Meer geld

Begrijpelijkerwijs reageren zorgorganisaties vooralsnog terughoudend op de verkiezingsuitslag. De coalitievorming zal immers nog enige tijd in beslag nemen en het is nog onduidelijk hoe die vorm zal krijgen of wat dit precies betekent voor de zorgagenda van de komende kabinetsperiode.

Krijgt de PVV in het nieuwe kabinet een plaats, dan betekent dit volgens de eerste inschattingen dat meer geld voor de zorg beschikbaar zal komen. Als er een kabinet over rechts komt, is dat nog maar de vraag, want zowel VVD als NSC denken daar duidelijk anders over. Gaat de PVV over links, of slagen andere partijen erin een coalitie te vormen die de PVV uitsluit, dan liggen de kaarten alweer anders.

“In die situatie met geld over de brug komen, geeft juist weer ruimte om achterover te leunen”

De vraag is bovendien wat ‘meer geld voor de zorg’ precies zal gaan brengen. Dat geld benutten voor het creëren van tienduizenden nieuwe verpleeghuisplekken en ouderenwoningen bijvoorbeeld, lukt alleen als de bouwvergunningen daarvoor concreet kunnen worden gemaakt. Veel meer mensen in aanmerking laten komen voor ouderenzorg lukt alleen als daarvoor ook het personeel wordt gevonden. Meer geld voor zorgpersoneel zal daar wel voor een deel in helpen. Maar het is duidelijk dat de toename van de vergrijzing de komende jaren bij ongewijzigd beleid om meer zorgmedewerkers gaat vragen dan redelijkerwijs beschikbaar zijn.

Afgezien hiervan kleeft aan ‘meer geld voor de zorg’ ook een fors risico. Met IZA, WOZO en GALA is iedereen er inmiddels van doordrongen dat in de zorg forse stappen moeten worden gezet om die met aanvaardbare kwaliteit toekomstbestendigheid te kunnen houden. Er is urgentiebesef. In die situatie met geld over de brug komen, geeft juist weer ruimte om achterover te leunen.

Delen