Zorgparagraaf D66

  • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
  • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

Gezondheid

Gezond leven en gezond oud worden is een groot goed. Daarvoor hebben wij in Nederland samen de gezondheidszorg opgezet. Een individu alleen kan het risico van ongezondheid niet dragen, daarom geloven wij in solidariteit en onderlinge zorg. De uitdaging voor de toekomst is hoe we onze gezondheidszorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Zodat mensen die echt zorg nodig hebben, altijd op de juiste behandeling of ondersteuning kunnen rekenen.

De kosten van zorg lopen snel op waardoor Nederland nu al wereldwijd nummer twee is in zorguitgaven. Als we niets doen geeft een gemiddeld gezin over dertig jaar bijna 40% van haar inkomen uit aan zorg. Deels komt dat doordat we steeds ouder worden, deels door steeds duurdere medische oplossingen. Maar kosten stijgen ook snel door de manier waarop wij de zorg hebben georganiseerd en hoe we haar betalen.

Ieder van ons betaalt slechts een klein deel van de eigen zorgkosten via eigen betaling en verzekeringspremie. Het merendeel wordt opgebracht door werkgevers en via belastingen. De zorg eist zo een steeds groter deel van onze collectieve middelen op. Die zijn niet onbegrensd en zonder maatregelen zullen zorguitgaven ten koste van onderwijs, politie of sociale zekerheid komen. Dan komt op een gegeven moment toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor iedereen echt in gevaar.

In de komende jaren zal de gezondheidszorg veranderen doordat zij meer en meer gericht wordt op het helpen van mensen met langdurige aandoeningen of ouderdomsgebreken in plaats van het genezen van ziektes. Het is daarbij noodzakelijk dat we nu maatregelen nemen om de zorg goed, toegankelijk en ook betaalbaar te houden. We zullen nu het begin moeten maken met een aantal veranderingen. D66 wil geleidelijk van zorg in instellingen naar meer zorg in de buurt. Van genezen naar voorkomen. Van patiënten die passief ondergaan naar zelfredzame patiënten met eigen verantwoordelijkheid. Van werken met schijnbaar oneindige middelen naar tegengaan van verspilling.

D66 ziet in deze veranderingen kansen. Kansen op meer zelfbeschikking, op meer ervaren gezondheid, op meer zeggenschap en ook op meer onderlinge verbondenheid en menselijke maat.

Zorg in de buurt, patiënt centraal

De meest vertrouwde zorg, is de zorg dichtbij. Huisartsen, apothekers, wijkverpleging, maar ook thuiszorg en regionale zorgcentra vormen de eerste lijn van onze gezondheidszorg. Deze betrokken vakmensen verzorgen, behandelen, coachen, verwijzen door en leren patiënten leven met gebreken. Zij maken het mogelijk dat wij, zo lang als we kunnen en willen, gezond en zelfstandig leven.

Zorg dichtbij D66 wil dat de basiszorg zo dicht mogelijk bij mensen wordt georganiseerd. D66 pleit daarom voor nieuwe vormen van zorginstellingen tussen de eerste en tweede lijn in. Dat zijn zogenaamde ’anderhalvelijnsinstellingen’ waar meer specialistische zorg dichter in de buurt aanwezig is en zo onnodig en duur ziekenhuisbezoek wordt voorkomen. Hier is plaats voor de behandeling van chronisch zieken, zijn consultatiebureaus en servicepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over welzijn, wonen en ouder worden. D66 wil investeren in wijkverpleegkundigen. In de wijk worden zij het centrale aanspreekpunt voor patiënten.

Huisartsen zijn de toegangspoort tot de zorg Huisartsen spelen een cruciale rol bij het vinden van goede specialistische zorg en bij preventie en het voorkomen van onnodige zorgvragen. D66 wil de toegankelijkheid van de huisarts verbeteren door flexibele openingsuren te garanderen. Huisartsen worden nu vooral beloond per behandeling. Dit sluit niet aan bij de genoemde verwachtingen. Daarom wil D66 dat de beloning van huisartsen meer gericht wordt op het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van zorgvraag. Ook wil D66 meer praktijkondersteuners (POHs) die een belangrijke rol spelen bij langdurige en complexe meervoudige zorg. De huisarts diagnosticeert. De POH inventariseert, organiseert, regisseert en geeft leefstijladvies. Door samenwerking tussen huisarts en welzijn in de wijk wordt de zorg verder verbeterd. D66 wil meer innovatie in de eerste lijn toestaan, onder andere door toetreding van nieuwe aanbieders, door integrale zorgproducten en experimenten met gelijke tarieven ongeacht de aanbieder.

Actieve apotheker D66 vindt dat de apotheker beter moet samenwerken met huisartsen en medisch specialisten om de veiligheid en therapietrouw te verhogen en verspilling van medicijnen tegen te gaan. Daarbij is D66 voor een terugnameplicht van teveel verstrekte medicijnen voor apotheken. Op basis van door de beroepsgroep van artsen ontwikkelde richtlijnen, wordt gebruik van generieke geneesmiddelen gestimuleerd.

Samenwerken in langdurige zorg In de langdurige zorg wil D66 meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Daarbij wil D66 dat de samenwerkende partijen als huisartsen, specialisten en verpleegkundigen samen streven naar de beste mix van kwaliteit van geboden zorg en inzet van schaarse middelen. Het per behandeling belonen van individuele zorgverleners kan hiervoor een barrière vormen. D66 wil zorgnetwerken waarbinnen professionals samen bepalen wie welke zorg krijgt en hoe zij dat zo goedkoop mogelijk kunnen doen. D66 wil experimenteren met zorgfinanciering waarbij de gezondheid van de patiënt centraal staat en dit de basis van beloning vormt voor samenwerkende zorgverleners in een buurt of regio. Voorts kan er verder geëxperimenteerd worden met zorgbudgetten per inwoner van een regio, waarover een regionale zorgverlener of een zorgverzekeraar de regie voert. We sluiten hiermee aan bij lopende experimenten in Nederland en bijvoorbeeld Duitsland.

Persoonsgebonden budget D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor een toekomstbestendig persoonsgebonden budget. De daarvoor benodigde indicatiestelling moet plaatsvinden op functionele basis. Fraude wordt krachtig bestraft. Zo versterkt D66 de positie van de patiënt en stimuleert innovatieve en goedkopere oplossingen binnen de AWBZ. In het Begrotingsakkoord zijn daartoe stappen gezet. D66 vindt dat het persoonsgebonden budget ook beschikbaar moet zijn voor mensen met alleen begeleiding.

Informatie over kwaliteit D66 wil dat patiënten op een eenvoudige manier onafhankelijke informatie kunnen krijgen over de geleverde zorguitkomsten, kwaliteit en kosten van zorgaanbieders. Wij stimuleren daarom onlinekeuze-platforms en e-health en ‘mobile-health’.

Nieuw perspectief op ouderenzorg, thuiszorg en AWBZ Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. D66 wil bevorderen dat mensen zo lang mogelijk buiten een instelling zorg kunnen ontvangen en zelfredzaam kunnen blijven. Met hulp van familie, buren en anderen kan dat ook. Kwalitatief goede thuiszorg helpt daar waar meer deskundige hulp nodig is, of mantelzorg niet voldoende aanwezig kan zijn.

Het merendeel van de langdurige zorg valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Zij is ooit opgericht om te voorzien in zorg in geval van onverzekerbare grote risico’s. De AWBZ is echter uitgegroeid tot een regeling die ook voorspelbare, niet-medische kosten voor een snel groeiende groep mensen vergoedt. Mede als gevolg van toenemende vergrijzing vormen de oplopende AWBZ-uitgaven een van de belangrijkste bedreigingen voor de financiële beheersbaarheid van de zorg. In Nederland geven we ca 3,5% van ons bruto nationaal produkt uit aan deze zorg. Het gemiddelde van de rijke landen (OECD) is slechts 1.5%. Dit komt ook omdat Nederland relatief veel ouderen heeft die in verpleegtehuizen verblijven.

In ons perspectief op ouderenzorg wordt maximaal uitgegaan van eigen kracht. D66 wil dat mensen worden gestimuleerd eerst in hun eigen vertrouwde omgeving naar mogelijke oplossingen op zoek te gaan. Pas daarna worden vrijwilligers ingezet en kan een beroep op collectieve voorzieningen worden gedaan. Voor burgers voor wie dit niet volstaat, zijn er individuele voorzieningen. D66 wil zo een verschuiving plaats laten vinden van individuele voorzieningen richting eigen kracht: vrijwilligers in combinatie met collectieve voorzieningen. Wanneer we dit combineren met betere afstemming tussen zorg, welzijn en vraag, krijgen we betere en beter betaalbare voorzieningen.

