Zorgacademie voor Midden-Limburg

Gemeenten, zorginstellingen en andere stakeholders in Midden-Limburg hebben op initiatief van de zeven Midden-Limburgse gemeenten de handen ineengeslagen om personeelstekorten in de zorg tegen te gaan. De Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid heeft PGGM HR Advies opdracht gegeven de wenselijkheid en de haalbaarheid van een Zorgacademie voor Midden-Limburg te onderzoeken.

De Zorgacademie moet een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de instroom en doorstroom van personeel. Daarmee beogen partijen dreigende tekorten aan (adequaat gekwalificeerd) personeel te voorkomen. Pijler van dit initiatief is een nauwe samenwerking tussen de zorgsector zelf, de gemeenten en andere stakeholders rondom de zorgsector.

De regio Midden-Limburg wordt de komende jaren voor een aanzienlijke uitdaging gesteld. Door de vergrijzing zal de uitstroom naar pensioen van zorgpersoneel steeds grotere vormen aannemen. Tegelijkertijd krimpt de beroepsbevolking door de ontgroening van de regio. Daarmee komt het aanbod van goed gekwalificeerd personeel steeds meer onder druk te staan. En dat terwijl de vraag naar zorg steeds verder toeneemt als gevolg van de vergrijzing.

Met de Zorgacademie willen partijen inhoud geven aan een proactief en regionaal arbeidsmarktbeleid: meer mensen toe leiden naar de Zorgsector, aanboren van nieuw arbeidsmarktpotentieel voor de Zorg en een betere match tussen opleiding en praktijk. De Zorgacademie stimuleert gemeente en sector overstijgende arbeidsmarktmobiliteit. Medio september 2012 wordt het onderzoek afgerond met een adviesrapportage over de haalbaarheid van het initiatief.

[Bron Gemeente Roermond]

Delen