Hoopvol

Eindelijk is er geluisterd naar berichten uit het werkveld over de bureaucratie in de zorg. Hulde aan ieder die zich hiervoor heeft ingezet. Al eerder kwam het bericht dat men zich met meerdere zorgverleners mag organiseren om in het belang van de patiënt afspraken te maken met zorgverzekeraars. Samenwerking en gelijkwaardigheid zijn termen die het ministerie van VWS naast kwaliteit en aanpak van bureaucratie nu duidelijk ziet als speerpunt.

Laten we dan nu aan het kwaad dat is geschied door jaren van weinig vertrouwen, overregulering en controle een einde maken. Door zorgverzekeraars wordt al genoemd dat de intentie er is om met de gehele eerste lijn naar de bureaucratie te kijken. De patiënt is er bij gebaat dat de zorgverlener weer meer oog heeft voor hem en minder voor het dossier.

Buiten kijf staat dat kwaliteit voorop staat en dat wordt vastgelegd wat nodig is voor een goed behandeltraject en goede overdracht. De laatste jaren zijn er echter veel toetsen en audits gekomen die in het kader van transparantie de kwaliteit moesten weerspiegelen. Vanuit de logopedie kan ik aangeven dat de druk vanuit zorgverzekeraars erg hoog was om een middel te hebben om in te zetten bij twijfel over de kwaliteit van praktijken. Wat nu blijkt is dat dit dure middel niet ingezet en betaald wordt door verzekeraars, maar dat dit een middel is geworden om een luttele prijsverhoging te krijgen na het vrijwillig en op eigen kosten doorlopen van een kostbaar audit-traject. Eisen worden steeds meer aangescherpt en om de zoveel jaar dient het traject herhaald te worden. Dit systeem houdt zichzelf in stand. Het is erg belangrijk dat de beroepsverenigingen dit monitoren en van onnodige ballast ontdoen.

Inschrijven in kwaliteitsregisters en registers voor specialisaties toont de scholing aan die hiervoor gevolgd is alsook de ervaringsuren. Het is goed dat de normen vanuit de beroepsgroep bijgesteld worden in het kader van kwaliteitsverbetering. Door omgang met patiënten, wetenschappelijk onderzoek en nieuwe ontwikkelingen ontstaat nieuwe kennis waarvan moet worden aangetoond dat men die zich eigen heeft gemaakt.

Laten we echter aan het registratiesysteem van de administratie grenzen stellen en het afvinken verminderen tot het hoogst nodige. Er is aangegeven dat zorgverzekeraars tegen het licht gaan houden hoe hun verschillende regelingen zijn bij zorginkoop. Hopelijk gaan ze overbodige zaken schrappen die voor onnodige druk zorgen. Het steeds opvoeren van eisen waaraan moet worden voldaan dient te eindigen. Het programma ‘Kwaliteit van zorg’ gaf aan dat een afrekensysteem bij zorginkoop geen goed doet voor de kwaliteit. Laat zorgverzekeraars vragen wat wij nodig hebben voor goede kwaliteit en ervoor zorgen dat wij de middelen hebben om dit te kunnen realiseren!

Aangezien ik las dat zorgverzekeraars de nieuwe speerpunten van VWS toejuichen ben ik hoopvol gestemd. Ik verwacht dan ook dat de realisatie van dit alles niet lang op zich laat wachten.

Delen