AWBZ hervormen D66 wil de cruciale AWBZvoorziening betaalbaar houden door die terug te brengen tot de kern. D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt vergoed. Wonen en service worden niet uit het collectief gefinancierde AWBZ-budget betaald, maar is net als in andere fases van het leven voor eigen rekening. Dit bevordert ook dat mensen langer thuis blijven wonen, wat bijdraagt aan hun geluk en gezondheid. In de uitvoering willen wij gemeenten verantwoordelijk maken voor begeleiding, verzorging en verpleging thuis. Voor verpleging en verzorging die niet meer thuis kan plaatsvinden, worden zorgverzekeraars verantwoordelijk.

Sparen voor zorg Door deze aanpassingen in de AWBZ zullen ouderen voor zorg- en service-uitgaven vaker hun opgebouwde vermogen aan moeten spreken. D66 ziet vermogen in pensioen of woning en zorg meer en meer als communicerende vaten. Gezorgd moet worden dat financieringsinstrumenten zoals omkeerhypotheken en zorgsparen beschikbaar zijn. Wie een tijd geen zorg nodig heeft, spaart voor de tijd dat dit wel zo is.

Simpelere AWBZ indicaties D66 vindt de indicatiestelling in de AWBZ te bureaucratisch. Net zoals het geval is in de Zorgverzekeringswet pleit D66 er daarom voor de aanspraken in de AWBZ en een AWBZ-polis zodanig specifiek te maken dat het Centrum Indicatiestelling Zorg overbodig wordt.

Kwaliteitscriteria Gemeenten moeten zorgaanbieders selecteren op zowel prijs als kwaliteit. D66 wil dat iedere gemeente expliciete kwaliteitscriteria opstelt bij het aanbesteden van zorgcontracten.

Mantelzorgers en vrijwiligers ontzien Met mantelzorg en vrijwilligerswerk investeer je in sociale cohesie en kostenbesparingen in de zorg. D66 stimuleert mogelijkheden om de werkdruk op mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van casemanagers zoals ook omarmt in het Deltaplan Dementie.

Overlast verslaafden voorkomen Overlast moet bij de kern worden aangepakt. D66 is voorstander van het creëren van gebruikersruimten en het medisch verstrekken van harddrugs binnen een afkickprogramma. Het medisch verstrekken van drugs voorkomt ook veel criminaliteit. Door goede afstemming met omwonenden over de locatie kan overlast effectief worden vermeden, zo blijkt uit ervaring. Door goede opvang te bieden in combinatie met medische en psychologische zorg en het aanpakken van de achterliggende meervoudige zorgvragen, wordt de omgeving veiliger, verbetert het perspectief voor verslaafden en worden afgeleide gezondheidsproblemen voorkomen.

Jeugdzorg D66 vindt dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. Als er problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost, moet wel professionele hulp voorhanden zijn, beginnend bij een schoolarts. Als het noodzakelijk is voor het kind, kan deze hulp verplicht worden opgelegd. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. D66 steunt deze transitie, omdat professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd moet zijn. Wij dringen aan op kwaliteit en duidelijkheid. Het moet glashelder zijn welke papieren een jeugdzorgmedewerker moet hebben en aan welke kwaliteitseisen de hulp moet voldoen. Zo weten cliënten en gemeenten waar ze aan toe zijn.

 

Geestelijke gezondheid

Een goede en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg is essentieel. De uitgaven aan geestelijke gezondheid lopen echter snel op. D66 wil twee lijnen volgen om kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen en tegelijkertijd de kosten te beheersen: het beperken van onnodige vraag en het verhogen van de efficiëntie in de bediening van die vraag. Zorg wordt op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang verleend. Uitgangspunt daarbij is dat de zorg rond de patiënt wordt georganiseerd en niet de patiënt rond de zorg. Zo dicht mogelijk bij huis, met adequate navigatie van patiënten naar de juiste zorg, een sterke huisartsenfunctie, een goede generalistische basis GGZ en een specialistische GGZ. De nadruk ligt daarbij op het versterken van de eigen regie en zelfmanagement van de patiënt.

