Tweejaarsregel bij herregistratie op de schop

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft afgelopen september haar rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak aangeboden aan de ministerraad. In de brief die minister De Jonge daarop schreef aan de Tweede Kamer, doet hij de toezegging aan de slag te gaan met het Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Om kwaliteit en toegankelijkheid te kunnen borgen, dient de zorg in financieel, personeel en maatschappelijk opzicht houdbaar te zijn, zo is te lezen in het rapport van de WRR. Deze drie dimensies van houdbaarheid staan echter onder druk door ontwikkelingen als vergrijzing, de opkomst van nieuwe zorgtechnologie en de toename van het aantal chronisch zieken. In haar rapport komt de WRR tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen – beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen.Leidend zijn daarbij twee uitgangspunten. Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst halen? En in welke delen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden? Een belangrijke constatering van de WRR is dat de komende decennia de beschikbaarheid van personeel een van de urgentste en sterkst knellende bronnen van schaarste is, niet alleen voor Nederland maar in alle Europese landen. 

Zeggenschap en instroom

Minister De Jonge is in oktober per brief aan de Tweede Kamer nader ingegaan op een aantal onderwerpen met betrekking tot zeggenschap, en het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg. Blijvende inzet op deze thema’s is van groot belang om de aantrekkelijkheid van werken in de zorg te waarborgen en tekorten zoveel mogelijk te verminderen en voorkomen. De minister onderschrijft de door de WRR beschreven urgentie en stelt bij niets doen het inleveren op de drie publieke doelen in de zorg – kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid – en vergaande aanpassingen in het verzekerde pakket en/of eigen betalingen in het vooruitzicht. 

Technologie

De minister geeft aan dat realisme over de toenemende schaarste en de veranderende kaders nodig is en dat er keuzen moeten worden gemaakt over de organisatie en reikwijdte van de zorg. In het kader van het arbeidsmarktbeleid moeten nadrukkelijk ook de mogelijkheden worden aangegrepen om met tijdbesparende technologieën en digitalisering het werk anders te organiseren. Anderzijds moet ook nog steeds op de waardering, het behoud en de instroom van zorgprofessionals worden ingezet om daarmee de tekorten zo veel mogelijk te verminderen. Dat vraagt om meer en flexibel opleiden voor de toekomst, goede arbeidsvoorwaarden, goed werkgeverschap en een versterking van zeggenschap van zorgverleners.

Tweejaarsregel

Eén van de onderwerpen die in de brief van de minister specifiek aan de orde komt, is de tweejaarsregel bij herregistratie van een arts in het BIG-register. Voor artsen die langer dan twee jaar hun werk niet hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld door ziekte, geldt nu nog dat zij de uren die ze voorafgaand aan die onderbreking werkten, niet mogen meetellen voor hun herregistratie als arts in het BIG-register. 

De minister geeft aan dat de tweejaars-werkonderbrekingseis in de praktijk onevenredig hard uitpakt voor alle langdurig zieke zorgprofessionals en zelfs kan leiden tot uitstroom van zorgverleners in de zorg. Daarom doet De Jonge de toezegging aan de slag te gaan met het Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen. 

Meerdere beroepsorganisaties en het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte (HABZ) hebben al langer aandacht voor de beperkende werking van deze regel gevraagd. 

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen