1 april

Uiterlijk op 1 april moeten de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor komend jaar kenbaar maken. De Nederlandse Zorgautoriteit ziet hierop toe. Er is recentelijk een nieuwe transparantieregeling van kracht met nog scherpere regels over het zorginkoopproces. De datum 1 april geldt nu ook voor aanvullende zorginkoop. Het is van belang dat op tijd gepubliceerd wordt wat er komend jaar van zorgaanbieders verwacht wordt en hoe de inkoop van zorg verloopt.

Helaas zien we nog weleens dat een zorgverzekeraar gaandeweg het jaar zaken verandert of toevoegt. Er zijn afspraken over de wijze waarop dit nog mogelijk is. Wanneer die niet worden gevolgd, kan de NZa een boete opleggen. Ik dacht lange tijd dat de NZa als toezichthouder zelf proactief de zorginkoop in de gaten hield. Het is echter zo dat veelal uitgegaan wordt van meldingen. Dan nog is het niet zeker dat er iets mee gedaan wordt. Wanneer er wel een boete wordt opgelegd, staat dat vermeld op hun website, zoals recentelijk voor het te laat kenbaar maken van het inkoopbeleid van logopedie.

Het is van belang dat er gesproken wordt met patiëntenverenigingen en dat er afspraken met zorgaanbieders gemaakt worden. Goede en toegankelijke zorg is voor ieder van belang. Over de tarieven wordt op een later moment gesproken en daar zit vaak het probleem.

‘Wanneer er geen overeenkomst tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder tot stand komt, moet de klant daarvan tijdig op de hoogte zijn’

Tegenwoordig zien we steeds vaker dat er meerjarige contracten worden aangeboden. Dat levert tijd op, maar de indexering is nog wel van belang. Het doorspitten van de voorwaarden voor een contract vergen tijd en aandacht. En het overzicht van welke verzekeraar bij welk concern hoort, is voor de klant en voor aanbieder een gepuzzel. De inkoop van prestaties verschilt namelijk nogal en dat geldt ook voor de tarieven. Ik heb al eens geopperd om verplicht ook de naam van het concern te vermelden. Net als een voor- en achternaam. Dan wordt trouwens nog duidelijker hoe groot sommige partijen zijn in het onderhandelproces.

Er zijn ook regels over de bereikbaarheid van verzekeraars en aanbieders en over het samen afspraken maken. Het woord ‘samen’ is hierbij zeer belangrijk, maar dat wordt niet altijd zo gevoeld. Wanneer er geen overeenkomst tot stand komt, moet de klant hier tijdig van op de hoogte zijn. De reden hiervoor is voor de klant vaak onbekend. Wanneer de kwaliteit ondermaats is ben ik als patiënt blij dat er niet wordt gecontracteerd. Wanneer de vergoeding het discussiepunt is, hoop ik dat de investering in kwaliteit voor de zorg niet ondermaats was gebleken.

Delen