Fysio is administratieplicht zat

De ondernemende fysiotherapeut die zijn boterham wil verdienen, ervaart een te hoge administratieve lastendruk. Omgerekend in tijd zijn dat twee van de twaalf behandelingen. Het manifest Alarmfase rood, fysiotherapie in nood probeert hierin verandering te brengen.

 

 

Maak een zorgondernemer ’s nachts wakker met de vraag: wat is je grootste ergernis?, en het antwoord zal luiden: de enorme hoeveelheid admi-nistratie. In de fysiotherapie is het nu genoeg. Met het manifest Alarmfase rood, fysiotherapie in nood slaan praktijkhouders alarm over de toenemende regels waaraan hun praktijkvoering moet voldoen. Het manifest spreekt van een doorgeschoten administratieplicht. Zorgverzekeraars zouden een zeer gedetailleerde verslaglegging eisen, waardoor de fysiotherapeut onder dreiging van een beheersaudit tot administrateur verwordt.

De administratieplicht belemmert in het uitoefenen van het eigenlijke werk, waardoor – zo stelt het manifest – de zorgkwaliteit én de fysiotherapeut zwaar onder druk staan. Het manifest wil het statement maken dat niet de zorgverzekeraar, maar de fysiotherapeut bepaalt wat onder kwaliteit wordt verstaan.

Disproportioneel
JanDiet Berendsen, praktijkhouder in Breskens (Zeeuws-Vlaanderen) en tevens bestuurslid van VvAA, beaamt dat de invloed van de zorgverzekeraar disproportioneel groot is geworden. “De belangen van de zorgverzekeraar aan de ene kant en de fysiotherapeut aan de andere kant lopen veel te veel uiteen: de praktijkhouder richt zich op het leveren van goede zorg en wil daar een boterham mee verdienen, terwijl een zorgverzekeraar zich richt op het aantrekken van zo veel mogelijk verzekerden door lage premies en dus zo min mogelijk kosten. Dat bijt elkaar.” Toch is Berendsen realistisch genoeg om te beseffen dat de regierol van de zorgverzekeraar een voldongen feit is waar een ondernemende fysiotherapeut mee te dealen heeft, immers de zorgverzekeraar heeft van de minister die rol gekregen en gaat zich ook als zodanig gedragen. “Het gaat om redelijkheid.

VvAA

Heeft u als praktijkhouder fysiotherapie behoefte aan ondersteuning in de besprekingen met de zorgverzekeraar? VvAA staat u graag terzijde, via 030 247 47 89 of ledenservice@vvaa.nl.

 

 

Een verzekeraar die ontevreden is over de aangeleverde behandel- en declaratiegegevens, gaat vaak rücksichtslos tekeer en staat in een mum van tijd voor de deur om een beheersaudit uit te voeren, waarbij uitgebreid wordt gegrasduind in de patiëntendossiers. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?” Berendsen ziet een beter alternatief dan sancties. “Voor het handhaven en verder ontwikkelen van kwalitatief goede zorg is stimuleren een betere insteek dan sanctioneren.”

Een van de oorzaken die het voeren van een efficiënte administratie bemoeilijken, is dat er meerdere elektronische patiëntendossiers (epd’s) circuleren. Een fysiotherapeut gebruikt voor de registratie van patiëntgegevens een ander systeem dan de huisarts en onderling blijkt het vaak lastig om deze verschillende systemen te koppelen. Volgens Berendsen hebben de koepels van de verschillende beroepsgroepen ook een stevige vinger in de pap: “De koepels leggen voor hun specifieke beroepsgroep regels op waar hun epd aan moet voldoen. Maar als iedereen voor zichzelf specifieke regels maakt, worden de digitale samenwerking en afstemming tussen beroepsgroepen er niet beter op.”

Als reactie op het manifest Alarmfase rood, fysiotherapie in nood stelde PvdA-Kamerlid Kuiken eind augustus Kamervragen aan minister Schippers van VWS. Schippers gaf aan het belangrijk te vinden dat verzekeraars en fysiotherapeuten met elkaar contractuele afspraken maken over het zo laag mogelijk houden van de administratieve lasten. Volgens Berendsen is dit wishful thinking: “Praktijkhouders willen wel, maar zolang de belangen van de zorgverzekeraar en de fysiotherapeut zo uiteenlopen, komen
we niet dichter tot elkaar.”

Overadministreren
Fysiotherapiekoepel KNGF herkent de problematiek van de administratieve lastendruk. “Om kwaliteit van de fysiotherapie inzichtelijk te maken, is het nodig om zaken te registreren en te meten, zegt KNGF-woordvoerder Daniëlle Elings. “Maar wat we moeten voorkomen is dat we daarin te ver gaan. Een groot deel van de administratieve belasting komt voort uit wettelijke bepalingen. Dat is een gegeven en dat geldt voor de hele zorgsector.”

Volgens KNGF zou het deel van de lasten dat te maken heeft met regelgeving vanuit de zorgverzekeraar én het deel dat toebehoort aan de eigen organisatie tot een minimum moeten worden beperkt. Om dit te bespoedigen maakte de fysiotherapiekoepel nieuwe afspraken met de zorgverzekeraars Achmea, Menzis en CZ over de beheersaudits voor 2012. Elings: “Daarnaast heeft het KNGF zijn eigen richtlijnen voor verslaglegging vereenvoudigd, omdat deze in eerste instantie te uitgebreid waren. Voor de toekomst pleiten wij voor een landelijk kwaliteitssysteem met uniforme kwaliteitscriteria om ‘overadministreren’ te voorkomen en streven we naar een kwaliteitsmeetsysteem waarbij de nadruk meer op de uitkomst van zorg ligt dan op de verslaglegging.”

Zorgverzekeraars Nederland laat bij monde van Wouter Kniest weten dat de zorgverzekeraars er veel aan gelegen is om de administratieve lasten tot het hoogstnoodzakelijke te beperken. Kniest: “Maar zorgverzekeraars hebben wel gegevens nodig, niet alleen met het oog op de zorginkoop, maar ook om ingediende rekeningen te kunnen beoordelen. Om op kwaliteit te contracteren, dus om voor de verzekerden een goede keus te kunnen maken, moet zorg transparant en inzichtelijk zijn. Dat geldt voor vakinhoudelijke kwaliteit, doelmatigheid en klantervaringen. Selectieve zorginkoop is niet gericht op het beperken van keuzevrijheid van verzekerden, maar juist op het waarborgen van goede zorg tegen een verantwoorde prijs ten behoeve van de verzekerden.”

Communiceren
Hoewel er veel is aan te merken op het beleid van de zorgverzekeraars, is VvAA bestuurslid JanDiet Berendsen van mening dat ook fysiotherapeuten zelf een rol spelen in het terugdringen van administratieve lasten. “Zorg er als praktijkhouder voor dat je met kwalitatief goede epd’s en declaratiesystemen werkt. En blijf duidelijk communiceren met de patiënt. Dat voorkomt dat dingen dubbel moeten worden uitgelegd. Patiënten weten niet altijd of hun behandelingen wel of niet door de verzekering gedekt worden, voor hen is de polis een verwarrende brij van gegevens”, aldus Berendsen.

Delen