Een pluim van de rijksoverheid

Bewerking project Laagvliegers, Ignace Schretlen

 

STRIKT VERTROUWELIJK EN PERSOONLIJK

 

Geachte heer Schretlen,

Namens de Rijksoverheid is het voor mij een buitengewoon groot genoegen om u te mogen feliciteren met een uitzonderlijk feit: eerdaags bereikt u uw AOW-gerechtigde leeftijd zonder ooit in een ziekenhuis te hebben gelegen. Dat is een grootse prestatie, zeker omdat u – zo blijkt uit ons informatiesysteem – al langere tijd kwakkelt met uw gezondheid. Dankzij of ondanks de zeven medicamenten die u gebruikt, houdt u het echter nog aardig vol. Petje af!

Nu gebiedt de eerlijkheid mij om hierin enige nuancering aan te brengen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bij ziekenhuisopnamen een onderscheid tussen klinische opnamen en dagopnamen. Tweemaal bezette u in het kader van medisch onderzoek drie uur lang een ziekenhuisbed. Dat hebben wij echter uit coulance – de Rijksoverheid heeft het goed met haar burgers voor – bewust over het hoofd gezien. Bij kinderen die in het ziekenhuis zijn geboren, rekenen wij die dag niet als opname. U bent thuis geboren en dit kan ter compensatie worden aangevoerd.

De Rijksoverheid maakt zich zoals u weet ernstig zorgen over de stijgende kosten van onze gezondheidszorg. Mensen die hun werkzame leven lang erin slagen om niet in een ziekenhuis opgenomen te worden, beschouwen wij dan ook als voorbeeldburgers. Die geven wij graag een publieke pluim. Maar samen met u willen wij graag vooruitkijken. Er is ons namelijk heel veel aan gelegen dat u ook in de toekomst niet in een ziekenhuis of verpleegtehuis belandt, want dan wordt u al snel een fors kostenplaatje voor de overheid, terwijl u – laten we daar heel eerlijk over zijn – voor onze samenleving weinig of niets meer betekent.

Wie jarenlang aanstuurt op bezuinigingen in de zorg zal hiervan vroeg of laat de wrange vruchten plukken

Als blijk van waardering biedt de Rijksoverheid u een gratis lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde én de Coöperatie Laatste Wil. Daar u bent geboren tussen 1945 en 1955 behoort u tot de babyboomers. De tekorten in de zorg nemen alleen maar toe en alles wijst erop dat wanneer u over vijf, tien, vijftien of twintig jaar zorgbehoeftig wordt, geen professionele zorg meer kunt krijgen. Hoe sociaal is het dan nog om zorg te claimen? Deze kan dan veel beter worden besteed aan medeburgers die nog werkzaam zijn en in economisch opzicht een graantje aan de maatschappij bijdragen.

U heeft aangegeven dat u uw eerste AOW-geld besteedt aan de aanschaf van barbituraten voor het geval dat… Dat schenkt niet alleen u maar ook ons enige gemoedsrust. Hopelijk volgen veel AOW-gerechtige medeburgers uw dappere voorbeeld. Het zal nog wel even duren voordat de wetgever luistert naar de groeiende groep burgers waarvan u deel uitmaakt maar vroeg of laat zal de Rijksoverheid haar arrogantie en trots wel moeten laten varen. Wie jarenlang aanstuurt op bezuinigingen in de zorg zal hiervan vroeg of laat de wrange vruchten plukken. Probeer uw levenseinde zonder ziekenhuisopname te bereiken! Dan zou er echt sprake zijn van een geweldige win-winsituatie. Mocht het zover komen, dan willen we graag een kleine bijdrage geven voor bijvoorbeeld het laatste avondmaal of de condoléance. Uw familie kan hierover contact met mij opnemen.

 

Hoogachtend,

Namens de Rijksoverheid

Mr. F.O.O.R. Vogelaar, Senior Manager Public Health

Delen