De minister spreekt

Minister Schippers heeft zich uitgesproken over de wijze van invoeren van vrije prijzen bij logopedie. Dit doet zij in het kader van de moties die zijn ingediend bij een eerder overleg. Er is toen door politici duidelijk aangegeven waar de schoen wringt wanneer het invoeren zonder meer zou plaatsvinden. De minister gaf aan dat het huidige maximumtarief obsoleet was, omdat het daadwerkelijk aangeboden tarief niet eens in de buurt kwam. Het gebrek aan vertrouwen tussen zorgverzekeraars en logopedisten werd door ieder onderschreven en als belangrijk obstakel gezien.

Na ieder gehoord te hebben, besloot onze minister om toch over te gaan tot het invoeren van vrije prijzen vanaf 2017, maar met in achtneming van de motie van mevrouw Wolbert. Deze motie stelt dat eerst uitgezocht diende te worden hoe de componenten van de opbouw van een tarief onderscheiden worden. En of het intercollegiaal en multidisciplinair overleg, wat de kwaliteit van behandeling duidelijk bevordert, daarin is meegenomen. Het verschil tussen declarabele en niet-declarabele tijd was namelijk enorm.

Gelukkig horen we hier het woord kwaliteit, want het lijkt ons als zorgaanbieders anders alleen maar om geld te gaan. De patiënt is gebaat bij goed materiaal, goed geschoolde hulpverleners, goede praktijkruimte en goede overlegmomenten. Dat dit een prijs heeft, was voor ons duidelijk en heeft enkele praktijken al de kop gekost. Dat een maximumtarief ingesteld was ter bescherming van de patiënt lijkt heel zinnig, maar heeft die rol bij logopedie helemaal niet gehad. Dit gaf de minister ronduit toe. De adviesregels van de NZa hiervoor werden met voeten getreden.

Ook de regeling dat je bij ongecontracteerde zorg een goed afgesproken percentage toch vergoed zou krijgen, werd door vele zorgverzekeraars niet opgevolgd. De aanpassing van de wet BIG opdat er wettelijk vrije toegang was voor onder andere logopedie werd niet altijd opgevolgd en zelfs de minister sprak toen uit dat een zorgverzekeraar daar vrij in was! Ja, er komen nieuwe prestaties maar niet elke zorgverzekeraar koopt ze in. En indien wel, dan helaas veelal duidelijk onder de prijs. Dat het vertrouwen in de zorgverzekeraars en in het ministerie van VWS laag was, is dan te begrijpen.

Maar nu keert het tij…of toch niet. We gaan nu een nieuw stadium in waarin onze minister zegt dat het aan de zorgprofessional is om de prijs van zijn dienst te bepalen. Daarnaast stelt ze dat de uiteindelijke totstandkoming van afspraken over kwaliteit en prijs van de zorg een proces is dat plaatsvindt tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Ik zie helaas al eisen voorbijkomen van zorgverzekeraars waaruit ik nog niet opmaak dat zij oog hebben voor de positie van de zorgaanbieder. Maar de minister heeft gesproken!

Delen