Overbrugbare verschillen

Steeds meer ziekenhuisbesturen voeren verkennende gesprekken over de mogelijkheden om samen te werken en in toenemende mate leidt dat tot een fusie. Naar verwachting zet deze trend zich het komende jaar voort. Vaak vindt de fusie eerst op bestuurlijk niveau plaats, waarna de maatschappen en vakgroepen volgen. Soms is het andersom.

Een fusie kan nieuwe kansen en mogelijkheden betekenen. Er zijn dan ook genoeg maatschappen en vakgroepen die de fusie voortvarend aanpakken. Het wordt lastiger als een vakgroep of maatschap een fusie niet ziet zitten maar daartoe gedwongen wordt door het bestuur. De weerstand tegen de fusie is dikwijls terug te voeren op onzekerheid over de toekomstige samenwerking en organisatie:
– We hebben het hier prima voor elkaar, waarom zouden we ons de rompslomp op de hals halen?
– Een grote groep betekent meer overleg, langere lijnen, minder autonomie, meer regeltjes.
– De cultuur van de andere groep is heel anders dan die van ons.
– Het werken op verschillende locaties zie ik helemaal niet zitten.

Het zorgt voor veel onrust bij medisch specialisten en roept ook frustratie op: ‘Houdt het dan nooit op met alles wat we opgelegd krijgen?’ Toch kan een vakgroep zich niet veroorloven om lijdzaam toe te zien en zal ze in actie moeten komen. De eerste uitdaging is dat de collega’s binnen de eigen groep een heldere en eerlijke discussie voeren over de visie op de toekomstige samenwerking. Geef ieder ruim baan om zijn standpunt daarover te verwoorden. Stel de verschillen nuchter vast en bespreek in hoeverre deze overbrugbaar zijn. Ondersteunend daarbij kan zijn om naar elkaar uit te spreken onder welke voorwaarden een uiteindelijke fusie acceptabel is. Wees daarbij realistisch en besef dat de onderhandelingsruimte niet zit in de vraag óf er moet worden samengewerkt maar hóe er uiteindelijk wordt samengewerkt.

Vervolgens vinden de onderhandelingen met de samenwerkende partij plaats. Onderhandel constructief (besef dat dit toekomstige collega’s zijn) maar wees duidelijk over de voorwaarden en blijf elkaar vooral onderling steunen.

Delen