Logopediecongres

Op het congres van de beroepsvereniging voor logopedie, de NVLF, sprak voorzitter Michel Dutrée de zaal in duidelijke bewoordingen toe over de toekomst van de beroepsgroep. Hij refereerde aan de lage tarieven in de eerstelijnszorg, achterblijvende salarissen voor collega’s in het onderwijs en bezuinigingen in het ziekenhuis. Ook noemde hij de werkdruk en openstaande vacatures en stelde vraagtekens bij het onderhandelproces. Vele signalen zijn hierover afgegeven door de vereniging en actieve leden.

De NVLF zet zich in voor vakinhoud en belangenbehartiging en zit in veel samenwerkingsverbanden zoals in het Paramedisch Platform Nederland. De leden hebben uitdrukkelijk gevraagd om een steviger beleid gericht op een verbetering van de positie als logopedist. De toestand is nijpend en op vele fronten heeft men moeite het hoofd boven water te houden.

Er wordt hard gewerkt aan ontregelen maar van alle kanten komen ook weer nieuwe eisen op de beroepsgroep af. Het onderwerp staat wel hoog op de agenda bij politici, VWS en NZa. Ook de zorginkoop wordt onder de loep genomen. We hopen met z’n allen dat dit zijn vruchten afwerpt.

‘Aandacht is het nieuwe goud’

Vanuit logopedie wordt veel ingezet op innovatie en het was mooi te zien dat studenten zich daar ook voor inspannen. Zij toonden drie projecten: de ontwikkeling van een multisensorische app voor de uitspraak, een app voor het registreren van voedingsdikte bij slikproblemen en een wearable voor het voorspellen van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Antropologe Daniëlle Braun gaf een lezing waarin ze ondermeer de mooie woorden sprak: ‘Aandacht is het nieuwe goud’. En ze wees ons op culturele verschillen, ook binnen gezinnen. Ze schetste met duidelijke beelden dat het belangrijk is te beseffen dat een begrip zoals bijvoorbeeld ‘druk’ verschillend geïnterpreteerd kan worden.

Er kon op vele workshops worden ingeschreven maar de toebedeling hiervoor verliep wat chaotisch. Gelukkig waren er mogelijkheden genoeg, met thema’s als slikken, Kinesio-Tapen, stem- en luisterproblemen, autisme en lezen. Er waren zogenoemde Quick Spaces waarbij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van taal getoond werden, zoals over ouderparticipatie ,  gamen bij kinderen met TOS ( taalontwikkelingsstoornis) en over een nieuwe Nederlandse Benoemtest. Daarnaast was er nog aandacht voor coaching, praktijkkosten, meldcode, dataverzameling en de zorgverzekering.

De materialenmarkt werd volop bezocht waarbij nieuw test- en behandelmateriaal werd gepresenteerd in vele vormen, ook online.

Aan het einde van zijn speech gaf de voorzitter aan dat sommige facetten van de logopedie nog onderbelicht waren. Deze werden dan ook in een nieuwe video getoond

Een pamflet met zeven aandachtspunten voor belangenbehartiging liet zien dat de vereniging werk maakt van de kritiek. De plannen zijn groot en heel hard nodig zoals voor reële beloningen en het vereenvoudigen van het inzichtelijk maken van kwaliteit. Daarbij werd aangegeven dat kwaliteitsinstrumenten niet bedoeld zijn als afrekeninstrument voor zorgverzekeraars. En dat er meer mogelijkheden moeten komen om gemeenschappelijk op te trekken bij het onderhandelen. Ik kan die punten alleen maar onderschrijven in de hoop dat ons beroep de waardering krijgt die het verdient.

Delen