Seniorenbeleid 2025

Geachte heer Schretlen,

De indicatiecommissie heeft bij uw huisarts de medische gegevens opgevraagd. Sinds 1 januari 2025 is deze commissie niet alleen wettelijk verplicht om een zorgindicatie af te geven maar ook om uw SB-score (in welke mate bent u een ballast voor de samenleving) te bepalen. De vergrijzing ontwricht onze samenleving en noodzaakt de overheid tot radicale maatregelen.

U valt in categorie 4 (van de 5), hetgeen betekent dat er nog géén verpleeghuisindicatie is maar dat u wel in hoge mate zorgafhankelijk bent. Al jarenlang draagt de overheid uit dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw situatie is dat strikt genomen niet meer mogelijk maar de beperkte capaciteit van verpleeghuizen impliceert dat u hier op dit moment niet terecht kunt.

De minister voor Seniorenbeleid heeft de gemeenten opgedragen om uitvoering te geven aan nieuwe maatregelen waaraan in de media al geruime tijd uitvoerig aandacht is geschonken. Namens de gemeente ’s-Hertogenbosch deel ik u hierbij mede dat u binnen zes maanden wordt verplicht tot een keuze uit de volgende opties: 1) uitkopen, 2) aanpassen, 3) termineren.

Uitkopen, aanpassen of termineren

1) De overheid koopt voor 120 procent van de WOZ-waarde uw huis op. Natuurlijk laat de overheid u niet in de kou staan. U krijgt een plek aangeboden in de voormalige noodopvang voor asielzoekers (Rosmalen), waar een team van vrijwilligers alle zorgtaken op zich neemt. Ons streven is om u zo spoedig mogelijk ergens in het land onderdak te geven in een SZC (seniorenzorgcomplex).      

2) Uw garage wordt omgebouwd tot zorgappartement. U blijft eigenaar van uw pand maar moet dit verhuren aan bewoners die een wettelijke zorgverplichting voor u hebben*. De Thuiszorg biedt online ondersteuning. Voor de ombouw van de garage geldt een subsidieregeling. Zorgkosten en huur worden fiscaal met elkaar verrekend (zie proefberekening op belastingdienst.nl).

3) De overheid heeft de plicht om zorg te dragen voor álle burgers en kan zich voorstellen dat opties 1 en 2 voor u onacceptabel zijn. Uiteraard kunt u bezwaar aantekenen tegen deze verplichting en daarna in beroep gaan, maar de wettelijke basis van de nieuwe maatregelen is juridisch stevig gefundeerd. Er is echter nog een optie: termineren. Graag licht ik deze toe.

De overheid is de laatste twee decennia geconfronteerd met de ene na de andere crisis. Elke crisis is een uitdaging en élke uitdaging dwingt tot nieuwe perspectieven. Wij zijn voortdurend in gesprek met betrokken partijen en zoeken samen continu naar oplossingen. De vergrijzing heeft helaas geleid tot een crisissituatie zónder perspectief. De problemen stapelen zich alsmaar op.

Ouderen claimen het recht om hun leven op een waardige wijze af te sluiten. Tot 2024 heeft het kabinet zich hiertegen verzet. Inmiddels hebben de verantwoordelijke bewindslieden ingezien dat een milder beleid in deze perspectief zou kunnen bieden op een mogelijke beheersing van de problemen. Los van de NVVE en de CLW** wordt sinds kort de optie van termineren geboden.

Wanneer de SB-score volgens de indicatiecommissie in categorie 4 valt – zoals bij u het geval -, krijgt u de kans om uw leven op een menswaardige wijze te beëindigen. U bent in deze niet meer afhankelijk van een arts en er vindt überhaupt geen toetsing meer plaats. Een speciaal, volledig gesubsidieerd HBT (hulp bij termineren-team) verstrekt u de benodigde middelen.

Voor vragen kunt u dag en nacht terecht bij chat-robot Cindy

Mocht u na lezing na dit schrijven nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de manager SZ (seniorenzorg) in uw wijk. Op de site van gemeente ’s-Hertogenbosch treft u aanvullende informatie. Voor vragen kunt u dag en nacht terecht bij onze chat-robot Cindy. Namens de gemeente ’s-Hertogenbosch wens ik u veel sterkte bij het maken van een keuze.

Met vriendelijke groet,

Josephine van Gaalen, wethouder seniorenbeleid ‘s-Hertogenbosch

* Hiermee wordt tegelijk ook de woningnood aangepakt maar primair staat úw belang.

** De NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) en CLW (Coöperatie Laatste Wil) zijn bewust níet betrokken bij de besluitvorming rond termineren om te voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat deze belangenorganisaties het beleid van de overheid zouden kunnen beïnvloeden.  

Delen