Loggegevens overdragen?

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende  problemen.

Een zorgverlener ontvangt van een patiënt per mail het verzoek om loggegevens te verstrekken. De patiënt had al eerder al om een kopie van zijn dossier gevraagd, omdat hij een tuchtklacht wil indienen. Nu schrijft de patiënt dat hij vermoedt dat zijn medisch dossier is gewijzigd na zijn uiting van onvrede. Hij wil dat nagaan aan de hand van de loggegevens. De zorgverlener vraagt zich af of hij verplicht is om aan het verzoek te voldoen en wat er in het kader van de tuchtzaak kan gebeuren als hij dat niet doet. Hij heeft namelijk inderdaad recentelijk iets in het dossier gewijzigd.

Antwoord

Shirin Slabbers is juridisch adviseur gezondheidsrecht
bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

In de zorg is logging verplicht, omdat er gevoelige gegevens worden ver-werkt en het grote gevolgen kan hebben als deze gegevens bij derden terechtkomen. Logging houdt in dat wordt vastgelegd wie toegang heeft gehad tot de medische dossiers. Dit moet ook regelmatig worden gecontroleerd. Op grond van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders dient de logging te voldoen aan de NEN 7513. 

Het recht van de patiënt op de loggegevens vloeit voort uit het inzagerecht zoals geregeld in de AVG. Dit is in een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in november 2021 bevestigd.

Wanneer zorgverleners hun logsysteem niet op orde hebben, weigeren mee te werken aan verzoeken om loggegevens te verstrekken of hiermee hebben gefraudeerd, kan sprake zijn van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Uitgangspunt voor aansprakelijkheid volgens het tuchtrecht is wel dat een beroepsbeoefenaar persoonlijk iets te verwijten is. Zo zal een zorgverlener in een grote organisatie niet altijd weten wanneer er een storing is in het bijhouden van de loggegevens. Hij kan er persoonlijk dan niet tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor worden gehouden dat de loggegevens gedurende een periode niet te verstrekken zijn.

Veel zorgorganisaties hebben

het al goed geregeld. Als de patiënt erom vraagt, dan worden de loggegevens verstrekt. Dat moet overigens in principe kosteloos gebeuren. Let erop dat de verzoeker wordt geïdentificeerd, ook al komt het verzoek via een bekend mailadres.

Een wijziging is onder omstandigheden geoorloofd, maar noteer altijd de reden

Ik constateer overigens dat soms uit de loggegevens volgt dat een dossier na een uiting van onvrede of een incident is gewijzigd, zonder dat in het dossier is genoteerd waarom die wijziging heeft plaatsgevonden. 

Manipulatie van het dossier is vanzelfsprekend niet toegestaan, dat levert tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen op, en die verdenking bestaat dan al snel. Een wijziging is onder omstandigheden geoorloofd, maar dan is het wel goed – juist om die verdenking tegen te gaan –

om daarbij te noteren wanneer waarom door wie iets is genoteerd, danwel een notitie is gewijzigd of verwijderd.

Delen