Begrotingsakkoord als eerste stap In het Begrotingsakkoord heeft D66 de eigen bijdrage in de GGZ beperkt. Tegelijkertijd is het een feit dat 1 miljoen Nederlanders klachten van depressieve aard heeft en de daarbij komende behandeling en medicatie ontvangt. Depressie heeft vaak te maken met verwerken van tegenslag, gevoelens van uitsluiting en machteloosheid. Onderwijs en scholing, coaching en hulp bij meervoudige zorgproblematiek via zorg en welzijn zijn oplossingsrichtingen die D66 ondersteunt. Medicalisering van pech moet worden vermeden. Net zoals voorkomen moet worden dat de geestelijke gezondheidszorg wordt misbruikt als sluitpost van een falende veiligheidsketen

Effectieve GGZ begint met gezondheid Beperking van de vraag begint met geestelijke gezondheid, waarvoor de basis buiten de gezondheidszorg ligt: onderwijs, participatie, lichaamsbeweging en voorlichting en preventie. Wanneer mensen wel in de geestelijke gezondheidszorg terecht komen wil D66 dat wordt gestuurd naar kortere opnames, snellere toeleiding en effectieve zorg. Bij voorkeur ambulant. Deskundige huisartsen spelen ook hier een poortwachtersrol. Dwangopname geldt voor D66 als laatste optie. De trend van extramurale behandeling kan gepaard gaan met het geleidelijk afbouwen van het aanbod van het aantal bedden.

Gezonde prikkels Financiering van het GGZstelsel dient in lijn te worden gebracht met deze aanpak. D66 vindt het noodzakelijk dat perverse prikkels rond betaling voor intramurale zorg en investeringen in e-Health worden weggenomen. In samenloop met de introductie van de eigen bijdrage in de overige zorg, zal ook in de GGZ een eigen bijdrage bij lichte aandoeningen resulteren in vraagbeheersing.

 

Eigen verantwoordelijkheid,

beheersen en voorkomen

vraag naar zorg

Een houdbaar zorgstelsel begint met het voorkomen van onnodige vraag naar zorg. Een gezonde leefstijl en het voorkomen van vermijdbare zorgbehoefte vormen belangrijke uitgangspunten. Ook zullen mensen bewuster moeten gaan beslissen over het al dan niet zoeken van professionele zorg.

Kostenbewustzijn Met eigen bijdragen worden mensen zich beter bewust van de kosten van zorg. Dat leidt bij patiënten tot een grotere eigen verantwoordelijkheid en ook tot meer inzicht in keuzemogelijkheden. D66 kiest daarom voor het verhogen van het eigen risico met een compensatie voor de lage inkomens. Oneigenlijk gebruik van de Spoed Eisende Hulp en Huisartsenpost worden in rekening gebracht bij de patiënt. D66 wil ook dat ziekenhuizen en huisartsen een wegblijftarief hanteren, wanneer patiënten niet naar hun afspraak komen. Het is noodzakelijk dat patiënten de rekeningen van hun zorggebruik zien (en controleren). Waar mogelijk, worden kosten van behandeling voor patiënten inzichtelijk gemaakt voorafgaand aan behandeling.

Zorg die niet noodzakelijk is, hoeft niet in het basispakket D66 wil dat uitgaven die voorzienbaar en betaalbaar zijn, zoals de rollator, uit het basis pakket gehaald worden. Preconceptiezorg (o.a. de pil tot 21 jaar en preconceptiespreekuur), behandeling van (secundaire) geslachtskenmerken bij transgenders en medicinale cannabis blijven onderdeel van het basispakket vormen.

Belonen gezond gedrag, voorkomen ongezond gedrag D66 steunt financiële beloningen van gezond gedrag in de zorgverzekeringswet. D66 wil dat de eerder uit het basispakket geschrapte dieetadvisering en ‘stoppen-met-roken-programma’s’ er weer in worden opgenomen. D66 wil normen voor het percentage zout in levensmiddelen en maatregelen om overmatige consumptie van vet, suiker en zout terug te dringen, bijvoorbeeld door de keuze van het BTW tarief. Ook zorgverzekeraars worden gestimuleerd om te investeren in preventie.

Roken ontmoedigen D66 is voorstander van een tabaksontmoedigingsbeleid. Het rookverbod moet streng worden gehandhaafd. De ingevoerde uitzondering voor kleine café’s is een verkeerd signaal dat D66 wil terug draaien. Bij onvoldoende daling van het roken onder jongeren zijn afschrikwekkende foto’s op verpakkingen en het beperken van het aantal verkooppunten mogelijke vervolgstappen voor D66. In het Begrotingsakkoord is al een verhoging van de accijns opgenomen.

Voorlichting remt alcohol en drugs D66 wil goede voorlichting over alcohol- en drugsgebruik voor jongeren en hun ouders en docenten. D66 wil strenger toezien op de handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol en drugs aan kinderen onder de 16 jaar.

