Bestuursnotitie n.a.v. ledenbijeenkomst 19 november 2019

1. Aanleiding

Een aantal betrokken leden heeft aangegeven veel waarde te hechten aan de manier waarop VvAA de afgelopen jaren de stem van de leden heeft laten horen op voor hen cruciale thema’s als medisch beroepsgeheim, vrije artsenkeuze, bezieling en het terugdringen van de regeldruk.

Zij hebben zich eind oktober en begin november laten horen via sociale media en in directe contacten met Vereniging en Groep, waarbij de onrust voelbaar was. Hierdoor ontstond een negatief sentiment en dat acht het bestuur schadelijk voor de reputatie van de Vereniging en het draagvlak van heel VvAA. Het bestuur gaat liever voor brede samenwerking met alle leden, waarbij het de uitdaging is om de onderlinge dialoog goed vorm te geven: praat niet over elkaar, maar met elkaar.

Het bestuur van VvAA heeft zich rekenschap gegeven van de vragen die zijn gesteld, en heeft zich verdiept in de aanleiding. Het bestuur had de indruk dat een aantal leden zich niet gekend en onvoldoende geïnformeerd voelde en tegen deze achtergrond is de ledenbijeenkomst belegd.

Bij nadere verkenning bleek de aanleiding tweeledig. Er waren allereerst actuele vragen over het niet-verlengen van het contract van de directeur van de Vereniging Edwin Brugman en zijn herbenoeming bij de Groep. Daarnaast was er kritiek op de opdracht van VWS, NVZ en NFU, aan Gerlach Cerfontaine als speciaal adviseur regeldruk medische specialistische zorg en hoe deze opdracht zich verhoudt tot zijn voorzitterschap van het bestuur van de Vereniging VvAA. Deze twee vragen vormden de concrete aanleiding voor het bestuur om snel een ledenbijeenkomst te organiseren en het sentiment te peilen, de meningen te horen en het gesprek aan te gaan. Kortom: tijd om de feiten te delen en nadere uitleg te geven. Bij de bijeenkomst waren 18 leden aanwezig, negen bestuursleden, alsmede drie hoofddirectieleden van de Groep.

2. Opmerking vooraf

In de sessie is allereerst stilgestaan bij de keuze van het bestuur van VvAA, om een ledenbijeenkomst te beleggen en geen extra algemene ledenvergadering. De motivatie daarvoor is dat een ALV wordt bijeengeroepen als daar door het bestuur aanleiding toe wordt gezien, zoals een strategische koerswijziging, of als daar om is gevraagd door minimaal 1% van de leden. Hiervan is in beide gevallen geen sprake. De ledenbijeenkomst is volgens het bestuur een passende vorm om snel vragen van leden te kunnen beantwoorden en inzicht te krijgen in hun zorgen.

3. Belangrijkste thema’s

In deze notitie geven wij beknopt aan wat de drie belangrijkste thema’s zijn, zoals die werden besproken in de bijeenkomst:

 • a. Rolwijziging Edwin Brugman
  Leden stellen vragen over de nieuwe rol van Edwin Brugman: hij is bijna drie jaar directeur geweest van de Vereniging en heeft – bij het aflopen van zijn contract bij de Vereniging – een functie aangeboden gekregen als strategisch adviseur van de hoofddirectie van VvAA Groep. Het bestuur geeft in de bijeenkomst aan dat het hier een werkgevers-werknemersrelatie betreft en dat op dit vlak vertrouwelijkheid een goed uitgangspunt is. Het bestuur wil daarom niet ingaan op vragen die de werkgever-werknemerrelatie raken.

  Edwin werkt al ruim tien jaar bij VvAA in de rol van directeur Kennismanagement & Netwerken bij de Groep en daarnaast al bijna drie jaar als directeur van de Vereniging. Vanaf 1 december aanstaande werkt Edwin weer volledig voor VvAA Groep, die tevens zijn ondernemerskwaliteiten wil benutten.

