Naast boete zorgaanbieder ook boete voor bestuurder

De NZa heeft zorgaanbieder Stichting Passion Health Care een boete opgelegd vanwege onrechtmatige declaraties en het voeren van een onvolledige, onjuiste en niet actuele administratie. Ook de bestuurder van deze zorgaanbieder in de wijkverpleging krijgt hiervoor een persoonlijke boete van 66.000 euro opgelegd. Dit is de eerste keer dat de NZa naast de boete voor de zorgorganisatie een separate boete aan de bestuurder oplegt.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Het onderzoek werd gestart na ontvangen signalen over onregelmatigheden in de administratie én de resultaten van een vooronderzoek dat de NZa deed op basis van de jaarrekening en declaraties. De NZa heeft geconstateerd dat bij een groot deel van de cliënten tegen een hoger bedrag is gedeclareerd dan volgens de NZa wettelijk vastgestelde maximale tarieven mag. Ook werd de zorg onder vermelding van een foutieve prestatie gedeclareerd of in het geheel niet geleverd, wat een overtreding van artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) oplevert. Daarnaast had deze zorgaanbieder de administratie niet op orde, waarmee artikel 36 van de Wmg werd overtreden.

Overtredingen als deze kunnen volgens de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen (artikel 5:1 lid 3 Awb, artikel 51 lid 2 en 3 WvSr). Op grond van artikel 4.4 van de Beleidsregel bestuurlijke boete zal de NZa waar mogelijk (ook) bestuurders, feitelijk leidinggevenden en andere natuurlijke personen aansprakelijk stellen die ingevolge artikel 5:1, derde lid, van de Awb (mede)verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een overtreding ingevolge de Wmg. De ernst van de overtredingen en de overige omstandigheden maken dat de NZa heeft geconcludeerd dat het opleggen van een boete aan zowel de zorgaanbieder alsook aan de bestuurder hier gerechtvaardigd is. Meegewogen is onder meer het persoonlijk verwijt dat de bestuurder kan worden gemaakt, omdat hij als feitelijk leidinggever niet of nauwelijks actie heeft ondernomen om de – in de aanwijzing vastgestelde – overtredingen te herstellen, terwijl hij wel de hele periode van overtreding leiding heeft gegeven.  

Zie voor de uitspraak puc.overheid.nl. Sinds 1 januari 2022 heeft de NZa met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) meer bevoegdheden om in te grijpen als de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder niet aan de eisen voldoet.  

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen