Uitvraag zorgvraagtypering ‘rechtmatig en proportioneel’

De verplichte gegevens die de NZa voor de zorgvraagtypering 2023 uitvraagt aan zorgaanbieders in de ggz en de forensische zorg stuitte op protest. De Autoriteit Persoonsgegevens toetste de uitvraag en noemt deze rechtmatig en proportioneel, gezien het maatschappelijk belang dat ermee is gemoeid. Zorgverleners mogen hun geheimhoudingsplicht doorbreken voor de verplichte aanlevering.

Sinds een jaar is het zorgprestatiemodel van kracht: de nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Onderdeel hiervan is een nieuw systeem voor zorgvraagtypering dat de Nederlandse Zorgautoreit (NZa) invoert en verder ontwikkelt.

De zorgvraagtypering vloeit voort uit het hoofdlijnenakkoord ggz en moet het mogelijk maken om passende vergoedingen overeen te komen. Wanneer ook patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis op een kostendekkende manier kunnen worden behandeld en middelen en personeel beter worden verdeeld, draagt dit bij aan de vermindering van wachtlijsten, zo is het idee.

Protest over gegevens op patiëntniveau

Voor de verdere ontwikkeling van dit initiatief vraagt de NZa gegevens op patiëntniveau, zonder direct identificeerbare kenmerken zoals naam, (pseudo-)BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, informatie met data van de verblijfsdagen, zorgtrajectnummer en type consult. Geïnformeerd wordt naar de scores op de HoNOS+-vragenlijst, het zorgvraagtype, de diagnosehoofdgroep, drie kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar en opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand. De verplichte uitvraag van deze gegevens stuitte op protest.

Geheimhoudingsplicht doorbreken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de onderbouwing van deze gegevensaanlevering getoetst en noemt de uitvraag rechtmatig en proportioneel, gezien het maatschappelijk belang dat met de verdere ontwikkeling is gemoeid. Zorgverleners mogen hun geheimhoudingsplicht doorbreken voor de verplichte aanlevering aan de NZa. Wie niet wil dat deze gegevens met de NZa worden gedeeld, kan bezwaar maken door een privacyverklaring in te vullen.

Zorgaanbieders kunnen de verplichte gegevens vanaf 1 juli 2023, maar uiterlijk vóór 1 september 2023 bij de NZa aanleveren. De data worden eenmalig over één jaar uitgevraagd, na twee jaar verwijderd en alleen gebruikt voor het ijken van het algoritme van de zorgvraagtypering en voor de verdeling van zorgvraagtyperingen. Deze data worden niet gekoppeld aan andere datastromen binnen de NZa en de NZa verbindt in de verwerking van de gegevens geen consequenties voor individuele patiënten of zorgaanbieders. Toekomstige regelingen worden steeds opnieuw voor advies aan de AP voorgelegd.

Delen