  De afgelopen tien jaar heeft VvAA steeds relevante thema’s in de zorg geadresseerd in het publieke debat en Edwin heeft daarin, samen met een steeds groter wordende groep collega’s, een zeer belangrijke rol gespeeld. Edwin had, heeft en krijgt daar ook alle ruimte voor, zie ook zijn recente optreden in Kassa inzake ‘zorgplafonds’. Kortom, VvAA blijft uitvoering geven aan de ‘stem en steun’-positionering, zoals die door bestuur en hoofddirectie jaren geleden is vastgesteld.
   
 • b. Geen nieuwe strategische koers: Stem en Steun blijft geborgd
  Leden vragen of de rolwijziging het gevolg is van een strategische koerswijziging. Het bestuur ontkracht deze aanname ten stelligste: de rolwijziging van Edwin Brugman heeft niets te maken met een strategische koerswijziging. Integendeel, de samenwerking tussen Vereniging en Groep was en is hecht en de invulling van de ‘stem en steun’-belofte wordt gedragen door een steeds bredere groep VvAA-bestuurders en medewerkers. Het bestuur geeft wel aan de operatie van de vereniging verder te willen versterken.
 • c. Voorzitterschap Vereniging in relatie tot de opdracht speciaal adviseur regeldruk medische specialistische zorg
  Binnen het bestuur van Vereniging VvAA zijn de argumenten voor en tegen deze opdracht aan onze bestuursvoorzitter uitvoerig aan de orde geweest. Juist bij ‘(Ont)Regel de Zorg’ heeft VvAA als initiatiefnemer, samen met Het Roer Moet Om, de route gekozen om vanaf het begin tussen alle partijen te staan. Immers, de doorgeschoten regeldruk vindt zijn oorsprong bij alle partijen en verbetering is alleen mogelijk door ze samen aan te pakken.

  Het voltallige bestuur is van mening dat de opdracht aan de heer Cerfontaine op persoonlijke titel tot op heden verenigbaar is met het belang van de leden van VvAA. Dat collectieve belang blijft namelijk het terugdringen van de regeldruk. De achtergrond en ervaring van de heer Cerfontaine is zodanig, dat het de inschatting van het bestuur van de Vereniging is, dat hij als geen ander geloofwaardig een dergelijke verbindende rol kan vervullen. Het bestuur steunt de heer Cerfontaine in zijn opdracht en blijft het proces met bijzondere belangstelling en aandacht volgen. 

4. Conclusies

Op basis van de ledenbijeenkomst is een drietal voorlopige conclusies te trekken:

 • a. Beleid eerder en beter uitleggen
  Een vereniging bestaat uit diverse leden met verschillende, positieve en kritische, meningen op verschillende thema’s. Dat is goed en hoort bij een verenigingsstructuur. Het luisteren naar de diversiteit van meningen is hierbij essentieel, want dat brengt heel VvAA verder. Als het bestuur deze dialoog verder vorm wil geven, is het zaak om ook over heikele kwesties eerder en beter te communiceren. Een aantal aanwezige leden voelde zich onvoldoende geïnformeerd: het blijft voor VvAA, met 125.000 leden, een uitdaging om iedereen tijdig en volledig te betrekken. Het bestuur geeft zich hiervan rekenschap.
 • b. Leden explicieter oproepen
  Bij een gemiddelde ALV komt niet meer dan hooguit een handvol leden. Dat is niet alleen te weinig om te kunnen spreken over een representatieve afvaardiging, maar het heeft ook het nadeel dat de kans om dilemma’s te adresseren bij het bestuur, wordt gemist. Het bestuur gaat zich beraden over de wijze waarop leden nog nadrukkelijker worden opgeroepen om aanwezig te zijn en hun visie te delen: niet alleen via een oproep in het blad en per nieuwsbrief, maar ook via directe mailings.
 • c. Doorzetten strategische koers VvAA
  Het bestuur voelt zich gesterkt om de positionering van VvAA als ‘stem en steun’ van de zorgverlener onverdroten door te zetten. Het thema ‘vrije artsenkeuze’ vraagt speciale aandacht, omdat dit – in de perceptie van de buitenwereld – minder aandacht heeft dan het verdient. Het is aan het bestuur om deze aanbevelingen verder te operationaliseren.

Delen