Zorgzaam

Samenwerkingsverbanden op buurt- of wijkniveau kunnen een belangrijke rol spelen om de druk op de formele zorg te verlagen. Zorgvrijstaat uit Rotterdam is een sprekend voorbeeld.

Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat het Nederlands Jeugdinstituut nu op basis van literatuurstudie tot de conclusie komt dat wijkteams die ambulante ondersteuning bieden aan mensen die dit nodig hebben, kunnen bijdragen aan het terugdringen van specialistische jeugdhulp. Al te vergaande conclusies op dit gebied kunnen zonder verder onderzoek nog niet worden getrokken, stelt het NJi hierbij terecht. Daarom doen de onderzoekers ook aanbevelingen om de kennis over de activiteiten en resultaten van wijkteams te vergroten. Beslist een waardevolle vervolgroute, die resultaten kan aantonen op meer dan specialistische jeugdhulp alleen.

‘Initiatieven op wijk- en buurtniveau moeten ook de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen’

Initiatieven op wijk- en buurtniveau – ook vanuit de meer informele onderstroom – gaan snel een belangrijke rol in de samenleving spelen nu de zorg tegen de grenzen van haar capaciteit aanloopt. Die initiatieven moeten dan wel voldoende kwaliteit en continuïteit kunnen bieden om echt van waarde te zijn. Maar ze moeten ook de ruimte krijgen om zich tot dat niveau te ontwikkelen. Dat laatste kan nogal eens gefrustreerd worden door problemen op het gebied van financiering of wet- en regelgeving. De komst van het loket voor zorgzame buurten – een initiatief van hoogleraar gezondheidseconomie en dementie Marcel Canoy, vormgegeven in samenwerking met Vilans en Nederland Zorgt voor Elkaar – kan cruciaal zijn om die problemen te adresseren en bij te dragen aan de oplossing ervoor.

Delen