Oormerken

Met het sluiten van verzorgingshuizen en het aanscherpen van de criteria voor opname in een verpleeghuis, is veel meer druk komen te liggen op de mantelzorgers. Dit gegeven wordt inmiddels ook breed onderkend, maar dat betekent nog niet automatisch dat beleid wordt ontwikkeld om iets aan deze situatie te veranderen zodat mantelzorgers worden ontlast.

Respijtzorg, mantelzorgverlof en mantelzorgcompliment zijn mooie begrippen, maar er moet wel invulling aan worden gegeven. En mensen moeten de weg er naartoe weten te vinden. Het is waardevol dat het ministerie van VWS nu onderkent (VWS: steun voor mantelzorgers moet makkelijker – Skipr) dat op dit gebied sprake is van tekortkomingen en dat er dus werk van moet worden gemaakt om die op te lossen.

‘Respijtzorg, mantelzorgverlof en mantelzorgcompliment zijn mooie begrippen, maar er moet wel invulling aan worden gegeven’

Dat het ministerie gemeenten gaat helpen om de regelingen voor ondersteuning van mantelzorgers te vereenvoudigen is daarom goed nieuws. Dat het ministerie de gemeenten hiervoor zowel praktische als financiële ondersteuning wil gaan bieden eveneens. In theorie toch in ieder geval, want in dat laatste zit wel een valkuil. Kijk maar naar de jeugdzorg. Een aantal gemeenten  gebruikt het extra geld dat hiervoor beschikbaar is gesteld voor heel andere zaken. Daarmee is het gemeentebestuur wel geholpen om gaten in de begroting te dichten, maar de doelgroep niet.

Een verplichting voor gemeenten om het geld te oormerken voor het doel waarvoor het wordt verstrekt, lijkt de enige manier om te voorkomen dat dit bij de mantelzorgondersteuning ook weer gebeurt. Natuurlijk brengt dit met zich mee dat er ook op moet worden gehandhaafd en in feite wil je zo’n controleapparaat niet. Maar gemeenten lijken er wel een beetje om te vragen.’

Delen