Beperken reclame D66 wil dat reclamerichtlijnen voor geneesmiddelen veel strikter worden gehandhaafd. Zelfregulering is daarvoor ontoereikend.

Sport op school en in de buurt Sport draagt sterk bij aan gezondheid, voor alle leeftijden. Daarbij geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Gymles is daarom voor D66 een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding. D66 wil sport als onderdeel van de PABOopleiding en dat basisscholen de kwaliteit en het aantal gymlessen opschroeven. Toegankelijke lokale sportvoorzieningen en sportverenigingen zijn essentieel om mensen te laten bewegen.

Topsport talenten en evenementen Nederlandse topsporters inspireren mensen om ook te gaan sporten. D66 wil talenten de kans geven om te excelleren en goede faciliteiten bieden. Drempels – zoals de langstudeerdersboete – neemt D66 weg. D66 is daarnaast voorstander van de organisatie van topsportevenementen in Nederland Gezondheid.

 

Kwaliteit in de genezende zorg

In de ‘genezende’ of curatieve gezondheidszorg spelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars een centrale rol. Zes jaar geleden is deze wereld grondig opgeschud door de invoering van een nieuw zorgstelsel. D66 ziet dat deze hervormingen hun gewenste effect beginnen te krijgen. Er ontstaat meer inzicht in kwaliteit, meer discussie over kosten en meer sturing op kostenbewustzijn. Door de toegenomen keuzevrijheid is de patiënt centraler komen te staan. D66 wil vooruit op de ingeslagen weg, met enkele gerichte aanpassingen. Terug gaan naar het zorgstelsel uit de vorige eeuw, met wachtlijsten, budgetten en geringe invloed van patiënten, zou een grote stap achteruit betekenen en de zorg wederom voor een aantal jaren verlammen.

Meer en betere kwaliteitsinformatie De ziekenhuiszorg in Nederland is gebaat bij meer inzicht in kwaliteit. Dit zal leiden tot verhoging van de gemiddelde kwaliteit en heeft, zoals is gebleken in bijvoorbeeld Zweden, een dempende werking op kostenstijging. D66 wil dat alle zorgorganisaties die zich met kwaliteit en transparantie bezig houden, gecoördineerd worden door één gezaghebbend kwaliteitsinstituut. Dit instituut moet zorgen dat patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars kwaliteitscriteria en zorgstandaarden gaan formuleren en implementeren. De minister krijgt van D66 meer middelen om dat af te dwingen. Dit is ook van belang om de concurrentie van zorg zodanig vorm te geven dat kan worden ingekocht op kwaliteit. D66 wil dat artsen, in overleg met patiënten, deze kwaliteitsinformatie gebruiken en meer verantwoordelijkheid krijgen voor maximale kwaliteit en optimale inzet van beschikbare middelen. De arts is in deze leidend.

Ziekenhuizen nog beter D66 wil komen tot een ziekenhuislandschap dat de juiste balans tussen specialisatie, concentratie en goede brede zorg in de regio biedt. Voor planbare, eenmalige ingrepen leiden specialisatie en concentratie tot betere zorg. Voor chronische en basiszorg is inbedding in regio of wijk juist belangrijk. De verandering leidt tot toenemende kwaliteit zonder dat toegankelijkheid in gevaar komt. Het transitieproces vereist samenwerking en overleg tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. De Minister neemt samen met de Zorgverzekeraars de regie in dit proces. D66 wil voorkomen dat toezicht op basis van mededingingswetgeving een onnodige blokkade vormt.

Medisch specialisten Medisch specialisten vormen met verpleegkundigen de ruggengraat van goede genezende zorg. Door drempels in de opleiding te verminderen en het afschaffen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde, met toestaan van selectie, komt er een grotere in- en doorstroom van basisartsen en medisch specialisten. Specialisten hebben zich nu vaak georganiseerd in medische maatschappen, deze mogen geen barrières vormen voor samenwerking tussen disciplines binnen ziekenhuizen of voor de noodzakelijke herschikking van het ziekenhuislandschap. D66 steunt het aanpassen van buitensporige honoraria van specialisten.

