Wie moet zich melden in het kader van WTZa

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende  problemen

Tijdens een netwerkborrel ontmoeten een zelfstandig werkzame bedrijfsarts, een psycholoog en een huisarts in loondienst elkaar. De psycholoog vertelt dat zij bezig is om een eigen praktijk op te zetten. Van tevoren had zij zich niet gerealiseerd wat daar qua regelgeving bij komt kijken. De psycholoog vraagt aan de bedrijfsarts en de huisarts of zij zich al hebben gemeld bij de IGJ in het kader van de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Beiden antwoorden ontkennend. Moeten zij zich melden?

Antwoord

Shirin-Slabbers
Shirin Slabbers is juridisch adviseur gezondheidsrecht
bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), inclusief de Aanpassingswet, en het Uitvoeringsbesluit Wtza in werking. De meldplicht die in deze regelgeving staat, geldt voor zorgaanbieders die zorg verlenen in de zin van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Bedrijfsartsen die als zzp’er de gezondheidstoestand van een cliënt beoordelen of die medisch begeleiden, vallen onder de Wkkgz en dus onder de Wtza. In het Uitvoeringsbesluit is voor een aantal categorieën zorgaanbieders een uitzondering op de meldplicht gemaakt, maar bedrijfsartsen worden daarbij niet genoemd.

Omdat het bij het begrip zorgaanbieder gaat om instellingen en solistisch werkende zorgverleners, hoeft een zorgverlener die in loondienst werkzaam is, zoals de huisarts op de netwerkborrel, zich niet te melden. Zijn werkgever,

de huisartsenpraktijk, wel. Hoewel de meldplicht formeel ook geldt voor bestaande huisartsenpraktijken en waarnemers, gaat de (actieve) meldplicht alleen gelden voor nieuwe zorgaanbieders. De bij de IGJ bekende, bestaande zorgaanbieders hoeven niets te doen; zij worden automatisch in het meldsysteem (zie toetredingzorgaanbieders.nl) gezet. Mijn advies is wel om te controleren of u al in het Landelijk Register Zorgaanbieders staat. Dit register is overigens voor het publiek toegankelijk. Alle nieuwe zorgaanbieders, zoals een psycholoog die een eerstelijnspraktijk start, dienen zich dus wel voorafgaand aan de feitelijke zorgverlening te melden bij de IGJ. De zorgaanbieder zal vervolgens worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierdoor worden de nieuwe zorgaanbieders al in een vroeg stadium gewezen op de kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen. Dat is direct het doel van de meldplicht, net als het feit dat de toezichthouder de zorgaanbieders dan beter in het vizier heeft.

De melding zelf en het beheer van de registratie gaan via het zorgaanbiedersportaal. Inloggen op het zorgaanbiederportaal kan alleen met eHerkenning. Dit is een soort DigiD, maar dan voor zorgorganisaties en zelfstandig werkzame zorgverleners.

Het antwoord op de vraag die de bedrijfsarts en de huisarts zich stellen is voor wat betreft de huisarts duidelijk: hij hoeft zich niet te melden. Voor de bedrijfsarts ligt het aan zijn situatie. Valt hij onder de Wkkgz? Werkt hij in loondienst of als zelfstandige? En, heeft hij zich al laten registreren?

Delen