Domino day

Het valt niet te ontkennen: sluiting van de acute zorg van een ziekenhuis leidt tot een domino-effect. Wethouder Paul Sterk van Weert heeft gelijk als hij stelt dat de sluiting van de afdeling acute zorg van het St Jans Gasthuis in zijn stad verstrekkende gevolgen heeft voor het ziekenhuis als geheel. Het betekent een einde aan de acute geboortezorg en de IC-functie en het betekent dat ook de verpleeghuizen en huisartsen met een heel andere situatie te maken krijgen dan ze gewend zijn.

Over het onderwerp is een online sessie belegd met Kamerleden. Leuk is te zien welke vraag zij stelden. De vraag van Vera Bergkamp (D66) – slaagt het ziekenhuis erin om voldoende gekwalificeerd personeel op de SEH te krijgen? – is een interessante. Net als het antwoord van Paul Lempens, de man die het initiatief nam tot een handtekeningenactie voor behoud van de acute zorg in Weert. Of liever gezegd: het uitblijven van een antwoord. Nu kun je dat Lempens niet kwalijk nemen, want het is zijn vak niet om zulke dingen te weten, maar het is wel een essentiële vraag die Bergkamp stelde.

‘Waar moet gekwalificeerd personeel voor de SEH vandaan komen?’

Eén zin uit de berichtgeving van Zorgvisie is in dit verband cruciaal: ‘Het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel voor een goede 24/7 personeelsbezetting op de SEH is een probleem waar vooral kleinere ziekenhuizen mee kampen.’ In het licht van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen een onderwerp dat serieuze aandacht verdient. Het is anybody’s guess of St Jans Gasthuis en andere kleine ziekenhuizen erin zullen slagen het domino-effect nog lang tegen te houden.

Delen