Meer gespecialiseerde verpleegkundigen D66 vindt dat verpleegkundigen meer medische en organisatietaken kunnen overnemen. Er moeten meer gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten worden opgeleid en ingezet. Dat leidt tot meer tevredenheid onder patiënten, betere kwaliteit van zorg en lagere kosten en vergroot ook de carrièremogelijkheden van de verpleegkundigen. D66 wil ook een beter onderscheid tussen het beroepsprofiel van de verzorgende en de verpleegkundige.

Babysterfte terugdringen Het sterftecijfer van baby’s tijdens of kort na de geboorte is in Nederland te hoog. D66 wil de aanbevelingsnormen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte onverkort invoeren. Concentratie van acute complexe verloskundige zorg moet worden gestimuleerd als dat het invoeren van die normen mogelijk maakt.

Concurrentie Onder de juiste voorwaarden leidt concurrentie ook in de zorg tot meer kwaliteit en beheersing van prijzen en volumes. D66 is voor uitbreiding van concurrentie waar aan deze voorwaarden van keuzevrijheid, transparantie en afrekenbaarheid wordt voldaan. D66 steunt het huidige beleid van vergroten van de ruimte voor vrije prijzen tot +70%, afbouwen van ex-post risicoverevening zorgverzekeraars en het toestaan van  winstuitkering door zorgaanbieders. Dit beleid verdient continuering om (selectievere) zorginkoop op kwaliteit en doelmatigheid blijvend te stimuleren.

Toelaten privaat kapitaal D66 wil een extra financieringsbron voor zorginstellingen door privaat kapitaal in de zorg mogelijk te maken. Daarmee kunnen de prikkels voor kwaliteitsverbetering en een efficiëntere bedrijfsvoering toenemen en wordt het makkelijker om te investeren in zorginnovaties. D66 stelt daaraan de volgende voorwaarden: alleen lange termijn beleggers, streng toezicht en een verantwoorde rendementsnorm.

Innovatie in de zorg Innovatie helpt kwaliteit te verhogen en kosten te beheersen en biedt  tevens een economische kans. Bij innovatie denkt men vaak aan nieuwe medicijnen, hulpmiddelen en biomedische ontwikkelingen. D66 wil ook aandacht voor procesinnovatie. Zeker in het licht van toenemende schaarste aan personeel is het noodzakelijk zorgprocessen te verbeteren. Nieuwe toetreders kunnen volgens D66 een belangrijke bron van innovatie zijn. Zorgconsumenten en hun vertegenwoordigers moeten nauw bij deze innovatie worden betrokken. D66 wil dat het college toelating nieuwe medicijnen ook nieuwe hulpmiddelen beoordeelt. Toelatingstoetsing mag, zeker voor levensreddende middelen, geen vertragende factorvormen.

Toezicht verbeteren D66 wil het toezicht op de gezondheidszorg drastisch verbeteren. Wij pleiten voor verbetering van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en een uitbreiding van het aantal inspecteurs. Dit mag echter niet leiden tot onnodige bureaucratisering en rapportagedrift. Inspecteurs zijn professionals met oordeelsvermogen die in dialoog treden met instellingen.

Patiëntenorganisaties krachtiger Patiëntenorganisaties dragen bij aan zelfbewustzijn en autonomie van patiënten en zorggebruikers. D66 wil dat de patiëntenbeweging doorgaat met het bundelen van haar krachten en betaald wordt uit de zorgpremies.

Elektronisch Patiënten Dossier onder voorwaarden Met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wordt snelle en goede zorgverlening eenvoudiger en kunnen medische fouten worden

voorkomen. Natuurlijk beslist de patiënt zelf over deelname aan het EPD en blijft de patiënt eigenaar van zijn eigen medische informatie. D66 steunt de ontwikkeling van het EPD, mits de privacy en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd zijn.

Zorgverzekeraars nemen hun rol Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede, patiëntgerichte en betaalbare zorg voor al hun verzekerden. D66 wil door met de Zorgverzekeringswet (Zvw) maar wil wel een aantal verbeteringen aanbrengen. D66 wil deze meer baseren op goede zorgresultaten. Dat maakt zorgverzekeraars kritischer over de kwaliteit van zorg en stimuleert een langdurige band met de verzekerden. Zorgverzekeraars moeten in de zorginkoop meer ruimte krijgen voor experimenten met het vaststellen van ‘prestaties’. De overheid stelt nu in detail vast wat een zorgproduct (een ‘prestatie’) dient te zijn. Verzekeraars, zorgverleners en patiënten hebben op dit moment beperkte vrijheid hier samen zelf invulling aan te geven. Dit remt innovatie.

Delen