informatie-uitwisseling tussen zorgverleners essentieel. Patiënten moeten zelf aan kunnen geven welke informatie wordt uitgewisseld (opt-in). Zij krijgen, als eigenaren van de informatie, de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier hun informatie te downloaden of mee te nemen om zo onnodig dubbele diagnostiek te voorkomen.
 • De vrije artsen keuze dient zo veel mogelijk gewaarborgd te worden.

Medisch-ethische vraagstukken

 • Ieder mensenleven, hoe kwetsbaar ook, is altijd volwaardig. Wij vinden dat de menselijke waardigheid en de veiligheid van mensen, thuis of in een zorginstelling, gegarandeerd moeten zijn.
 • Goede zorg, begeleiding en ondersteuning van mensen aan het einde van hun leven is van groot belang en moet ook financieel helder geregeld zijn. Mensen moeten daarbij vrij kunnen kiezen waar zij deze zorg willen krijgen: thuis, in een hospice of in een zorginstelling.
 • De meeste zorg vindt plaats rond het levenseinde van de patiënt. In deze laatste levensfase is een goede afweging van medisch handelen en kwaliteit van leven van bijzonder belang. Het CDA vindt het juist in die fase van belang dat mensen zelf, samen met hun naasten, de regie houden op de dan noodzakelijke zorg en ondersteuning. Het CDA wil dat bij de zorg die mensen in hun levenseinde ontvangen de kwalitatieve aspecten van een menswaardig levenseinde centraal staan, en behandelmogelijkheden in dat licht worden bezien.
 • Het CDA wil orgaandonatie verder stimuleren. Onderdeel daarvan is het actiever promoten van donorregistratie.
 • Gerichte informatievoorziening en preventieve zorg onder jongeren blijft nodig om ongewenste zwangerschappen en abortussen te voorkomen.
 • Het CDA zal in de komende kabinetsperiode het debat over de betaalbaarheid in behoud van de zorg, waaronder het wel of niet doorbehandelen, agenderen.

Delen