Actieplan VWS (Ont)Regel de Zorg naar Tweede Kamer

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het actieplan (Ont)Regel de Zorg om de regeldruk in de zorg te verminderen vandaag aan de Kamer gepresenteerd. “We zien (Ont)Regel de Zorg als een duurzame operatie”, stelt staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS.

Tekst: Andrea Linschoten | Beeld: Rijksoverheid

 

Woensdag 23 mei stuurde VWS zijn plan van aanpak om de ervaren regeldruk in de zorg te verminderen naar de Kamer. Doel van het plan is om het ‘zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt’. Het programma biedt per sector een aantal maatregelen, opgesteld in samenwerking met verschillende partijen in de zorg.

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg van VWS downloadt u hier (pdf).

De beweging (Ont)Regel de Zorg – van Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA – leverde hier en bijdrage aan via het organiseren van verschillende schrapsessies met zorgprofessionals, en het ontwikkelen van de Trechter van Verdunning om bestaande en nieuwe maatregelen te toetsen. Maar ook de campagne ‘Minder regelgekte meer zorg’ van GGZ Nederland en de actiedag van V&VN waarop verpleegkundigen een dag niet registreerden, waren belangrijk voor dit proces.

Paul Blokhuis (VWS): ‘Het moet voor alle partijen een tweede natuur worden om regeldruk tot een minimum te beperken’

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft vertrouwen in het plan: “Het is goed om vast te stellen dat er voor het eerst zo zorgbreed gewerkt wordt aan de vermindering van regeldruk. Niet alleen door VWS, maar ook door de financiers, de gemeenten, zorgaanbieders, cliënten, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie. Zo massaal, met zo veel betrokkenheid, dat geeft ons hoop dat er bij alle partijen draagvlak is voor het verminderen van de regeldruk.”

‘Er is echt een sense of urgency bij zowel de financiers als de uitvoerders’

VWS gaat de voortgang van de acties die in de sectorplannen zijn opgenomen monitoren. Doen alle partijen wat hen wordt gevraagd in de afgesproken periode? VWS noemt dit in het rapport een dynamisch proces: acties zullen worden afgerond, maar wanneer er knelpunten in beeld komen, kunnen er nieuwe acties aan de werkagenda’s worden toegevoegd. Blokhuis: “Er is echt een sense of urgency bij zowel de financiers als de uitvoerders. Per sector zijn er nu concrete voorstellen, met steeds een partij die is aangewezen om de voortgang te volgen. Zo gaan we met elkaar een systeem opzetten waarin het mogelijk is om mensen op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.”

Uitgangspunten actieplan

De actieplannen die voor (Ont)Regel de Zorg per sector zijn opgesteld, hebben vijf uitgangspunten:

  • Maatwerkaanpak: op verschillende niveaus (instelling, regionaal, landelijk) gaan per actiepunt verschillende partijen om de tafel om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
  • Er komt ruimte voor experimenteren.
  • Registratie, verantwoordingsprocessen en ICT-systemen moeten structureel verbeterd/vereenvoudigd.
  • Regelarm werken. Geschrapte of aangepaste regels moeten duidelijk worden gecommuniceerd, zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er al is bereikt. Ook moeten goede voorbeelden worden gedeeld. VWS ontwikkelt samen met VvAA een ‘Ontregelbox’, met hulpmiddelen om regelarmer te werken en onzinnige regels aan te pakken.
  • Voorkomen van nieuwe regeldruk. VWS wil wet- en regelgeving zo lastenluw mogelijk opstellen, effecten in kaart brengen. Nieuwe regels zal zij voorleggen aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

VWS roept ook een klankbordgroep in het leven met ambassadeurs uit de gezondheidszorg om kritisch mee te denken over de voortgang van het programma. Zij kijken of er genoeg resultaat behaald wordt. Blokhuis: “In de loop van dit jaar gaan we die klankgroep samenstellen. Het zou mooi zijn als de achterban van VvAA daarin is vertegenwoordigd. We willen hier bij voorkeur professionals in die met hun voeten in de klei staan.” Het is de bedoeling dat de klankbordgroep periodiek, bijvoorbeeld twee keer per jaar, een terugkoppeling geeft aan het ministerie.

Hoewel Blokhuis vanwege het brede draagvlak van de gezamenlijk opgestelde werkagenda’s weinig tegendruk verwacht, vindt hij het toch belangrijk dat zorgprofessionals zich veilig voelen om het te melden wanneer het niet lukt om bepaalde actiepunten te realiseren. “De klankbordgroep kan daar een rol in spelen. Wanneer zorgprofessionals daar melden, kan deze groep het weer aankaarten bij de betreffende partijen en bij VWS.” Ook de website Ontregeldezorg kan hier een functie in vervullen, stelt de staatssecretaris: “Dat wordt een interactief kanaal: wij delen informatie over de voortgang van het ontregelen van de zorg. Maar zorgprofessionals kunnen het hier ook melden als ontwikkelingen tegengesteld zijn.”

‘De beleving van zorgprofessionals is belangrijk. Want zorgverleners moeten hun werk weer leuker gaan vinden’

Het ministerie gaat onderzoeken of de genomen acties daadwerkelijk tot een daling van de regeldruk gaan leiden. Vanuit een nulmeting die dit jaar in alle sectoren zal worden gehouden, kan daarna de daling van regeldruk in kaart worden gebracht. Daarnaast zal VWS toetsen of het ook de beléving van zorgprofessionals is dat er minder onzinnige regels zijn. Staatssecretaris Blokhuis merkt hierbij op: “De beleving van zorgprofessionals is belangrijk. Want zorgverleners moeten hun werk weer leuker gaan vinden. Wij zien een directe link tussen het ontregelen van de zorg en het verminderen van het tekort aan medewerkers in de zorg.”

Tot slot wil Paul Blokhuis nog benadrukken dat VWS het ontregelen als een duurzame operatie ziet. “Het is niet alleen een feestje voor 2018 en 2019. Het moet voor alle partijen een tweede natuur worden om regeldruk tot een minimum te beperken.”

Goed voorbeeld…

Sommige agendapunten zijn relatief eenvoudig te verwezenlijken. Een voorbeeld van de psychiaters:

We passen een handtekening van de patiënt onder het behandelplan toe, indien de situatie daartoe van toepassing is. Gereed: medio 2018, trekker GGZ NL, LVVP en NVvP

Blokhuis: “Een handtekening onder het behandelplan en vervolgens bij elke wijziging kost veel tijd. De psychiater print het behandelplan uit, laat de patiënt dit ondertekenen, scant het ondertekende behandelplan in en voegt dit in het dossier. Enorme hoop gedoe en papier terwijl je heel vaak prima mondeling kunt aangeven dat je akkoord bent. Daarom spreken we met elkaar af dat een handtekening alleen nog nodig is indien de situatie daarom vraagt.”

Delen