Waar is het misgegaan?

Zorgverzekeraars zeggen samen afspraken te maken met zorgaanbieders. Ze zitten aan tafel met beroepsverenigingen en het onderwerp kwaliteit is vele malen besproken. Met de beste inzet van ieder is hard gewerkt aan het verbeteren van het kwaliteitsbeleid. Nu oppert de NZa als conclusie van de monitor Paramedische Zorg dat de kwaliteit niet inzichtelijk is. Waar is het mis gegaan?

Gelukkig wordt wel aangegeven dat de kwaliteit van de zorgaanbieder zichtbaar is via het veelomvattende kwaliteitsregister. Maar de zorgverlening vraagt om meer parameters. Onderzoeksbureau ARGO heeft echter onderzocht dat het vertrouwen in de deskundigheid van de zorgaanbieder, het serieus nemen en zich op gemak voelen het belangrijkste gevonden wordt door patiënten. Ga er maar aan staan om dat uit te drukken. Er zijn vele artikelen geschreven over hoe moeilijk het is om kwaliteit meetbaar te maken. En wat doet de NZa met het risico voor te weinig kwaliteit dat zorgaanbieders noemen, namelijk de lage tarieven, hoge eisen en administratieve lasten?  Effecten hiervan op de klant zijn groot.

De beroepsgroepen zijn goed bezig met de PREM, zeker de fysiotherapeuten, maar nu moet het misschien weer meer inzichtelijk via Zorgkaart Nederland. Patiënten zijn enquête-moe en online invullen geeft soms ook nog problemen. Zorgaanbieders werken graag mee aan transparantie. Ik ervaar echter dat bij elk nieuw instrument eerst door ons onkosten worden gemaakt en dan blijkt soms later dat verzekeraars daar niets meer mee doen. Ook grote investeringen in kwaliteitstoetsen moeten zelf gedragen worden. Meer initiatieven tot verzamelen van data zoals via NIVEL kunnen denk ik wel aangespoord worden.

Zorgverzekeraars blijken niet altijd iets te doen met de gegevens die door zorgaanbieders worden verzameld

Momenteel is er een overdaad aan polissen en labels en voor ons als zorgaanbieders veel uitzoekwerk bij bekijken welke prestaties zijn ingekocht. En ondanks dat bepaalde zaken wettelijk zijn geregeld, kunnen zorgverzekeraars daarvan afwijken, zoals bij directe toegang. Dit wordt door de NZa alleen vermeld zonder een beschouwing hierop.

Bij het invullen van de monitor hebben 1859 praktijkhouders de vele vragen ingevuld, naast hun gewone werk. Bij zorgverzekeraars hebben 4 grote en 2 kleinere deze taak op zich genomen. Ik vermoed niet in hun vrije tijd. Waarom lezen we nergens hoe OHRA, FBTO, Zekur of Anderzorg of andere labels denken over deze zaken of laten zij dit over aan hun koepel? Verplicht verzekeraars dan ook de naam van de koepel te vermelden in informatie aan de klant!

Een terechte conclusie uit de monitor is dat zorgaanbieders meer mogelijkheden moeten krijgen zich te organiseren bij de zorginkoop. Nu is het aantal collega’s waarmee wij dat mogen en het omzetplafond dat voor ons geldt een lachertje vergeleken bij verzekeraars. En de beroepsvereniging heeft nagenoeg niets in te brengen. Bij de zorginkoop van 2020 geven verzekeraars zelfs nog verdere beperkingen aan. Waar is het mis gegaan?

Dat de NZa zelf een kostenonderzoek heeft verricht voor ons vak en dat daar tarieven uitrolden die in de verste verte niet gehonoreerd zijn, is ze helemaal vergeten. Voor logopedie wordt zelfs gesteld dat indexering in lijn is, terwijl we nog recht hadden op achterstallige verhoging. Er wordt ook niet genoemd dat de prestaties anamnese/onderzoek en lange zitting voor ons vak nog maar kort gelden, waardoor we veel onbetaald werk hebben verricht. Het feit dat substitutie meer werk in de eerste lijn geeft, is voor ieder duidelijk. De ondersteuning daarbij echter niet. Daarnaast vind ik de reden van meer zorg door Passend Onderwijs onderbelicht.

Ik mis in het rapport een kritische blik op het omgaan met de behandelindex en op contractdifferentiatie. Voorbeelden worden genoemd zonder daadwerkelijk in te gaan op verbetering. En waar is het mis gegaan bij de verdeling van bevoegdheden bij het zorgstelsel? De redenen van een hoge contracteergraad zijn duidelijk. Is niet tekenen wel een reële optie en hoe wordt ongecontracteerde zorg aan banden gelegd? Klachten hierover zijn er genoeg gemeld.

Veel gegevens staan in het rapport en zeker ook de bijlagen verdienen de nodige aandacht. Zonder echte duiding van oorzaak en gevolg en alleen verder monitoren van de contractering die al in volle gang is, zijn de aanbevelingen mijns inziens echter zeer magertjes. Waar is het mis gegaan? Oordeel zelf: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_269140_22/1/

Gelukkig heeft minister Bruins in een Kamerbrief een genuanceerd verhaal en stelt dat de paramedische zorg een belangrijke rol vervult bij ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Dit moet dan wel op waarde geschat worden. Hij zal op 24 april in gesprek gaan met alle partijen. De uitkomst van de monitor was helaas vertraagd zodat verzekeraars al volop met hun inkoop bezig zijn. Ik hoop dat er nu niks misgaat.

Delen