Meldcode huiselijk geweld

Veel zorgprofessionals hebben een antenne voor het signaleren van huiselijk geweld. Toch blijkt het in de praktijk lastig ‘gevoelens van onbehagen’ om te zetten in concrete daden, zoals het organiseren van hulp of het doen van een melding. De nieuwe Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft aan hoe te handelen bij een vermoeden dat er iets niet pluis is.

Tekst: Rutger Vahl | Beeld: Corbis

En gebroken arm, een blauw oog of een bloeduitstorting; van de trap gevallen of tegen een deur gebotst. Het clichébeeld wil dat slachtoffers van huiselijk geweld zich bij de zorgprofessional melden met (ernstig) letsel en een niet erg geloofwaardig verhaal. Maar de praktijk is zelden zo zwart-wit. Een van de grote problemen bij mogelijke mishandeling binnen het gezin is dat de signalen vaak subtiel zijn. Het vergt een geoefend oog om die signalen op te merken en juist te interpreteren. Maar er is meer nodig dan alleen een geoefend oog: de zorgprofessional moet ook moed hebben en het risico durven lopen dat er achteraf toch geen sprake blijkt van mishandeling.

Om (zorg)professionals concrete handvatten te geven bij het signaleren en melden van huiselijk geweld is sinds juli 2013 de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De code kent geen ‘meldplicht’ (d.w.z. dat elk vermoeden van mishandeling bij de instanties moet worden aangemeld), maar moet door zorgprofessionals wel verplicht worden toegepast.

Aanvulling
Als aanvulling op dit artikel over de nieuwe Meldcode is het van belang te weten dat elke beroepsgroep de algemene meldcode kan aanpassen, toegespitst op de eigen achterban. De KNMG heeft ervoor gekozen om in het 5-stappenplan dat bij de meldcode hoort, bij stap 2 het ‘zo nodig advies vragen bij SHG en AMK’ voor de eigen sector te verplichten. Meldcode.nl

Naar schatting een miljoen Nederlanders is jaarlijks slachtoffer van mishandeling binnen het gezin. Bij 200.000 tot 230.000 mensen gaat het om structurele mishandeling. Onder hen zijn meer dan 100.000 kinderen. Zorgprofessionals behoren tot de groep die als eerste signalen van huiselijk geweld ziet. Toch doen zij weinig meldingen. Van de 17.000 meldingen van kindermishandeling in 2007 was slechts 2 procent afkomstig van een (huis)arts.

Lees verder (pdf).

11-2013p032-034

Delen