Veranderende rol VvAA

Aan: alle leden van Vereniging VvAA

Betreft: veranderende rol VvAA

Utrecht, 6 juli 2018

Collega zorgverleners,

Op dinsdag 26 juni vond in VvAA’s hoofdgebouw ’t Hart de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging plaats. U was daar waarschijnlijk niet bij. Geen probleem; u kunt de notulen opvragen of online lezen. Eén onderwerp willen we echter op deze plaats expliciet onder uw aandacht brengen: de verantwoordelijkheid en daarmee samenhangende veranderende rol van VvAA.

De conceptnotulen van de ALV 2018 van VvAA vindt u hier (pdf).

Als lid van de vereniging en wellicht ook klant bij het daaraan verbonden bedrijf, heeft u de afgelopen jaren ongetwijfeld gemerkt dat VvAA verandert. Naast het ontwikkelen van op uw behoefte afgestemde producten en diensten én het organiseren van ledenactiviteiten, heeft VvAA zich de laatste jaren in toenemende mate ook gericht op het agenderen van belangrijke, beroepsoverstijgende thema’s. Een voorbeeld daarvan is ons initiatief rond het beschermen van de vrije artsenkeuze, die in 2014 dreigde te sneuvelen. Het was voor het eerst dat VvAA het collectief van verschillende zorgdisciplines inzette voor het belang van individuele zorgprofessionals en hun patiënten. In korte tijd mobiliseerden we een krachtig verzet tegen het plan om de Zorgverzekeringswet op dit punt aan te passen, waarna de Eerste Kamer het voorstel alsnog verwierp. VvAA, als ‘stem’ van de gezamenlijke disciplines, was daarmee een feit.

Aanhoudende inzet

De afgelopen twee jaren mobiliseerde VvAA, in hechte samenwerking met Het Roer Moet Om (HRMO) en de beroepsorganisaties, onder de noemer (Ont)Regel de Zorg, eenzelfde soort beweging tegen de verlammende bureaucratie die de gezondheidszorg in haar greep heeft. Het collectief, dat ruim 120.000 zorgverleners met elkaar en met andere partijen in het veld verbindt, wordt daarbij ingezet als stuwende kracht, ondersteuner en bruggenbouwer. Succesvol ingezet, want inmiddels hebben de initiatieven – waarbij ook het ministerie van VWS, de verschillende beroepsorganisaties en de zorgverzekeraars betrokken waren – geleid tot concrete voorstellen voor het schrappen van overbodige regels. Sterker nog; een aantal regels is inmiddels al verdwenen. Maar we zijn er nog niet; de complexe materie vergt een lange adem en onze aanhoudende inzet.

Verantwoordelijkheid

In het besef dat we als unieke ledenorganisatie en sterk collectief een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van onze leden in het bijzonder én de gezondheidszorg in het algemeen, beloven wij u dat VvAA zich blijvend zal inzetten voor het constructief oppakken van de huidige en de zich nog aandienende beroepsoverstijgende thema’s. Hetgeen niet wegneemt dat we daarnaast invulling blijven geven aan onze andere activiteiten. U leest er alles over in Arts en Auto en de nieuwsbrief van VvAA. In het vertrouwen dat we u bij deze geïnformeerd hebben over een belangrijke aanvulling op de koers van VvAA en in de verwachting dat we ook in de toekomst op uw loyaliteit en kritische feedback mogen blijven rekenen, groeten wij u hartelijk en met collegiale hoogachting.

Gerlach Cerfontaine, voorzitter Vereniging VvAA

Edwin Brugman, directeur Vereniging VvAA

Delen