Samenwerking in de zorg

Zolang als ik mijn praktijk voor logopedie run, is samenwerking de sleutel tot succes. Er zijn vele partners in de zorg die ik hieronder schaar, maar het begint met de patiënt en diens omgeving. Samenwerken in de zorg kan mono- of multidisciplinair zijn en daarbij reken ik ook de gemeente, onderwijs en het sociaal domein. We hebben overlegstructuren die soms frequent, soms incidenteel plaatsvinden. Wat voor mij altijd telt is dat wanneer dat nodig is, na goedkeuring van de patiënt, contact wordt gelegd met overige betrokken professionals. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het steeds ingewikkelder wordt het overzicht te bewaren over welke partijen dat allemaal zijn.

Een tiental jaren terug verzuchtte een huisarts tijdens een regionaal overleg dat het voor hem niet meer bij te houden was van wie de patiënt allemaal zorg ontving. Er kwamen veel nieuwe organisaties op de markt en lijntjes leggen ging lastiger. Nu moeten we met z’n allen weer kijken hoe we samenhang binnen de zorgmarkt kunnen bewerkstelligen. Dat kost energie en tijd.

We lezen steeds meer over het stimuleren van regionale samenwerking. De visie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JOZP) staat hierbij centraal. Op basis van deze visie wordt de zorg meer georganiseerd rondom de cliënt. Op de website van JZOJP staat: “We voelen de urgentie om te veranderen. Samen gaan we de Nederlandse zorg toekomstbestendig maken door het functioneren van de mens centraal te stellen in alles wat we doen.” Dat streven lijkt mij al jaren de basis, maar het is schijnbaar nodig hier aandacht aan te besteden.

Er wordt een betere afstemming tussen zorgdisciplines gepromoot, met als doel dat er in de keten goed bekeken wordt waar de juiste zorg plaatsvindt. Dit is natuurlijk niet alleen geïnitieerd om de patiënt centraal te stellen, maar draait zeker ook om de kosten. Hierbij wil ik opmerken dat een te strakke keten ook aanbieders uitsluit. En dat er aandacht moet zijn voor de tijd die samenwerken kost. Wat mag wel, wat mag niet, hoe is de wijze van declareren geregeld en hoe staat het met de autonomie?

‘Concurrentie tussen zorgverzekeraars is doorn in het oog van zorgaanbieders’

Via ZonMW start een nieuwe subsidieronde voor het aanvragen van een Regio-impuls. Regionale domein-overstijgende samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Daar is ook veel geld voor beschikbaar. Het structureel financieren van overlegsituaties door gemeente en verzekeraars krijgt echter mijns inziens te weinig aandacht. Voor samenwerken heb je tijd nodig die veelal niet wordt verdisconteerd.

De samenwerking tussen zorgverzekeraars is een heikel punt en is, na een opleving tijdens corona, nu weer voorbij. Zelfs de meerkostenregeling verloopt nu meteen weer complex. Voor ons als zorgaanbieders is de concurrentie tussen zorgverzekeraars dagelijks een doorn in het oog. En ook de patiënt wordt zeer belast met het stelsel van bekostiging zoals we het nu georganiseerd hebben. Ik mis de urgentie vanuit het ministerie van VWS en ook van de Zorgautoriteit voor verbetering. Nu lijkt het alsof de verzekeraars het voor het zeggen hebben.

Zorgverzekeraars gaan graag prat op hun samenwerking binnen de zorg. Het inzicht dat zorg op de juiste plek ook financieel mogelijk moet worden gemaakt, wordt echter gemist. En aan de roep om transparantie in de polissen wordt geen gehoor gegeven. Laten ze daar samen eens aan gaan werken!

Delen