99ste ALV Vereniging VvAA

Op 6 oktober vond de 99ste Algemene Ledenvergadering (ALV) van  Vereniging VvAA plaats in een bijzondere hybride vorm en met een    historisch grote opkomst. Hoewel er een goede sfeer heerste en er een constructief-kritische discussie over het gevoerde beleid in 2019 plaatsvond, werd geen decharge verleend aan het bestuur.

Op de vanwege COVID-maatregelen geregelde locatie in Nieuwegein waren 28 personen aanwezig en online schoven 16 personen aan. Van de 30 stemgerechtigde leden hadden er acht een machtiging. De vergadering werd voorgezeten door vicevoorzitter Willem Veerman, die bij aanvang meldde blij te zijn met de hoge opkomst omdat die blijk geeft van grote betrokkenheid van leden bij het beleid van VvAA en de situatie van collega’s in de Nederlandse gezondheidszorg.

Behalve het inhoudelijke en financiële beleid van de vereniging, stond ook het afscheid van secretaris Geraline Leusink en voorzitter Gerlach Cerfontaine op de agenda. Laatstgenoemde presenteerde een toekomstvisie op een nieuwe governancestructuur, die moet leiden tot een beter geborgde samenwerking tussen VvAA Groep en Vereniging VvAA, een meer toekomstbestendige ledenorganisatie én meer ledenparticipatie. Met betrekking tot dit laatste, meldde een aantal leden dat zij de ledenparticipatie in 2019 al op een hoger niveau hadden willen hebben, daarbij wijzend op het vertrek van de toenmalige directeur van Vereniging VvAA, Edwin Brugman, naar VvAA Groep. Brugman werd door velen gezien als de stuwende kracht achter het agenderen van voor zorgverleners belangrijke thema’s zoals het borgen van de Vrije Zorgkeuze (artikel 13) en de strijd tegen overbodige bureaucratie in de zorg. 

Ook uitten de leden hun zorg over de door VvAA’s verzekeringspartner ONVZ aangekondigde beleidswijziging met betrekking tot de zorgverzekering inzake maximering van niet-gecontracteerde ggz- en thuiszorg, waardoor de vrije zorgkeuze mogelijk extra onder druk komt te staan. Het bestuur meldde daarop deze zorg te delen, maar niet over dit beleid te gaan omdat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de VvAA Groep ligt. Het bestuur heeft – in de rol van aandeelhouder van VvAA Groep – wel aangedrongen op een informatiesessie met ONVZ voor de aanwezige leden. Deze bijeenkomst heeft op 25 november online plaatsgevonden. 

Hoewel over veel agendapunten overeenstemming bestond of in de discussie werd gevonden, verleende de ALV uiteindelijk geen decharge aan het bestuur over 2019. Wel werd op alle andere onderwerpen instemming verleend en ging de ledenvergadering akkoord met het tijdelijk waarnemen van het voorzitterschap door Willem Veerman. Daarnaast werd oud-voorzitter van de hoofddirectie van VvAA Groep, Kees Brouwer, op feestelijke wijze tot erelid benoemd. Verder werd overeenstemming bereikt over het organiseren van een extra ALV in het eerste kwartaal van 2021 om de plannen te bespreken. Daaraan voorafgaand zullen groepen leden hierover meedenken. Lees de notulen via vvaa.nl/alv.

Delen